Blog

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Devamını Oku..

yumruklar harikaToplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nda değişiklikler yapılmasını öngören kanun teklifi 21.02.2014 tarihinde meclise sunuldu.  Yapılması teklif edilen değişikliklerle, valilerin, kanundan doğan yetkilerini vali yardımcılarına devredebilmesine imkân tanınmakta; yabancıların toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakları yasal zemine kavuşturulmakta; toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin tüm il ve ilçe sınırları içinde her yerde ve her zaman yapılabileceği hüküm altına alınmakta; toplanma yeri ve güzergahların belirlenmesiyle ilgili olarak önceden mahalli mülki amir tarafından tek başına kullanılan belirleme yetkisi, mülki amir başkanlığında ile ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımından oluşan bir komiteye devredilmekte; toplantı ve gösteri yürüyüşü öncesinde yapılacak bildirimin, düzenleyenler adına bir kişinin imzası ile yapılmasına olanak tanınmakta; bildirimin verilmemiş olmasının toplantı ve gösteriyi hukuka aykırı hale getirmeyeceği düzenlenmekte; toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde katılımcıların ve konuşmacıların ses ve görüntülerinin elde edilme yetkisi, imhası ile toplantı ve gösteri yürüyüşünde elde edilen kayıt ve görüntülerin şüphelilerin ve suç delillerinin tespiti dışında başka bir amaçla kullanılamayacağı hükme bağlanmaktadır.

Devamını Oku..

tibe-telefon-dinleme-konusunda-siki-kurallar-geliyor 12. Ceza Dairesi Esas: 2012/26205 Karar : 2013/21968 KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI İKİ KİŞİDEN BİRİNİN ARALARINDAKİ KONUŞMAYI GİZLİCE KAYDETMESİ VE İNTERNETTE YAYMASI

Devamını Oku..

hayvanedit.jpgHayvanları kasten öldürme ve hayvanlara eziyet etme fiillerinin suç sayılarak bu fiilleri işleyenlerin Türk Ceza Kanunu uyarınca cezalandırılmasını öngören kanun teklifi meclise sunuldu. 5199 sayılı Hayvan Hakları Kanunu’nun hayvan haklarını korumadaki yetersizliğinden hareketle, hayvanlara karşı işlenen kasten öldürme ve eziyet etme fiillerinin suç kapsamına alınması amacıyla söz konusu kanun teklifi hazırlanmıştır.

İnsanların hayvanlara karşı her türlü eziyeti ile hayvanların zorunluluk ve meşru müdafaa kapsamında olmaksızın öldürülmesi suçtur.

Devamını Oku..

yayin_yolu_ile_kisilik_haklarina_saldiri_nedeniyle_manevi_tazminat_h12801Tüzel kişilerin organlarının işledikleri haksız fiil aynı zamanda suç teşkil ediyorsa, ceza zamanaşımı süresinin tüzel kişi aleyhine açılan tazminat davasında da uygulanması gerekir. Organların fiilleri, tüzel kişileri doğrudan doğruya tazmin yükümlüsü yapacağından, tüzel kişi hakkında da uzamış ceza zamanaşımı süresinin uygulanması gerektiği kabul edilmelidir.

Devamını Oku..

