Archives: Nisan 2014

indir 3

Yargıtay, ‘aldığı hizmetten yeterince yararlanamadığı gerekçesiyle’ sözleşmeyi tek taraflı fesheden bir kişi hakkında emsal olabilecek bir karara imza attı.

Yargıtay, ‘aldığı hizmetten yeterince yararlanamadığı gerekçesiyle’ sözleşmeyi tek taraflı fesheden bir kişi hakkında emsal olabilecek bir karara imza attı. Yerel mahkemenin ‘mağdur’ sayarak tazminat ödenmesine hükmettiği vatandaş, tazminattan mahrum bırakılıp sözleşmedeki hattın bedelini ödemeye mahkûm edildi.

Devamını Oku..

işçi1 Mayıs’ın Taksim Meydanı’nda kutlanılması için hazırlanan kanun teklifi meclise sunuldu. İşçi ve emekçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan, dünya tarihinde önemli bir gün kabul edilen 1 Mayıs ülkemizde de uzun bir süre kutlanmış, 1977 yılındaki 1 Mayıs ise Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kanlı 1 Mayıs olarak geçmiştir. İşçi ve emekçilerin bayramı olarak kutlanması gereken 1 Mayıs, 2429 sayılı Kanun’da yer alan düzenlemeyle ulusal bayram ve resmi tatil olarak kabul edilmiş olmasına karşın, her yıl bayram kutlamasından ziyade toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak değerlendirilmektedir. Türkiye’nin en fazla işçiye sahip ili olan İstanbul’daki 1 Mayıs kutlamaları, bayram öncesinde istikrarlı bir biçimde mülki amirlik tarafından çeşitli gerekçeler gösterilerek Taksim Meydanı dışındaki alanlara yönlendirilmek istenmektedir. Oysa Taksim Meydanı, kanlı 1977 1 Mayıs’ıyla beraber işçi bayramının sembolik kutlama alanı haline gelmiş olup 1 Mayıs ile özdeşleşmiş bulunmaktadır. Bu nedenle işçiler tüm yasaklama ve engelleme kararlarına rağmen bayramlarını aynı zamanda 1977 kanlı 1 Mayıs’ının anma yeri olarak Taksim Meydanı’nda kutlamak istemektedirler.

2014 yılının ilk üç ayında yaşanan iş kazalarında 54 işçi hayatını kaybetmiş ve en az 258 kişi de yaralanmıştır. İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli tedbir alınmaması dolayısıyla hemen her gün ölüm ve yaralanma haberlerinin alındığı ülkemizde, bayram yapmayı en çok hak eden sınıf işçilerdir. Ancak buna rağmen Taksim Meydanı’nda yapılmak istenen kutlamaların engellenmesi çeşitli olaylara sebebiyet vermekte ve işçiler bu anlamlı günde bayramlarını kutlamaktan mahrum edilmektedirler. Taksim Meydanı’nın işçiler açısından tarihi ve sembolik anlamı bakımından her yıl 1 Mayıs kutlamalarının burada gerçekleştirilmesinin önünün açılması gerekmektedir.

Devamını Oku..

yargc.jpg

CMK’nın 100.maddesinin 1. fıkrası, 116.maddesinin 1. fıkrası ve 128. maddenin 1 fıkrası değiştirildi. 128. maddenin 2. fıkrasının a bendinin 10 numaralı alt bendi yürürlükten kaldırıldı ve maddeye 9. fıkra eklendi.

Devamını Oku..

adalet_bakanligi_kanunlar_genel_mudurluguden_avukatlik_kanunu_taslagi_tam_metni_h14048

 

KGM’ ünden Avukatlık Kanunu Taslağı görüşe sunulmuştur.

