Author Archives: admin

Kasten suç işlediği mahkemece hükme bağlanmış kişilerin, TCK md. 53 ile bazı hakları kullanmaktan mahkumiyet süresince yoksun bırakılması nedeniyle kayyım atanması durumunun zorunlu kıldığı zaman kaybının engellenmesi amacıyla maddeye eklenecek yeni fıkra ile hakkında mahkumiyet kararı verilen kimselere kararı veren mahkemece kayyım atanmasına karar verilmesine ilişkin kanun teklifi 19.08.2013 tarihinde TBMM sunulmuştur. Kanun teklifinin kabul edilmesi halinde hakkında mahkumiyet kararı sabit olan kişilerin bu süreçte karşılaşacakları icra takibi, boşanma, miras ve benzeri hukuki durumlarda avukatla temsil edilebilmesi için kayyım atanması gerekliliğinin neden olduğu zaman ve hak kaybının önüne geçilebilecektir.

Türk Medeni Kanununun 194 üncü maddesi, aile konutu üzerinde hak sahibi eşin konutla ilgili tasarruflarının geçerliliğini diğer eşin açık rızasına bağlamıştır. Buna göre eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Kanun hükmüne göre rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hakimin müdahalesini isteyebileceği gibi aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eşe de tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteme hakkı tanınmıştır. Bunun yanında aile konutunun eşlerden biri tarafından kira sözleşmesi ile kiralanması halinde sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı haline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur.

Devamını Oku..

Çiftçi belgesi olanların tarımda kullandıkları makine, teçhizat ve araçlar için satın aldıkları motorinin (mazot) özel tüketim vergisinden istisna tutulmasını öngören kanun teklifi 05.07.2013 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur.

Devamını Oku..

6098 sayılı yeni borçlar kanununa göre fiil ehliyetine sahip olan her işçi, işverene karşı, sözleşmenin sona ermesinden sonra herhangi bir biçimde onunla rekabet etmekten, özellikle kendi hesabına rakip bir işletme açmaktan, başka bir rakip işletmede çalışmaktan veya bunların dışında, rakip işletmeyle başka türden bir menfaat ilişkisine girişmekten kaçınmayı yazılı olarak üstlenebilir.

Devamını Oku..

Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinde; bölgenin sahip olduğu çevre değerlerini korumak için bu alanların koruma-kullanma esaslarını belirleyen onaylı uygulama imar planlarında yapılaşma yasağı getirilen yerlerde kalan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetindeki taşınmazların Hazine taşınmazlarıyla trampa edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik 03.08.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku..

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 21.05.2012 tarih ve 47 numaralı ilke kararı ile doğal sit alanlarında devletin güvenlik ve emniyeti için zaruret arz eden harekat, savunma ve hudut güvenliğine yönelik yapılar ile karakol, nöbetçi kulübesi, gözetleme kulesi, sığınak, radar istasyonları gibi yapıların Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarının kararıyla yapılabileceğine karar verilmiş olup söz konusu karar 28.07.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Devamını Oku..

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair 6495 sayılı ve 12.07.2013 kabul tarihli torba yasa 02.08.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre yasa ile getirilen düzenlemeler şöyle sıralanabilir;

Devamını Oku..

Yargıtay 9. Hukuk dairesinin 03.05.2013 tarih ve 2011/7849 E. 2013/13353 sayılı kararı ile satış temsilcilerinin fazla çalışma yapıp yapmadıkları hususunun günlük faaliyet planları ile iş çizelgelerinin dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği, belli hedeflerin gerçekleşmesine bağlı olarak prim karşılığı çalışan bu işçiler yönünden prim ödemelerinin fazla çalışmayı karşılayıp karşılamadığının araştırılması ve işçiye ödenen satış priminin fazla çalışmaların karşılığında ödenmesi gereken ücretlerini tam olarak karşılamadığının belirlenmesi halinde aradaki farkın işçiye ödenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Devamını Oku..

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 12. maddesine göre perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir, okunabilir şekilde o malla ilgili tüm vergiler dahil fiyat, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması, etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması zorunludur. Etiket, fiyat ve tarife listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda ise tüketici lehine olan fiyat üzerinden satış yapılır.

