Blog

yuAnkara Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi Youtube yasağının kaldırılmasına karar verdi. Youtube’a yüklenen bazı ses kayıtlarının ardından söz konusu kayıtların milli güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle Dışişleri Bakanlığı TİB’den önlem alınmasını istemiş, bunun üzerine TİB, Anayasa’nın 22. Maddesini sebep göstererek mahkemeye başvurmuştu. Bunun üzerine mahkeme, milli güvenliğin tehdit altında olduğu gerekçesiyle erişimin engellenmesine karar vermiş, TİB de mahkeme kararının üzerine Youtube’a erişimi engellemişti.

Anayasanın 22/2 maddesine göre, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak, usulüne göre verilmiş hakim kararıyla, yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin yazılı emriyle haberleşme içeriklerinin erişime engellenmesini öngörüyor.

TİB, YOUTUBE yasağı ile ilgili kendi internet sitesinde bir açıklama yapmış, açıklamasında, “5651 sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda youtube.com hakkındaki Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın 27/03/2014 tarih ve 490.05.01.2014.-48125 sayılı kararına istinaden Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından idari tedbir uygulanmaktadır” denilmişti.

Erişim engelinin kaldırılmasına karar veren mahkeme, engellemeye dayanak gösterilen ve devlet sırlarının ifşa edildiği içerik yerine, Youtube’a tamamen erişimin engellenmesinin, bu ağı kullananların ifade özgürlüğüne müdahale olduğunu karar verdi:

“Bir başka deyişle erişimin engellenmesi yönündeki sınırlamanın temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına ilişkin kriterlere aykırılık oluşturduğu, özel hayatın korunması ile ifade özgürlüğü arasındaki dengeyi sağlamadığı, bu suretle mahkememiz kararının ‘youtube.com’ isimli internet sitesine erişimin tamamen engellenmesine ilişkin kısmının, Anayasamız ve Avrupa Insan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan ifade ve haberleşme hürriyetini kısıtlayabilecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır.”

Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin Twitter’a erişimin açılması yönündeki kararında olduğu gibi ifade özgürlüğüne vurgu yaptı: “İfade özgürlüğü, sadece ‘düşünce ve kanaate sahip olma’ özgürlüğünü değil,  sahip olunan ‘düşünce ve görüşü açıklama ve yayma’,  buna bağlı olarak ‘haber veya görüş alma ve verme’ özgürlüklerini de kapsamaktadır.”

Kamu otoritesinin müdahalesinin haklı sebeplere dayanması gerektiğini belirten mahkeme, hak ve özgürlükler sınırlandırılırken hakların özüne dokunulmaması ve ölçülü olunması gerektiğini kaydetti: “Belli bir amaca ulaşmak için alınan sınırlayıcı tedbir, gereğinden ağır ve katı ise o sınırlama ölçülü olmayacağı gibi demokratik toplum düzenine uygun bir sınırlama olmayacaktır.

Karar, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na gönderildi. Bu kurumların karara itiraz yolu açık bırakıldı. Söz konusu kurumların ifade özgürlüğünü hiç sayan bu uygulamadan vazgeçerek en kısa zamanda erişim engelini kaldırması bekleniyor. 

Bir önceki yazımız olan Anayasa Mahkemesi'nin Twitter Kararı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.