Devamını Oku..

https://www.google.com.tr/search?q=sivil+toplum+kurulu%C5%9Flar%C4%B1&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=o8BYU5OCAYrY7Aax24G4Dg&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1366&bih=667#facrc=_&imgdii=_&imgrc=6f79qeAvEdXkrM%253A%3BzxwfD9bMZk5hkM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.e-devlet.in%252Fwp-content%252Fuploads%252F2013%252F12%252Fsivil-toplum-kurulu%2525C5%25259Flar%2525C4%2525B1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.e-devlet.in%252Fsivil-toplum-orgutleri.html%3B300%3B249Meclise 10.04.2014 tarihinde sunulan kanun teklifi ile İş Kanununda değişiklik yapılarak kamu yararına faaliyet gösterme izni bulunan ve engellilere hizmet amacıyla çalışan dernek, vakıf, federasyon ve konfederasyonlarda istihdam edilen personelin işverene ait primlerinin Hazinece karşılanması amaçlanmaktadır.

Ülkemizde Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına faaliyet gösterme izni verilen dernek ve engelliler alanında faaliyet gösteren vakıflar her ne kadar özel hukuk tüzel kişisi olsalar da ifa etmekte oldukları görev kamu hizmeti niteliği taşımaktadır. Kamu yararına çalışan dernek ve sivil toplum kuruluşları toplumun beklentisi doğrultusunda hizmet vermektedirler. Engelliler ile ilgili STK’lar finansman bakımından bağışa bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmekte, günümüz sosyo ekonomik şartlarında bu durum devamlılık arz edememesi bakımından sıkıntılara neden olmakta, dolayısıyla söz konusu kuruluşlar sağlıklı bir hizmet verememe durumuyla karşı karşıya kalmaktadırlar.

Devamını Oku..

mobbingYargıtay 22. H.D. işyerinde bir başka personelin yapması gereken işler sık sık kendisine verilen, cumartesi günleri mesai yapmaya zorlanan çalışanın işyerinde mobbinge maruz kaldığına hükmetti.

Mobbing nedir?

Bir çalışana karşı işyerinde sistematik şekilde diğer çalışanlar veya işveren tarafından düşmanca veya etik dışı davranışlarda bulunulmasıdır. Bir eylemin mobbing olarak kabul edilebilmesi için söz konusu eylemin devamlılık arz etmesi gerekmektedir. Yaşanan olayın niteliği, sıklığı ve tekrar eder mahiyette olması söz konusu eylemin mobbing olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda fikir verici olacaktır. Mobbing teşkil eden eylemler özetle; sistematiklik ve süreklilik arz eden etik dışı ve düşmanca davranışlardır. Mobbinge örnek olarak; iş yetiştirme kaygısıyla çalışana daha seri çalışması gerektiğinin söylenmesi mobbing kapsamına girmez iken, iş bölümü ve kapasitesinin çok üzerinde iş yüklemesi yapılması nedeniyle işlerini yetiştiremeyen çalışana ‘çok beceriksizin’ gibi ithamlarda bulunulması mobbing teşkil etmektedir. Bir çalışana hatalı tutum ve davranışları nedeniyle ihtar vermek mobbing kapsamında sayılmazken, çalışana hak etmediği halde sürekli ihtar vermek mobbing niteliğindedir. Çalışanın objektif nedenlerle çalışma yerinin değiştirilmesi mobbing kapsamına girmezken, keyfi şekilde ve ortada somut dayanak olmaksızın çalışma yerinin sürekli değiştirilmesi mobbing niteliğindedir. İş yerinin yoğunluk ve stresli ortamından kaynaklı olarak çıkabilecek ufak ve rencide edici nitelikte olmayan tartışmalar mobbing kapsamına girmezken, bir çalışanın başka bir çalışan karşısında sürekli olarak rencide edilmesi, onur kırıcı sözlerde bulunulması, sürekli olarak düşmanca ve etik dışı davranılması mobbing olarak kabul edilmektedir. 