Fiziksel çevrenin engelliler için ulaşılabilir ve yaşanılabilir kılınmasına yönelik olarak imar planları ile kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda, Türk Standartları Enstitüsünün ilgili standardına uyulması zorunluluğunun pekiştirilmesini öngören ve bu doğrultuda yapılara ilişkin planların Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün onayına sunulması amaçlayan İmar Kanununda değişiklik yapılmasına dair yasa teklifi 12.07.2013 tarihinde TBMM başkanlığına sunulmuştur.

Gezi eylemleri sırasında demokratik ifade, toplanma, yürüyüş, itiraz hakkını kullanan eylemcilere karşı sopa, silah, pala veya zırh olarak adlandırılan kesici aletlerle saldıran ve halkta panik ve korku uyandıran davranışlar sergileyen kişiler tepki yaratmış olup 5237 sayılı TCK’nın 114. maddesine aşağıda yer alan (a) bendinin eklenmesi ve böylece kişi bazında esas alınan temel hak ve özgürlüklerin aslında kamunun özgürlüklerinin güvencesi olduğu ve bunların ihlali halinde de kamu özgürlüklerinin tehdit altında olduğu ve tam da bu sebeple özel olarak buna yönelik ihlallerin cezalandırılması amaçlayan kanun teklifi TBMM başkanlığına sunulmuştur.

Devamını Oku..

Çankaya Kaymakamlığı Tüketici sorunları hakem heyeti tarafından 25.06.2013 tarihinde verilen kararla dijital yayın aboneliğini sonlandıran tüketici aleyhine abonelik sonlandırma bedeli, taahhüt bozma bedeli ve kurulum bedeli adı altında düzenlenen faturanın iptaline karar verilmiştir.

Devamını Oku..

Mülkiyet Hakkına, Temel Hak ve Hürriyetlere ve kanun önünde eşitlik ilkelerine aykırılıklar nedeniyle ülkemiz mahkemelerinin karara bağlamadığı ve bütün mercilerin tüketilmesinden sonra başvurulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurulardan harç alınmamaktadır. Ancak özellikle taşınmaz mal mülkiyetine ilişkin davalarda AİHM’e harçsız olarak başvurulduktan sonra yeni yasal düzenlemeler kapsamında kişiler AİHM’den dosyaları gönderildikten sonra Türkiye’de dava açabilmek için katlanılmayacak miktarlarda harç ödemekle karşı karşıya kalmakta olup, hakkı ihlal eidlen bu kişilerin mağduriyetlerinin engellenmesi amacıyla 6100 sayılı HMK’nın 120. maddesindedeğişiklik yapılması için kanun teklifi verilmiştir. Buna göre ilgili maddeye eklenecek hüküm ile AİHM’nin ret kararları dışındaki kararları doğrultusunda, davaların devamı, gereği veya başvuru konusu hakkın teslimi için Türkiye’de açılan davalardan harç alınmaması öngörülmüştür.

Türkiye Ekonomisi açısından büyük önem taşıyan marka faaliyetlerinin ve markalaşma sürecinin hızlandırılması, markalaşmaya ilişkin yeterli altyapı ve yüksek standartların oluşturulması ve ulusal firmalara bu faaliyetlerinde yeterli desteğin sağlanması ve Türkiye’nin yatırım ortamının uluslararası çevrelerde tanıtılması amacıyla da örtüşecek merkezi Ankara’da bulunan “ULUSAL MARKA AJANSI” kurulması ile; Türkiye’nin geçmişten günümüze yarattığı markaların süreçleriyle birlikte bir bütün halinde sanatsal ortamlarda ve çağdaş sanatsal disiplinlerle sunulması, Türkiye’de marka bilincinin arttırılması ve uluslararası alanlarda güçlü markaların yaratılması hedefine katkı sağlamak amacıyla bir “MARKA MÜZESİ” kurulmasına ilişkin yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunulmuştur.

İşyerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede azaltılmasının, teknik tedbirlere dayalı toplu korunma ya da iş organizasyonu veya çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı durumlarda kullanılacak kişisel koruyucu donanımların özellikleri, temini, kullanımı ve diğer hususlarla ilgili usul ve esasları belirleyen ve k, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsayan yönetmelik 02.07.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup 11/2/2004 tarihli ve 25370 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik de yürürlükten kaldırılmıştır.

Devamını Oku..