yargitay_buyuk_genel_kurulunun_is_durum_cizelgesi_ve_is_bolumu_karari_resmi_gazetede_yayinlandi_h12158Daire:1 Tarih:2013 Esas No:2013/18707 Karar No:2013/17896 Kaynak:KİŞİSEL İlgili Maddeler:1479 SK 63,6111 59,Geçici 1,2918 SK 98 İlgili Kavramlar:SGK’NIN TEDAVİ GİDERLERİ İÇİN SİGORTA ŞİRKETLERİNE RÜCU EDEMEYECEĞİ T.C. YARGITAY 10.Hukuk Dairesi Esas Karar 2013/18707 2013/17896 Y A R G I T A Y İ L Â M I Mahkemesi :Ödemiş 1. Asliye Hukuk(İş) Mahkemesi Tarihi :05.03.2013 No :2012/450-2013/131 Davacı :Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı adına Av. Gökay Yetim Davalılar :1-Mehmet Tekin 2-Kiraz Devlet Hast. İzafeten Sağlık Bak.adına Av.Cemal Akın İhbar Olunanlar :1-Güneş Sig. A.Ş. adına Av. Zatiye Selen İnanç 2-Koç Allianz Sig. A.Ş. Dava, 1479 sayılı Kanunun 63. maddesi gereği, tedavi giderlerinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, bozma üzerine, ilamında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar verilmiştir. Hükmün, davalılar Mehmet Tekin ve Kiraz Devlet Hast. İzafeten Sağlık Bakanlığı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Ebru Pakin Akın tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Devamını Oku..

mit2.jpgDevlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 19.02.2014 tarihinde meclise sunulmuştur. Teklif, 1984 yılında yürürlüğe girmiş olan kanunun, dünyada ve ülkemizde meydana gelen değişim ve gelişmeler çerçevesinde, günün ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığı, mevzuatta meydana gelmiş değişikliklere uyum sağlayamadığı gerekçesiyle, MİT’in yeni güvenlik ve dış politika ihtiyaçlarına cevap verebilmesi adına yasal düzenlemeler getirilmesini amaçlamaktadır. Teklif kapsamında, devlet kurumları ile koordinasyonun sağlanması, kişi, kurum, kuruluş ve yapılarla ilişki kurulabilmesi, bilgi ve belgelere ve iletişim alt yapılarına erişim sağlanabilmesi, gizlilik prensiplerine göre çalışılabilmesi, MİT mensuplarının haksız ve hukuksuz iddia ve isnatlarla görevlerinin açığa çıkmasına karşı gereken tedbirlerin alınabilmesi, bunların veya istihbarat hizmetlerine katkıda bulunanların kanunla koruma tedbirlerinden yararlandırılması öngörülmektedir. Sunulmuş olan teklife göre Milli İstihbarat Teşkilatına, Bakanlar Kurulunca, dış güvenlik, terörle mücadele ve milli güvenliğe ilişkin konularda görev verme imkanı tanınması öngörülmektedir. 

Devamını Oku..

Alper Tunga ÜnalTeklif ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmak suretiyle, bazı tutuklama nedenlerinin düzenlendiği 5271 sayılı Kanun’un 100′ üncü maddesinin üçüncü fıkrasının tamamen kaldırılması,

Devamını Oku..

http://birgun.net/icerikler/resimler/haberler/tbmmye-internet-yasasiyla-ilgili-cagri-1.jpgCumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün imzalamış olduğu ve 06.02.2014 tarihinde mecliste kabul edilen 6518 sayılı torba kanunla 5651 sayılı İnternet Ortamında yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikleri üç başlık altında incelemek mümkün. Bunlardan ilki, Erişim Sağlayıcıları Birliği adı altında, özel hukuk tüzel kişisi olarak kurulan yeni bir yapı, ikincisi erişim engelleme kararları hususundaki usuli değişiklik, üçüncüsü ise kişisel verilerin saklanmasına dair getirilen yeni uygulama.  Büyük tepki çeken internet yasasına göre; tüm internet servis sağlayıcıları ve internet erişim hizmeti veren diğer işletmeciler, yeni kurulacak olan Erişim Sağlayıcıları Birliği üyesi olmasını öngörüyor.

Devamını Oku..