Devamını Oku..

consumer.jpgYargıtay 13. H.D., davacının davalı şirkete ait mağazada alışveriş için bulunduğu sırada, hırsızlık yaptığından şüphelenilerek darp ve tehdit edilmesi ile ilgili olarak bulunmuş olduğu tazminat talebinin, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kaldığına hükmetti. 13. H.D. 2014/2956E., 2014/2852K. ve 04.02.2014 tarihli kararında; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağı öngörüsüyle, görevle ilgili düzenlemelerin kamu düzenine ilişkin olduğu, taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında resen gözetileceği,  görevle ilgili hususlarda kazanılmış hakkın söz konusu olmayacağı ,bu durumda mahkemece,uyuşmazlığın tüketici mahkemesi sıfatı ile görülmesi gerekirken genel mahkeme sıfatı ile bakılıp sonuçlandırılmasının yasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Devamını Oku..

animal-liberationAnkara Barosu Hayvan Hakları Kurulu, hayvanlar üzerinde deney yapılmasına imkan tanıyan yönetmeliğin uygulanmasının durdurulması ve iptali istemiyle dava açtı. Ankara Barosu HHK Hayan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay 10. Dairesi’nde dava açtı.

Kurul, 15 Şubat 2014’te yürürlüğe giren yönetmeliğin, gerek yasa koyucunun amacı, gerekse Avrupa Birliği direktifleri ve mevzuatı bakımından ciddi sakıncalar doğurabileceğini belirtti.

Başvuruda, “Ülkemizde, Hayvan Deneyleri Etik Kurulları’nın etkin şekilde çalışmadığı bilinen bir gerçektir. Kayıt dışı çok sayıda hayvanın deney adı altında, kapalı kapılar ardında işkence ile ölümüne sebep olan ve bilimsel olarak da faydasız, hatta sakıncalı uygulamalara yol açacak yönetmelikle ilgili öncelikle yürütmenin durdurularak, iptaline karar verilmesi için bu davanın açılması zorunlu olmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Hayvan Hakları Kurulu, ayrıca Türkiye’nin de imzaladığı Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer alan “Hayvan üzerinde fiziksel ve ruhsal acı içeren her deney hayvan haklarını ihlâl eder. Hiçbir hayvana kötü davranılamaz, acımasız ve zalimce eylem yapılamaz” maddesini hatırlattı. Anayasa’ya göre yönetmeliğin Evrensel Beyanname’ye aykırı hükümler içeremeyeceğini kaydetti.

Devamını Oku..

Ünal Hukuk BürosuYARGITAY 13. Hukuk Dairesi                                            E: 2013/8602, K: 2013/18042

TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANAN BORÇLUNUN KALP KRİZİNDEN ÖLMESİ SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLULUĞU BANKANIN SORUMLULUĞU KUSUR DURUMUNUN BELİRLENMESİ

Devamını Oku..

dugunedit.jpgAnkara 11. Aile Mahkemesi evlendikten sonra bekarlık soyadını kullanmak isteyen kadının talebini, Türkiye’nin uymakla yükümlü olduğu uluslar arası sözleşmelere atıfta bulunarak kabul etti. Dosya üzerinden karar veren mahkeme, bekarlık soyadının kullanılmasının temel hak olduğu gerekçesiyle kocanın rızasının aranmasına gerek olmadığına da hükmetti. Başvuruda, davacının çevresinde ve sosyal hayatında kendi bekarlık soyadı ile tanındığı, özel hayatı ve kişiliği üzerinde sahip olduğu mutlak hakimiyet ve bağımsızlık açısından, eşinin soyadını taşımama hakkına sahip olduğu, bu nedenle kızlık soyadını kullanmak istediği belirtildi. Ankara 11. Aile Mahkemesi başvuru üzerine emsal bir karara hükmetti. Mahkeme, duruşmasız olarak dosya üzerinden inceleme yaparak kocanın rızası aranmadan kadının bekarlık soyadını kullanabileceğine kanaat getirdi. Mahkeme, söz konusu hakkın kullanılmasının erkek eşin rızasına bağlı tutulmasının ayrımcılık olacağına ve eşin davaya katılmasına lüzum olmadığına karar verdi. Ayrıca, Türk Medeni Kanunu’na göre, kadının evlendikten sonra kocanın soyadını almakla yükümlü tutulmasının Türkiye’nin taraf olduğu uluslar arası anlaşmalara aykırı olduğu belirtildi.

