Author Archives: admin

Emekliliğe yaş ve prim gün sayısı itibari ile hak kazanan ve aynı zamanda prim borcu bulunanların, altı ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmaları halinde, birikmiş prim borçlarının Hazine tarafından Kuruma ödenerek ve emekli edilmeleri ve Hazine tarafından ödenen borçların ilgililerin bağlanacak emekli maaşlarından taksitler halinde tahsil edilmesini öngören yasa teklifi TBMM’de ilgili komisyonda görüşülmeye devam edilmektedir.

766104_detayYargıtay Hukuk Genel Kurulunun 20.02.2013 tarih 2012/4-575 Esas 2013/249 sayılı kararında; dava konusu tesisin cep telefonlarının kullanımı için zorunlu olduğu ve bu tesisin geniş bir kitleyi ilgilendirmesi nedeniyle kamuya hizmet vermeyi amaçladığı tartışmasız olduğu, ancak insan yaşamında tehlike yaratma ihtimalinin bulunması nedeniyle insan yaşamına, sağlığına üstünlük tanınmasının gerekli olduğu belirtilmiştir. Kararda Türk Medeni Kanununun 737 ve devamı maddelerinde komşuluk hukukunun düzenlendiği bu madde ile herkese taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan kaçınma yükümlülüğü getirildiği, yönetmeliğe uygun olarak çalıştırılsa bile baz istasyonu nedeniyle zararın veya zarar ihtimalinin bulunması halinde yönetmeliğe uygun olduğundan söz edilerek zarar verenin sorumluluktan kurtulması, kullanıma devam edilmesi sonucunu doğurmayacağı, yönetmeliğe uygun olmaması halinde ise hukuka aykırılığın gerçekleşmiş olacağı hüküm altına alınmıştır. Ayrıca Yargıtay hukuk kurallarındaki norm düzenlemesi itibariyle yönetmelik ve yönetmeliğe uygun bir işlem yapılsa bile buna karşın çevreye verilen zarardan eylemi gerçekleştirenin sorumlu olmayacağı sonucu doğmayacağını, uyuşmazlığın çözümünde yönetmeliğe değil, yasaya, genel hukuk kurallarına ve sorumluluk ilkelerine göre karar vermenin zorunlu olduğuna dikkat çekerek yönetmeliğe göre verilen sertifikanın bağlayıcı olarak kabul edilmesini mümkün görmemiştir.

Devamını Oku..

Oturma veya çalışma iznine sahip olarak en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarının 10000 Avro olan bedelli askerlik ücretinin 5000 Avroya indirilmesi amaçlayan yasa teklifi meclis komisyonu tarafından görüşülmeye devam edilmektedir. Mevcut düzenlemede oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere, toplam en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunan 1111 sayılı kanun ile 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa tabi yükümlüler, 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığı ile askerlik şubelerine başvurmaları, 10.000 Avro veya karşılığı kadar yönetmelikte belirtilecek yabancı ülke parasını, başvuru tarihinden itibaren 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar ödemeleri halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmakta olup yasa teklifinin kabul edilmesi halinde 5000 Avro ödeyerek askerlik hizmeti yerine getirilmiş sayılacaktır.

Devamını Oku..

17 Ağustos 1999 tarihinde ülkemizde meydana gelen deprem ile büyük yıkımlar, acılar ve ekonomik kayıplar meydana gelmiş olup, 2002 yılında kaldırılmak üzere ve ekonomik kayıplara katkı sağlanması amacıyla GSM abonelerinin telefonla görüşmelerine %25 oranında Özel İletişim Vergisi konulmuştur. Söz konusu verginin 2002 yılında kaldırılması öngörülmüş olmasına rağmen, 2 kez uzatılarak kalıcı hale getirilen bu vergi cep telefonu kullanıcılarının bireysel vergi yükünün artmasına sebebiyet vermektedir. Ayrıca cep telefonundan alınan vergiler bakımından ülkemiz en yüksek vergiyi ödeyen ülkedir. Vergi adaletsizliğine yol açan ve iletişimde temel araçlardan biri olan cep telefonları görüşmelerine uygulanan özel iletişim vergisinin kaldırılmasını öngören yasa teklifi halen komisyonda görüşülmekte olup yasa teklifinin kabulü ile abonelerin vergi yükü hafifleyecektir.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 2012/ 15893 E. 2012/25280 sayılı kararı ile ikinci el araç satımı ile ilgili olarak alıcının satın aldığı araçla ilgili olarak Trafik Şube Müdürlüğünce tutulan kayıtları ve aracın sigorta kayıtlarını inceleme yükümlülüğü bulunmadığı, bu nedenle aracın daha önceden pert olduğunun sözleşme yapılırken gizlenmesi ve alıcı tarafından durumun daha sonradan farkedilmesi halinde alıcı ayıba karşı tekeffül maddeleri hükmüne göre sözleşmeyi feshedip tazminat isteyebileceği hüküm altına alınmıştır. Kararda da belirtildiği üzere satışa konu aracın hukuki ayıplı olduğu ve satıcının ayıpların varlığını bilmese dahi sorumlu olacağı açık olup davacıya ödenecek miktarın mahkemece yaptırılacak bilirkişi incelemesi sonunda belirlenmesi gerekmektedir.

