Archives: Mayıs 2013

Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 2012/ 15893 E. 2012/25280 sayılı kararı ile ikinci el araç satımı ile ilgili olarak alıcının satın aldığı araçla ilgili olarak Trafik Şube Müdürlüğünce tutulan kayıtları ve aracın sigorta kayıtlarını inceleme yükümlülüğü bulunmadığı, bu nedenle aracın daha önceden pert olduğunun sözleşme yapılırken gizlenmesi ve alıcı tarafından durumun daha sonradan farkedilmesi halinde alıcı ayıba karşı tekeffül maddeleri hükmüne göre sözleşmeyi feshedip tazminat isteyebileceği hüküm altına alınmıştır. Kararda da belirtildiği üzere satışa konu aracın hukuki ayıplı olduğu ve satıcının ayıpların varlığını bilmese dahi sorumlu olacağı açık olup davacıya ödenecek miktarın mahkemece yaptırılacak bilirkişi incelemesi sonunda belirlenmesi gerekmektedir.

Devamını Oku..

TBMM Başkanlığına sunulan yasa teklifi ile muayene süresi geçirilen araçlar için 2013 yılı sonuna kadar muayenesini yaptıranlardan gecikme farklarının alınmaması, ayrıca muayene ücretlerinin de 1-3 yıl geciktirenler için 1 yıllık, 3-6 yıl geciktirenler için 2 yıllık, 6 yıl ve daha fazla geciktirenler için 3 yıllık tutar olarak belirlenmesi amaçlanmakta olup teklif halen komisyonda görüşülmeye devam edilmektedir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesine göre; işverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır ve işveren işçiyi başvurusu üzerine bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.

Devamını Oku..

TBMM sunulan yasa teklifi ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda değişiklik yapılarak toplam inşaat alanı iki bin metrekare ve üzerinde olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülebilmesi için kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak 4/5 çoğunluğu ile karar alınabilmesi öngörülmüştür.

Devamını Oku..

Bünyesinde çocuk bakım evi bulunmayan kamu idarelerinde çalışan ve 0-6 yaş arası çocuğu bulunan devlet memurlarına her bir çocuk için 4000 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilecek miktar üzerinden kreş yardımı yapılması; 50’den çok işçi çalıştırılan iş yerlerinde işveren tarafından çocuk bakım evi kurulmasının zorunlu kılınması ve bu imkanın bulunmadığı durumlarda 0-6 yaş arası çocuğu bulunan işçilere yine her bir çocuk için net asgari ücretin yarısı tutarında kreş yardımı yapılmasını öngören Devlet Memurları Kanunu ile İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair TBMM’ye sunulan kanun teklifi komisyonda görüşülmeye devam edilmektedir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan işyerlerini, bu işyerlerinde çalışanlara eğitim verecek kişi, kurum ve kuruluşları kapsayan çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelik ile 7/4/2004 tarihli ve 25426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış olup 15.05.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku..

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile belediyeler ve büyükşehir belediyeleri tarafından durak, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde sunulan otopark hizmetinin ücretsiz olması ve bu alanlardaki otoparkların belediyeler tarafından kurulan şirketlerce işletilmesinin veya belediyelerin ortak olduğu şirketlere işletme yetkisinin devrinin engellenmesi öngörülmekte olup teklif komisyonda görüşülmeye devam edilmektedir.

Devamını Oku..

Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması’nı Değiştiren ve 6 Aralık 2005 tarihinde kabul edilen Protokol’e katılmamızın uygun bulunması öngören kanun tasarısı ile Dünya Ticaret Örgütü bünyesindeki üyelerin bağlı oldukları fikri mülkiyet haklarının kapsam ve uygulama esaslarını düzenleyen Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları (TRIPS) Anlaşması’nda 30 Ağustos 2003 tarihli Genel Konsey Kararı’nı hukuki dayanağa kavuşturmak amacıyla değişiklik yapılması ve böylece HIV veya Hepatit gibi ciddi sağlık problemleri ile karşılaşan gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelere uygun fiyatlarla ilaç temininin kolaylaştırılması amaçlanmakta olup tasarı kanunlaşmıştır.

