Archives: Haziran 2013

Tutuklu milletvekillerinin haklarında verilmiş herhangi bir kesin hüküm olmamasına rağmen tutukluluklarının devamı süresince iletişim araçlarından yoksun kalmaları neticesinde ülkedeki olaylar ve TBMM’de gerçekleştirilen yasama ve yürütme faaliyetlerini izleyememeleri sebebiyle hiçbir sınırlamaya tabi tutulmaksızın internet, televizyon ve yazılı basından yararlandırılması öngören yasa teklifi ilgili meclis komisyonuna sunulmuştur. Yasa teklifinin kabul edilmesiyle birlikte tutukluluk hallerine ilişkin bir düzenleme yapılmayan vekillerin sayılı imkanlardan yararlanmasına imkan tanınacaktır.

Devamını Oku..

Bor tuzları, Trona ve Asfaltit madenleri ile Nükleer Enerji hammaderinin işletilmesini, linyit ve demir sahalarının bazılarının iadesini düzenleyen kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı meclis gündeminde görüşülmekte, söz konusu tasarının 2. maddesine;

Devamını Oku..

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 41. maddesi ile umuma açık mahallerde eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanılması ve/veya iletilmesine ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Kanun hükmünün 2. fıkrasında “Eser, icra, fonogram, yapım ve yayınları kullanan ve/veya ileten umuma açık mahaller; mahallin bulunduğu bölgenin özelliği, mahallin nitelik ve niceliği, fikri mülkiyete konu eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların mahalde sunulan ürün veya hizmetin ayrılmaz bir parçası ve ürün veya hizmete katkısı olup olmadığı ve benzeri hususlar dikkate alınmak suretiyle sınıflandırılır veya sınıflandırma dışı bırakılır.” hüküm altına alınmıştır. Bu kanun hükmünün gerekçe gösterilmesi ile lisanslama sözleşmesi imzalamayan ve çeşitli alanlarda faaliyet gösteren esnaflara işyerlerinde radyo, televizyon veya internetten müzik dinledikleri için yapılan işe ve işyeri büyüklüğüne bakarak cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Ancak meslek birliklerince söz konusu yasa hükmünün iyiniyetle uygulanmaması neticesinde lokanta, berber, bujiteri, ayakkabı satıcıları gibi çeşitli küçük işletmelere dahi işyerine ilave kazanç getirecek olmamasına rağmen cezai yaptırım uygulanmış ve küçük esnaf bu yükümlülüklere katlanmak durumunda bırakılmıştır. Bu sebeple TBMM’ne söz konusu madde ile ilgili yasa teklifi verilmiş olup, 2. fıkraya eklenecek cümle ile eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların mahalde sunulan ürün veya hizmetin ayrılmaz bir parçası olmaması ve ürün veya hizmete katkısının olmaması hallerinde sınıflandırma dışı bırakılması öngörülmüştür.

Devamını Oku..

Emekliliğe yaş ve prim gün sayısı itibari ile hak kazanan ve aynı zamanda prim borcu bulunanların, altı ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmaları halinde, birikmiş prim borçlarının Hazine tarafından Kuruma ödenerek ve emekli edilmeleri ve Hazine tarafından ödenen borçların ilgililerin bağlanacak emekli maaşlarından taksitler halinde tahsil edilmesini öngören yasa teklifi TBMM’de ilgili komisyonda görüşülmeye devam edilmektedir.

766104_detayYargıtay Hukuk Genel Kurulunun 20.02.2013 tarih 2012/4-575 Esas 2013/249 sayılı kararında; dava konusu tesisin cep telefonlarının kullanımı için zorunlu olduğu ve bu tesisin geniş bir kitleyi ilgilendirmesi nedeniyle kamuya hizmet vermeyi amaçladığı tartışmasız olduğu, ancak insan yaşamında tehlike yaratma ihtimalinin bulunması nedeniyle insan yaşamına, sağlığına üstünlük tanınmasının gerekli olduğu belirtilmiştir. Kararda Türk Medeni Kanununun 737 ve devamı maddelerinde komşuluk hukukunun düzenlendiği bu madde ile herkese taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan kaçınma yükümlülüğü getirildiği, yönetmeliğe uygun olarak çalıştırılsa bile baz istasyonu nedeniyle zararın veya zarar ihtimalinin bulunması halinde yönetmeliğe uygun olduğundan söz edilerek zarar verenin sorumluluktan kurtulması, kullanıma devam edilmesi sonucunu doğurmayacağı, yönetmeliğe uygun olmaması halinde ise hukuka aykırılığın gerçekleşmiş olacağı hüküm altına alınmıştır. Ayrıca Yargıtay hukuk kurallarındaki norm düzenlemesi itibariyle yönetmelik ve yönetmeliğe uygun bir işlem yapılsa bile buna karşın çevreye verilen zarardan eylemi gerçekleştirenin sorumlu olmayacağı sonucu doğmayacağını, uyuşmazlığın çözümünde yönetmeliğe değil, yasaya, genel hukuk kurallarına ve sorumluluk ilkelerine göre karar vermenin zorunlu olduğuna dikkat çekerek yönetmeliğe göre verilen sertifikanın bağlayıcı olarak kabul edilmesini mümkün görmemiştir.

Devamını Oku..

Oturma veya çalışma iznine sahip olarak en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarının 10000 Avro olan bedelli askerlik ücretinin 5000 Avroya indirilmesi amaçlayan yasa teklifi meclis komisyonu tarafından görüşülmeye devam edilmektedir. Mevcut düzenlemede oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere, toplam en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunan 1111 sayılı kanun ile 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa tabi yükümlüler, 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığı ile askerlik şubelerine başvurmaları, 10.000 Avro veya karşılığı kadar yönetmelikte belirtilecek yabancı ülke parasını, başvuru tarihinden itibaren 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar ödemeleri halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmakta olup yasa teklifinin kabul edilmesi halinde 5000 Avro ödeyerek askerlik hizmeti yerine getirilmiş sayılacaktır.

Devamını Oku..

17 Ağustos 1999 tarihinde ülkemizde meydana gelen deprem ile büyük yıkımlar, acılar ve ekonomik kayıplar meydana gelmiş olup, 2002 yılında kaldırılmak üzere ve ekonomik kayıplara katkı sağlanması amacıyla GSM abonelerinin telefonla görüşmelerine %25 oranında Özel İletişim Vergisi konulmuştur. Söz konusu verginin 2002 yılında kaldırılması öngörülmüş olmasına rağmen, 2 kez uzatılarak kalıcı hale getirilen bu vergi cep telefonu kullanıcılarının bireysel vergi yükünün artmasına sebebiyet vermektedir. Ayrıca cep telefonundan alınan vergiler bakımından ülkemiz en yüksek vergiyi ödeyen ülkedir. Vergi adaletsizliğine yol açan ve iletişimde temel araçlardan biri olan cep telefonları görüşmelerine uygulanan özel iletişim vergisinin kaldırılmasını öngören yasa teklifi halen komisyonda görüşülmekte olup yasa teklifinin kabulü ile abonelerin vergi yükü hafifleyecektir.