Devamını Oku..

TBMM Başkanlığına sunulan yasa teklifi ile muayene süresi geçirilen araçlar için 2013 yılı sonuna kadar muayenesini yaptıranlardan gecikme farklarının alınmaması, ayrıca muayene ücretlerinin de 1-3 yıl geciktirenler için 1 yıllık, 3-6 yıl geciktirenler için 2 yıllık, 6 yıl ve daha fazla geciktirenler için 3 yıllık tutar olarak belirlenmesi amaçlanmakta olup teklif halen komisyonda görüşülmeye devam edilmektedir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesine göre; işverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır ve işveren işçiyi başvurusu üzerine bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.

Devamını Oku..

TBMM sunulan yasa teklifi ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda değişiklik yapılarak toplam inşaat alanı iki bin metrekare ve üzerinde olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülebilmesi için kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak 4/5 çoğunluğu ile karar alınabilmesi öngörülmüştür.

Devamını Oku..

Bünyesinde çocuk bakım evi bulunmayan kamu idarelerinde çalışan ve 0-6 yaş arası çocuğu bulunan devlet memurlarına her bir çocuk için 4000 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilecek miktar üzerinden kreş yardımı yapılması; 50’den çok işçi çalıştırılan iş yerlerinde işveren tarafından çocuk bakım evi kurulmasının zorunlu kılınması ve bu imkanın bulunmadığı durumlarda 0-6 yaş arası çocuğu bulunan işçilere yine her bir çocuk için net asgari ücretin yarısı tutarında kreş yardımı yapılmasını öngören Devlet Memurları Kanunu ile İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair TBMM’ye sunulan kanun teklifi komisyonda görüşülmeye devam edilmektedir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan işyerlerini, bu işyerlerinde çalışanlara eğitim verecek kişi, kurum ve kuruluşları kapsayan çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelik ile 7/4/2004 tarihli ve 25426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış olup 15.05.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku..

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile belediyeler ve büyükşehir belediyeleri tarafından durak, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde sunulan otopark hizmetinin ücretsiz olması ve bu alanlardaki otoparkların belediyeler tarafından kurulan şirketlerce işletilmesinin veya belediyelerin ortak olduğu şirketlere işletme yetkisinin devrinin engellenmesi öngörülmekte olup teklif komisyonda görüşülmeye devam edilmektedir.

Devamını Oku..

Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması’nı Değiştiren ve 6 Aralık 2005 tarihinde kabul edilen Protokol’e katılmamızın uygun bulunması öngören kanun tasarısı ile Dünya Ticaret Örgütü bünyesindeki üyelerin bağlı oldukları fikri mülkiyet haklarının kapsam ve uygulama esaslarını düzenleyen Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları (TRIPS) Anlaşması’nda 30 Ağustos 2003 tarihli Genel Konsey Kararı’nı hukuki dayanağa kavuşturmak amacıyla değişiklik yapılması ve böylece HIV veya Hepatit gibi ciddi sağlık problemleri ile karşılaşan gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelere uygun fiyatlarla ilaç temininin kolaylaştırılması amaçlanmakta olup tasarı kanunlaşmıştır.

Asil memur olarak en az iki yıl çalıştıktan sonra istifa yoluyla memurluktan ayrılanlara ayrıldıkları tarihteki derece ve kademeleri dikkate alınarak, başvurdukları tarihteki geçerli katsayılar üzerinden hesaplanacak tutar kadar tazminat verilmesi ve emekli ikramiyesi hesabında da güncel katsayıların dikkate alınması amacıyla TBMM Başkanlığına sunulan yasa teklifi komisyonda görüşülmeye devam edilmektedir.

Devamını Oku..

Boşanmış çiftlerden çocuğun velayetine sahip olan ebeveynin, çocuğun diğer ebeveyn ile görüşmesini engellemesi sonucunda çocukla görüşme gayesinde olan ebeveynin İcra İflas Kanunu’na göre ödemesi gereken masraf ve harcın kaldırılmasını öngören ve TBMM Başkanlığına sunulan yasa teklifi komisyonda görüşülmeye devam edilmektedir. İcra İflas Kanunu’nun 25. maddesine eklenecek bu madde ile boşanmış anne ve babalar arasındaki çekişmeler nedeniyle velayet hakkına sahip olmayan ebeveyne, çocuğu göstermeme ve çocuğu kaçırma gibi nedenlerle yüklenen maddi külfetin kaldırılması ve konusu çocuk olan bu icra yolunun her türlü harç ve masraftan arındırılması amaçlanmaktadır.

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununa “İş Mahkemesi ilamı ile hükme bağlanmış işçi alacaklarının şirketten tahsilinin mümkün olmadığı icra-iflas dairelerinden alınacak aciz veya akamet belgesi ile ortaya çıkması halinde bu alacaklardan Anonim Şirket yönetim kurulu üyeleri, Limited Şirketlerde ise ortaklar sermaye payları oranlarında tüm şahsi malvarlıkları ile sorumludurlar” şeklinde eklenecek ek madde ile işçi alacaklarının kanun güvencesine alınması amacıyla TBMM Başkanlığına sunulan yasa teklifi komisyonda görüşülmeye devam edilmektedir.