Sermaye Piyasası Hukuku

Sermaye piyasası, kanunlarla düzenlenen esham ve tahvillerin alınıp satıldığı piyasa, uzun vadeli kredi arzıyla kredi talebinin karşılaştığı piyasa, her türlü sermaye hareketlerine neden olan tüm alım satımlar gibi anlamlara gelmektedir. Hukuki anlamda sermaye piyasası, orta ve uzun vadeli ödünç verilebilir fonların sermaye piyasası araçlarının alım satımı suretiyle tasarruf sahiplerinden yatırımcılara aktarılmasını sağlayan ortamın, başka bir deyişle yatırımcılar, tasarruf sahipleri ve bunlar arasındaki fon aktarımını sağlayan aracı kurum ve kuruluşlardan oluşan model finansman sistemine verilen addır.

Sermaye piyasası hukuku, sermaye piyasasının güven ve kararlılıkla işlemesini sağlamak ve tasarruf sahiplerinin haklarını korumak gibi amaçların yanında, sağlanan güven ve kararlılık ortamı içinde mobilize edilen tasarrufları iktisadi kalkınmanın emrine sunmak ve şirketleri sermaye bakımından halka açarak mülkiyetin tabanını da yaygınlaştırmaktadır.

Hem sermaye piyasası denilen finansman sisteminin oluşturulması, hem de bu piyasasının devamlılığının sağlanması için serbest piyasa içinde yer alan tarafların hak ve menfaatlerinin korunması ve bu korumayı sağlayacak müesseselerin düzenlenmesi gerekmektedir.

Hukukumuzda Sermaye Piyasası Kanunu ile bu düzenlemeler yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olan kişi, kurum ve işlemler adı geçen kanunda belirtilmiştir. Buna göre;

  • Sermaye piyasası araçları,
  • Sermaye piyasası aralarının ihracı, halka arzı ve satışı,
  • Sermaye piyasası araçlarını ihraç veya halka arz edenler,
  • Borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalar,
  • Sermaye piyasası faaliyetleri,
  • Sermaye piyasası kurumları,
  • Sermaye piyasası kurulu

Sermaye piyasası kanununa tabidir. Ancak burada belirtilenlerin istisnaları da mevcuttur.