Devamını Oku..

işçi5393 sayılı Belediye Kanunu’nda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi Cumhuriyet Halk Partisi Ankara milletvekili İzzet Çetin ilk imzasıyla meclise sunulmuştur. Teklif ile Belediye Kanununun ‘Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri’ başlıklı 67 nci maddesi yürürlükten kaldırılarak, belediye hizmetlerinin ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilmesinin önlenmesi amaçlanmaktadır.

5393 sayılı kanunun 67. Maddesi, belediyelerin yerine getirmesi gereken hizmetlerin ihale yoluyla üçüncü şahıslara yani taşeronlara gördürülebileceğini düzenlemektedir. Belediyeler bu maddeyi gerekçe göstererek söz konusu hizmetleri gördürebileceği personeli kendi bünyesinde istihdam etmek yerine işleri ihale ile taşeronlara vererek gördürme yolunu seçmektedirler. Hiçbir sınırlamaya tabii olmadan hemen her işi taşerona verme ayrıcalığı belediyelerin yerine getirdiği hizmetler üzerinden yoğun bir emek sömürüsüne yol açmaktadır.

Devamını Oku..

icraedit.jpgYargıtay icra dosyasında gerçek dışı adres bildirmek, dolandırıcılık, bedelsiz senet kullanma ve resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanla ilgili kararlara hükmetti. Yargıtay 15.C.D. 2012/12774E, 2013/18558K ve 27.11.2013 tarihli kararında özetle; icra takibinin katılanın bilgisi olmaksızın kesinleşmesini sağlamak üzere, icra dosyasında katılanın adresinin gerçekte oturduğu adresten farklı bir adres olarak gösterilip bu adrese tebligat yapılması eyleminin sanığın dolandırıcılık teşkil eden eylemleri kapsamında gerçekleşmiş olması ve sanığın eylemlerinin kül halinde nitelikli dolandırıcılık suçunu teşkil ettiği gözetilmeden, sanığın ayrıca resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan da cezalandırılması bakımından karar verilmesi, hükmün konusu duruşmanın neticesine göre iddianamede gösterilen fiilden ibaret olup yargılama konusu iddianame ile sanıklar hakkında bedelsiz senedi kullanma suçunu işlediklerinden bahisle cezalandırılmaları talebi ile dava açıldığı ve bu suçun resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçuna dönüşmeyeceği hususu gözetilmeden, mahkemece iddianame dışına çıkılarak kamu davası açılmayan resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan hüküm verilmesi hukuka aykırı bulunmuştur.

Devamını Oku..

anayasa_mahkemesinin_zaman_bakimindan_yetkisi_h11654

Anayasa Mahkemesi , kamuoyunda tam gün yasası olarak bilinen düzenlemedeki tıp fakültelerindeki öğretim üyelerinin muayenehanelerinin 18 Nisan’a kadar kapatılmasını öngören hükümlerin yürürlüğünü durdurdu.

Sağlık Bakanlığının yayımladığı genelgeyle, “Tam Gün” düzenlemesini içeren yasanın yayınlandığı 18 Ocak 2014 tarihi itibariyle 2955 ve 2547 sayılı kanuna tabi görev yapanlardan serbest meslek faaliyetinde bulunanlar veya özel kuruluşlarda çalışanların 3 ay içerisinde faaliyetlerini sona erdirmeleri istenmiş, sona erdirmeyenlerin üniversite ile ilişiklerinin kesileceği bildirilmişti.

