HİZMETLERİMİZ

Ünal hukuk bürosu olarak aşağıda belirtilen alanlarda meydana gelen uyuşmazlıklarda müvekkillerimize danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Aile hukuku alanında; anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları ile nişanlanmadan doğan uyuşmazlıklar, velayet ve nafaka davaları, soybağı, evlat edinme, aile konutu, katılma payı alacağı, tanıma ve tenfiz konularında protokollerin hazırlanması, dava sürecinin yürütülmesi ve kararların cebri icra yolu ile uygulanması

Bankacılık ve Finans alanında; Bankalara, finans şirketlerine, faktoring şirketlerine, varlık yönetim şirketlerine danışmanlık ve problem çözümü hizmetleri

İcra ve İflas Hukuku alanında; borçlulara ait menkul ve gayrimenkul mallar ile borçlunun üçüncü kişiler elindeki hak ve alacaklarının tespit edilerek alacağın tahsili için icra takiplerinin hazırlanması, borca ve imzaya itiraz davaları, itirazın iptali ile itirazın kaldırılması davaları, istihkak davaları, icra ve iflas kanundan kaynaklanan ceza davaları

İdare ve Vergi Hukuku alanında; ilgili mercilere idari başvurularda bulunulması, hukuka aykırı işlemlerin iptali ve idarenin sorumluluğundan kaynaklanan tam yargı davaları, tahakkuk ettirilen vergiler, dayanaksız ödeme emirleri, hukuka aykırı haciz işlemleri, vergi zıyaı ve usulsüzlük cezaları gibi vergi uyuşmazlıklarıyla ilgili davalar

İş hukuku alanında; işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi düzenleyen iş sözleşmelerinin hazırlanması, iş akdini sona erdirilmesi için fesih bildirimlerinin yapılması, işe iade ve işçilik alacakları davaları, hizmet süresinin tespiti, iş kazası ve meslek hastalıklarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları

Tahkim yoluna başvurulabilecek alanlarda uyuşmazlıklar için tahkim sözleşmelerinin hazırlanması ve uygulanması, hakemlik görevinin yürütülmesi

Tazminat hukuku alanında; gerçek ve tüzel kişilerin maddi ve manevi bütünlüklerinde çeşitli sebeplerle medyana gelen zararların giderilmesi için sulh görüşmeleri ve gerekli davaların açılması, destekten yoksun kalma tazminatı, sigorta hukukundan kaynaklanan tazminat davaları ile Karayolları Trafik Kanunundan kaynaklanan tazminat davaları

Ticaret hukuku alanında; Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Sermaye Piyasası Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin danışmanlık ve avukatlık işlerinin yürütülmesi, haksız rekabetin önlenmesine ilişkin davalar, ortaklık anlaşmaları, marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model ile ilgili uyuşmazlıklara ilişkin davalar

Tüketici hukuku alanında; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamına giren uyuşmazlıklarda tüketici ile satıcı arasında gerçekleştirilecek protokollerle sulh olunmasının sağlanması, Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleri nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve dava sürecinin yürütülmesi, ayıplı mal ve hizmetlerden kaynaklanan davalar

Sözleşmeler hukuku ile ilgili olarak müvekkillerimizin talepleri doğrultusunda belirlenen hususlarda değişen ve güncel mevzuat kapsamında tarafların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde sözleşmelerin hazırlanması, taraflarca hazırlanan sözleşmelerin hukuki denetimi ve ileride meydana gelebilecek ihtilaflar konusunda müvekkillerin bilgilendirilmesi ve sözleşmelerin müzakere edilmesi