Blog

Watergate-04Tutukluluk süreleri, gözaltı ve tutuklama şartları, bilgisayarlarda arama, kopyalama ve ele geçirilen verilerin delil vasfı gibi konuların düzenlenmesini öngören, genel anlamda adil yargılanma hakkı ve silahların eşitliği ilkeleri doğrultusunda temel hak ve özgürlüklerin fiili anlamda bertaraf edilmesinin önüne geçmeyi amaçlayan 409 sayılı kanun teklifi 06.02.2014 tarihinde meclise sunulmuştur. İnsan Hak ve Hürriyetlerine ilişkin temel sözleşmeleri imzalamış olan Türkiye, aynı zamanda insan hakları ihlallerinin yargısal denetimini öngören Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini kabul etmiş bulunmaktadır. Söz konusu sözleşmelerde, adil yargılanma hakkı ve bunun gerekleri olan suçsuzluk karinesi, susma hakkı, silahların eşitliği ve savunma hakkı gibi ilkeler yer almakta olup, söz konusu ilkeler Anayasamızın 90. maddesine göre iç hukukun doğrudan uygulanması zorunlu kuralları haline gelmiştir. Söz konusu kanun teklifi,

Devamını Oku..

danistayDanıştay, serbest avukatlıkta geçen sürelerin değerlendirilmesine yönelik davayı karara bağladı. 657 sayılı Kanunda, bazı hizmet sınıflarındaki memurlara, memuriyet öncesindeki hizmetlerinin değerlendirilmesi için imtiyaz tanınmıştır. Bu hizmet sınıfları şu şekildedir: Teknik Hizmetler Sınıfı, Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı, Avukatlık Hizmetleri Sınıfı… Buna ek olarak ayrıca Basın Kartları Yönetmeliğine göre, basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak memurluğa girenler ile Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet kabul edenlerin de önceki hizmetleri memurlukta değerlendirilmektedir.

Devamını Oku..

yargitay_buyuk_genel_kurulunun_is_durum_cizelgesi_ve_is_bolumu_karari_resmi_gazetede_yayinlandi_h12158ÖDASI VARSA TEMİNATA YÖNELİK TALEBİN DİNLENMEYECEĞİ BONONUN TEMİNAT OLARAK VERİLDİĞİ İDDİASI TEMİNAT SENEDİNDE VADE VE TANZİM TARİHİNİN SONRADAN DOLDURULMASI

Devamını Oku..

tebedit.jpgİstanbul Ticaret Odası tarafından düzenlenen ‘e-Tebligat Bilgilendirme Semineri’ kapsamında, 19.01.2013 Resmi Gazete yayın tarih ve 28533 sayılı Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin içeriği ile ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Devamını Oku..

Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri yürütmek üzere Başbakanlığa bağlı olarak kurulmuş olan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın faaliyetinde afet yönetimi anlamında ‘bütünleşik afet yönetimi sistemi’ kabul edilmiş olup, bu sistemin en önemli unsurlarından biri olan ‘yerelde etkin ve verimli bir sistem kurulması’ dikkate alındığında, bu sistemin etkinliğini en iyi şekilde sağlayacak birimlerin yerel teşkilatlar olduğu görülmektedir. Zira yerel teşkilatlar nezdinde gerçekleştirilemediği takdirde bütünleşik afet yönetimi sistemi, yerel yönetim içerisinde varlık bulamayan her sistemin başına geleceği gibi çökecektir. Bu doğrultuda, ülke genelinde daha etkin ve güçlü bütünleşik afet yönetimi sisteminin yerelde kurulmasını sağlayabilmek adına kanuni düzenlemeler yapılması gereği hasıl olmuş, bu nedenle de 31.01.2014 tarihinde meclise sunulmuş olan kanun teklifinde afet işleri konusunda yapılması gereken düzenlemelerin hassasiyetle üzerinde durulmuştur.

Devamını Oku..

coopedit.jpgKooperatif üyelikleri, aylık bağlanması bakımından muhtaçlık durumunu belirlenmesi ve olimpiyatlara sporcu yetiştirmek amacıyla yapılması gereken düzenlemelerin belirlenmesini öngören, 407 sayılı ‘Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ 31.01.2014 tarihinde meclise sunulmuştur.