Asil memur olarak en az iki yıl çalıştıktan sonra istifa yoluyla memurluktan ayrılanlara ayrıldıkları tarihteki derece ve kademeleri dikkate alınarak, başvurdukları tarihteki geçerli katsayılar üzerinden hesaplanacak tutar kadar tazminat verilmesi ve emekli ikramiyesi hesabında da güncel katsayıların dikkate alınması amacıyla TBMM Başkanlığına sunulan yasa teklifi komisyonda görüşülmeye devam edilmektedir.

Devamını Oku..

Boşanmış çiftlerden çocuğun velayetine sahip olan ebeveynin, çocuğun diğer ebeveyn ile görüşmesini engellemesi sonucunda çocukla görüşme gayesinde olan ebeveynin İcra İflas Kanunu’na göre ödemesi gereken masraf ve harcın kaldırılmasını öngören ve TBMM Başkanlığına sunulan yasa teklifi komisyonda görüşülmeye devam edilmektedir. İcra İflas Kanunu’nun 25. maddesine eklenecek bu madde ile boşanmış anne ve babalar arasındaki çekişmeler nedeniyle velayet hakkına sahip olmayan ebeveyne, çocuğu göstermeme ve çocuğu kaçırma gibi nedenlerle yüklenen maddi külfetin kaldırılması ve konusu çocuk olan bu icra yolunun her türlü harç ve masraftan arındırılması amaçlanmaktadır.

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununa “İş Mahkemesi ilamı ile hükme bağlanmış işçi alacaklarının şirketten tahsilinin mümkün olmadığı icra-iflas dairelerinden alınacak aciz veya akamet belgesi ile ortaya çıkması halinde bu alacaklardan Anonim Şirket yönetim kurulu üyeleri, Limited Şirketlerde ise ortaklar sermaye payları oranlarında tüm şahsi malvarlıkları ile sorumludurlar” şeklinde eklenecek ek madde ile işçi alacaklarının kanun güvencesine alınması amacıyla TBMM Başkanlığına sunulan yasa teklifi komisyonda görüşülmeye devam edilmektedir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasına göre Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. Ancak önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartıyla, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir.

Devamını Oku..

Medeni Kanuna göre boşanma sonucu irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü halinde kendiliğinden kalkar. Alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi hallerinde ise ancak mahkeme kararıyla kaldırılabilir.

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2012/15421 Esas 2013/1789 sayılı kararı ile genel kredi sözleşmesini imzalayan kefilin, genel kredi sözleşmesinde borçlunun bankayla yapmış olduğu ve ileride yapacağı işlemlere “kefil olmayı” kabul ettiği hükmü yer alsa dahi, imzası bulunmayan kredi kartı ve tüketici kredi sözleşmelerinden kaynaklanan borçlar için sorumlu tutulmasının mümkün olmadığına karar verilmiştir.

Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda dava şartı olarak düzenlenen gider avansının dava açılırken yatırılmasının gerekliliği ve süreler yargılamanın hızlı bir şekilde çabuk bitirilmesini temin amacıyla getirilmiştir. Kanuna göre; mahkeme, dava şartı noksanlığını tespit ederse davanın usulden reddine karar verir. Ancak, dava şartı noksanlığının giderilmesi mümkün ise bunun tamamlanması için davacıya kesin süre verilir. Söz konusu madde ile mahkemece verilen süre içinde dava şartı noksanlığı giderilmemiş olması halinde mahkemece davanın dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddedilmesini öngörülmüştür. Ancak Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2012/21075 Esas 2013/1210 sayılı kararında gider avansının 2 haftalık kesin süre geçtikten sonra fakat duruşmadan önce yatırılması halinde dava şartı eksikliği nedeniyle davanın reddine karar verilmesi yerine usul ekonomisi açısından işin esasına girilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerektiğine karar vermiştir.