MARKA PATENT VEKİLLİĞİ

  • 2604e9daabc604b5f8ed03065883ec54Başvuru öncesi, tescili istenen markanın tescil edilebilirlik yönünden ön değerlendirmesi,

  • Marka başvuru dosyalarının hazırlanması,
  • Marka başvurusunun hangi sınıflara ilişkin olarak tescil edileceğinin değerlendirilmesi,
  • Başvurunun ilanı süresince gelebilecek olası itirazlara ve/veya olumsuz kararlara karşı itiraz işlemlerinin yapılması ve karşı görüşlerin bildirilmesi,
  • Marka tescil işleminin sonuçlandırılıp, marka tescil belgesinin başvuru sahibine gönderilmesi.
  • Tescilli ve/veya başvuru halinde olan markalar ile ilgili devir, lisans, adres, unvan ve nevi değişiklikleri, veraset ile intikal, birleşme, teminat gösterme gibi sicil kayıt işlemlerinin yapılması,
  • Koruma süresi dolan markaların izlenmesi ve yenileme işlemlerinin yapılması.

Marka Tescil Sürecine İlişkin Bilgi

Marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, Türk Patent Enstitüsü başvuruyu inceler. Tescili talep edilen markanın, 556 sayılı KHK’nın markanın tescil edilebilirliği ile ilgili hükümlerine aykırı bir yönü bulunmaması durumunda, markanın aylık resmi markalar bülteninde yayınına karar verilir. Aylık resmi markalar bülteninde yayınlanan markalar 3 aylık askı süresi boyunca, üçüncü kişilerin itirazına açıktır.

Marka başvurusunun incelenmesi sırasında, başvuruyu inceleyen uzmanın marka başvurusunu 556 sayılı KHK’nın markanın tescil edilebilirliği ilgili hükümlerine aykırı bulması durumunda, başvurunun tümü ya da bir kısmı reddedilebilir. Bu red kararına karşı 2 aylık yasal süre içerisinde itiraz hakkı kullanılabilir. Bu itiraz, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilir. Bu itirazın da reddedilmesi durumunda başvuru sahibi kesinleşen kararın bildirim tarihinden itibaren 2 ay içerisinde, yetkili mahkemede dava açabilir. Marka başvurusunun aylık resmi markalar bülteninde yayınlanmasından sonraki 3 aylık askı süresi içerisinde gelebilecek itirazların değerlendirilmesi sırasında, Türk Patent Enstitüsü gerekli gördüğü süre ve sıklıkta tarafların itiraz ve karşı görüşlerini ilgili taraflara iletir ve yazılı görüşlerini alır. İtirazların değerlendirilmesi sonucu verilen enstitü kararlarına karşı yine 2 aylık süre içerisinde itiraz edilmesi mümkündür. Bu itirazlar da Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından karara bağlanır.

3 aylık askı süresinde yayınlanan marka başvurusuna herhangi bir itirazın gelmemesi veya yapılan itirazların Türk Patent Enstitüsü tarafından reddedilmesi durumunda, askı süresinin bitiminden sonra tescil kararı verilir. Tescil kararı verildiği tarihten itibaren 2 ay içerisinde tescil harcı yatırılır ve Marka Tescil Belgesi alınır. Tescilli markanın koruma süresi on yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenebilir.

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu sürenin onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılması gerekmektedir. Yenileme işlemi koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki 6 ay içerisinde yapılması gerekmektedir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.