Ünal Hukuk Bürosu Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Esas: 2013/11466 Karar: 2013/14907 TEMERRÜT NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ VE KİRA ALACAĞI KİRACININ KİRA BEDELİNİ ELDEN ÖDEDİĞİ İDDİASININ İSPAT ŞEKLİ Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye, alacak davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava, temerrüt sebebiyle kiralananın tahliyesi ile 8.000. TL kira alacağının tahsiline ilişkindir. Mahkemece tahliye davasının kabulüne,8000. TL kira alacağının davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.Davacı, davalının 01.01.2011 başlangıç tarihli, bir yıl süreli kira sözleşmesi ile davacının taşınmazında kiracı olduğunu, 10.09.2012 keşide, 12.09.2012 tebliğ tarihli temerrüt ihtarına rağmen davalı kiracının 01.03.2011-1.12.2011 tarihleri için aylık kira 350 TL den, 01.01.2012-01.09.2012 tarihleri için aylık kira 500 TL’den toplam 8000 TL kira bedelini yasal 30 günlük sürede ödemediğini bu sebeple de davalının temerrüde düştüğünü ileri sürerek kiralanandan tahliyesini ve 8000 TL kira alacağının tahsilini talep etmiştir. Davalı, kira bedellerini elden ödediğini, sadece 2012/ Haziran ayından itibaren aylık 400 TL’den altı aylık 2400 TL kira borcunun bulunduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece temerrüt nedeniyle tahliyeye ve 8000 TL kira alacağının tahsiline karar verilmiştir. 1-Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına ve takdirde bir isabetsizlik bulunmamasına göre temyiz eden davalının tahliyeye ilişkin ve aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 2- Davalının ödemeye ilişkin temyiz itirazlarına gelince; davalı kiracı 2012/ Haziran öncesi kiraları elden ödediğini savunmaktadır. Bu durumda kira borcunun ödendiğini kanıtlama yükümlülüğü davalı kiracıdadır. Davalı kiracı ödeme savunmasını yazılı belge ile kanıtlayamadığına göre delil listesinde ”her tür kanıt ” demek suretiyle yemin deliline de dayanmış olduğundan davalıya yemin teklif hakkı hatırlatılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, bu husus gözardı edilerek yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır. SONUÇ:Yukarıda 1 nolu bentte yazılı nedenlerle tahliyeye ilişkin hükmün ONANMASINA, yukarıda 2 nolu bentte yazılı nedenlerle davalının temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, onanan kısım için aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz eden davalıdan alınmasına, 06.11.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Ünal Hukuk Bürosu

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Esas: 2013/8827 Karar: 2013/16925 PAYLI MÜLKİYETE KONU TAŞINMAZIN KİRALANMA USUL VE ŞARTLARI PAYDAŞLARIN AKTİF DAVA EHLİYETİ

İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, Dairemizin 18.03.2013 gün ve 2013/1684-2013/4644 sayılı ilamı ile bozulmasına karar verilmesi üzerine bu defa davacı tarafından yasal süresinde karar düzeltme isteminde bulunulmuş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava kira alacağının tahsiline yönelik icra takibine yapılan itirazın kaldırılması ve tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne dair verilen karar davalının temyizi üzerine Dairemizin18.03.2013 tarih ve 1684/4644 sayılı kararı ile bozulmuş, bozma kararı üzerine davacı vekili süresinde karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.

1-Düzeltilmesi istenen Yargıtay ilamıyla bunda atıf yapılan mahkeme kararında yazılı gerekçeler ve dosyada mevcut belgeler karşısında davacının tahliye istemine yönelik karar düzeltme isteği yerinde görülmediği gibi karar düzeltme istemi 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici

Devamını Oku..

