Blog

Ünal Hukuk BürosuYARGITAY 13. Hukuk Dairesi                                            E: 2013/8602, K: 2013/18042

TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANAN BORÇLUNUN KALP KRİZİNDEN ÖLMESİ SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLULUĞU BANKANIN SORUMLULUĞU KUSUR DURUMUNUN BELİRLENMESİ


Taraflar arasındaki Tüketici Hakem Heyeti kararına itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR
Davacı banka, davalının murisi M…’ın tüketici kredisi aldığını ve Anadolu Hayat A.Ş. tarafından Hayat Sgortası yapıldığını, M…’un ölümü üzerine davalının, kredi borcunun sigortadan karşılanmasını istediğini ileri sürerek, 31.10.2011 tarihli tüketici Hakem Heyeti kararının iptaline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davalının murisi tarafından, davacı bankadan 9.8.2010 tarihinde alınan tüketci kredisi için hayat sigortası yapıldığı ve murisin 6.12.2010 tarihinde vefatı üzerine; davalının, kredi borcunun sigortadan karşılanmasını istediği, ancak karşılanmadığı dosyadaki delillerden anlaşılmış olup, mahkemece, murisin imzaladığı sigorta poliçesinde sağlık beyanı kısmının boş bırakıldığı ve murisin önceden olan kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat ettiği gerekçesiyle, tüketici Hakem Heyeti kararının iptaline karar verilmiştir. İptal edilen Tüketici Hakem Heyeti kararı, murisin vefatından sonraki taksitlerin davalıdan istenemeyeceğini belirtmiştir. Sigorta Poliçesi için muristen prim tahsil etmesine rağmen murisi sigorta poliçesindeki sağlık beyanını doldurması için ikaz etmeyen Banka da müterafik kusurlu olduğundan, bununda dikkate alınarak zararın taraflar arasında paylaştırılması gerekirken; mahkemece, yazılı şekilde davanın kabulü, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen kararın davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 01.07.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bir önceki yazımız olan Kadının Bekarlık Soyadını Kullanması başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.