Devamını Oku..

https://www.google.com.tr/search?newwindow=1&espv=2&es_sm=93&biw=1366&bih=667&tbm=isch&sa=1&q=mortgage&oq=mortgage&gs_l=img.3..0j0i24l9.31637.36286.0.36333.10.8.0.2.2.0.174.1116.2j6.8.0....0...1c.1.39.img..2.8.779.Wfr4O7U8Sl8#facrc=_&imgdii=_&imgrc=3-7C7eSjw8w7bM%253A%3B9DCsGCMQU9Ap6M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.thereversemortgageguide.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2013%252F12%252Frefinancing-your-mortgage.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.thereversemortgageguide.com%252Freverse-mortgage-information-quick-update%252F%3B300%3B288Yargıtay 2. H.D. İpoteğin kaldırılması ile ilgili önemli bir karara hükmetmiştir. Dava özetle ipoteğin kaldırılması davasıdır. Davacı kadının rızası alınmadan tapuda davalı koca adına kayıtlı ve aile konutu niteliğinde olan taşınmaza davalı banka tarafından ipotek konulduğu belirtilerek davanın kabulü ile ipoteğin kaldırılmasına karar verilmiştir. İpotek tesisine ilişkin işlemden önce taşınmazın tapu kütüğünde ‘aile konutu’ olduğuna ilişkin bir şerh bulunmamaktadır. Davanın ipotek tarihinden yaklaşık 5 yıl geçtikten sonra açıldığı anlaşılmıştır. Davalı bankanın ipoteğe ilişkin kazanımı iyi niyetli ise korunur. Davacı, davalı bankanın kötü niyetli olduğunu kanıtlayamamıştır. Davanın reddi gerekmektedir.

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmiştir. Mahkemece davacı kadının rızası alınmadan tapuda davalı koca adına kayıtlı ve aile konutu niteliğinde olan taşınmaza davalı banka tarafından ipotek konulduğu belirtilerek davanın kabulü ile ipoteğin kaldırılmasına karar verilmiştir. Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür. İpotek tesisine ilişkin işlemden önce taşınmazın tapu kütüğünde ‘aile konutu’ olduğuna dair bir şerh bulunmamaktadır. İpoteğin 23.08.2007 tarihinde tesis edildiği, davanın ise yaklaşık 5 yıl geçtikten sonra 08.06.2012 tarihinde açıldığı görülmüştür. Davalı banka iyiniyetli olduğunu savunduğuna göre; TMK m.3’e göre asıl olan iyiniyetin varlığıdır. Bu durumda davalı bankanın ipoteğe ilişkin kazanımı TMK m.1023’e göre iyiniyetli ise korunur. Davacı, davalı bankanın kötüniyetli olduğunu ispatlayamamıştır. Bu nedenle davanın reddi yerine yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir. Yargıtay 2.H.D. 2013/14063E., 2014/214K. ve 13.01.2014 tarihli kararına göre hükmün bu sebeplerle bozulmasına karar verilmiştir

Devamını Oku..

yuAnkara Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi Youtube yasağının kaldırılmasına karar verdi. Youtube’a yüklenen bazı ses kayıtlarının ardından söz konusu kayıtların milli güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle Dışişleri Bakanlığı TİB’den önlem alınmasını istemiş, bunun üzerine TİB, Anayasa’nın 22. Maddesini sebep göstererek mahkemeye başvurmuştu. Bunun üzerine mahkeme, milli güvenliğin tehdit altında olduğu gerekçesiyle erişimin engellenmesine karar vermiş, TİB de mahkeme kararının üzerine Youtube’a erişimi engellemişti.

Anayasanın 22/2 maddesine göre, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak, usulüne göre verilmiş hakim kararıyla, yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin yazılı emriyle haberleşme içeriklerinin erişime engellenmesini öngörüyor.

Devamını Oku..