yargc.jpgYargıtay 15. Ceza Dairesi Yargılamanın yenilenmesinin hangi hallerde mümkün olacağına dair emsal nitelikte bir karara hükmetti. Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2012/8434E.,2013/14073K. numaralı dosya üzerinden gerçekleştirmiş olduğu yargılamada karşılıksız çek keşide etmek suçunda yargılamanın yenilenmesinin hangi hallerde mümkün olacağı ile ilgili karar verdi. Karara göre, alınan mal karşılığında  1.500TL bedelli çekin keşide ederek verdiği, katılan şirket yetkilisi tarafından bankaya ibrazında çekin karşılıksız çıkması üzerine, şikayet sonucu sanık hakkında karşılıksız çek keşide etmek suçundan kamu davası açıldığı, yapılan yargılama sonucu sanığın 1.500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve bir yıl süreyle çek hesabı açtırmasının yasaklanmasına karar verildiği, kararın kesinleşmesi üzerine sanık müdafiinin sanık lehine yargılamanın yenilenmesi talebinin kabulüne karar veren mahkemenin,  

Devamını Oku..

Ünal Hukuk BürosuSon günlerde ifl as erteleme haberleri dikkat çekiyor. Bu tür davalarda müessesenin kötü niyetle kullanıldığına ilişkin tartışmalar yapılıyor. Adalet Bakanlığı, tam da bu süreçte, ifl as erteleme davalarına bakan asliye ticaret mahkemelerinde “karar kalitesini artırmak” amacıyla önemli bir değişiklik için çalışma başlattı. Bu mahkemelerde 2011’de geçilen “tek hakim” sisteminden tekrar “üç kişilik heyet” sistemine dönülüyor. Bakanlık Kanunlar Genel Müdürlüğü tasarı taslağı üzerinde çalışmaya başladı. İlgili çevrelerden görüş talep etti. ‘Heyet’e geçilmesini olumlu bulan iş çevreleri, ifl as erteleme kararlarının zaman zaman bütün bir sektörü kilitleyebildiğini, çözümün uzman mahkemeler ve nitelikli kayyımlarda olduğunu savunuyor.

Devamını Oku..

CocukGelinler_logo

Ülkemizde işlenen cinsel suçların sayısı önüne geçilemeyen korkutucu rakamlara ulaşmıştır. Adalet Bakanlığı verilerine göre cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar kapsamındaki dosya sayısı 2002’de 8 bin 146 iken, bu sayı 2011’de 32 bin 988 gibi bir sayıya ulaşarak %400 civarında artış göstermiştir. Bu artışın belki de en korkutucu kısmı, çocuk olarak tanımlanan henüz 18 yaşını doldurmamış bireylere karşı işlenen cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar bakımından ortaya çıkmaktadır. Adalet Bakanlığı verileri nezdinde, 2011 yılında işlenen toplam 24 bin cinsel saldırı suçunda mağdurların %70’nin çocuk olduğu, 7.610 sanığın 15 yaşından küçüklere tecavüzle, 4.903 sanığın cinsel istismarla, 1.759 sanığın ise çocuk yaşta biriyle cinsel ilişkiye girmekle suçlandığı ortaya konulmuştur. Türkiye’de son 10 yılda cinsel istismara uğrayan çocuk sayısı yalnızca resmi verilere göre yaklaşık 250 bin’dir. Sayıdaki önlenemeyen bu artış göz önüne alınarak, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar bakımından Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 30.01.2014 tarihinde meclise sunulmuştur.

Çocuklara yönelik cinsel istismar fiili tıpta pedofili olarak isimlendirilmekte, cezai ehliyetleri tam olan bu psikopat kişilerin patolojik durumu, hastalığı tedavi edilemez nitelikte olup, bu kişilerin bulduğu her fırsatta bu suçu işleyecekleri öngörülmektedir.

Devamını Oku..

AnaSayfaSlide-3Yargıtay çok önemli bir karara imza attı. Başbakan Erdoğan’ın, MHP lideri Bahçeli’ye açtığı tazminat davasını ”Muhalefet, tazminat baskısı ile susturulamaz” diyerek reddetti.

Başbakan Erdoğan’ın MHP lideri Devlet Bahçeli aleyhine açtığı 100 bin liralık tazminat davası, Yargıtay tarafından ”Muhalefet, tazminat baskısı ile susturulamaz” denilerek reddedildi.

Devamını Oku..