Devamını Oku..

Toplu taşıma araçlarında kullanılan akaryakıtın Katma Değer Vergisinin düşürülmesi, maliyetlerin azalması, bunun neticesinde halkın toplu taşıma araçlarına yönlendirilerek ulaşımdaki verimliliğin arttırılması gerekçesi ile Katma Değer Vergisi Kanununda aşağıda yer alan değişiklikler yapılmıştır.

Devamını Oku..

Demokratik toplumlarda anayasal güvence altında olan gazetecilerin toplumun haber alma hakkını sağlama ve toplumu bilgilendirme amacı dışında bir gaye taşımadıkları kabul edildiğinde, basın mensuplarının uğradıkları feodal saldırıların aynı zamanda insan temel hak ve özgürlüklerine yapılan darbeler oldukları kabul edilebilir. Demokrasinin gelişim süreci adına, basının objektif olması kadar, basın mensuplarının kamu görevi yaptığı dikkate alınarak, herhangi bir baskı altında kalmadan, dürüst, tarafsız ve doğru haber yapabilmelerini sağlayacak ortam hazırlanmalıdır. Toplumun tabiri caizse gözü kulağı olan basın, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından birini oluşturmaktadır. Zira, yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü kuvvet olan basın, çoğulcu demokrasinin, özgürlüğün ve özellikle de haber alma özgürlüğünün en önemli ayaklarından biridir. Demokratik bir toplumda basın mensupları bireysel hak ve özgürlük kavramları esas alınarak haber yapmalıdırlar. Maalesef ki, mesleğin yapısı gereği basın mensuplarının çalışma koşulları zorlayıcıdır. Toplumu bilgilendirerek kamu görevi yerine getirmekte olan basın mensupları, görevleri esnasında filli saldırılara uğramakta, tehdit edilmekte ve en acısı, meslekleri sebebiyle katledilmektedirler. Gazetecileri Koruma Komitesi 2013 yılında dünyanın çeşitli yerlerinde görev yapan en az 70 gazetecinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştır.

Devamını Oku..

28.01.2014 tarihinde meclise sunulmuş olan kanun teklifi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değiştirilerek ‘ Memurlara, on altı yaşın altında, en az %70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ebeveynlerden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar mazeret izni verilmesi’ öngörülmektedir. Teklifin hazırlanmasında, engelli veya süreğen hastalığa sahip çocukların diğer çocuklara kıyasla tekrarlayan hastalıklara yakalanma riski, tedavi şekli, süresi ve iyileşme oranı bakımından farklılık göstereceği dikkate alınarak, bu çocukların ebeveynlerinin yıllık izinleri dışında ek sürelere ihtiyaçları olabileceği göz önünde tutulmuştur. Ayrıca bu çocuklarının hastalıklarının komplike seyretmesinin getirdiği ek yük nedeniyle bakımları özellik arz etmekte ve ev koşullarında tedavisi yapılsa dahi yakın bakım gerekmektedir.

Devamını Oku..

Özel yetkili mahkemelerin kapatılarak, yargılamanın suç yerindeki ağır ceza mahkemesinde gerçekleştirilmesini, gizli tanık uygulaması hakkında düzenlemeler getirilmesini, sanık ve katılanlar tarafından getirilen tanıkların dinlenmelerinin zorunlu olmasını; bilgisayar ve elektronik bilgi toplama araçlarının içerikleri hukuka uygun başka bir delille desteklenmediği takdirde hükme esas alınmamasını öngören 2/1951 numaralı kanun teklifi 09.01.2014 tarihinde meclise sunulmuştur. Teklif metninde, bu yasa teklifinin bir sonuç değil, adil yargılamayı esas alan bir yargı yapısının oluşumunda başlangıç olarak kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Devamını Oku..

balyozEmekli olmayan ve üçlü kararname ile TSK’dan çıkarılmayı bekleyen, dolayısıyla fiilen Türk Silahlı Kuvvetleri personeli statüsünde olan Balyoz davası hükümlüsü askerlerin askeri cezaevlerinden genel ceza evlerine nakillerine başlanmasının hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşmayacağı gerekçesiyle 15.06.1930 Tarihli ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ 17.01.2014 tarihinde meclise sunulmuştur.

Devamını Oku..