Blog

Doping araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin karar 9 kasım 2013 tarihli 28816 sayılı karar ile Resmi Gazetede yayımlandı. 05.11.2013 tarihli 1051 sayılı karar aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Devamını Oku..

19.04.2012 tarihli 6292 sayılı kanunun 6. maddesinde 4. ve 8. fıkralarında değişiklik yapılması için kanun teklifi verilmiştir. Söz konusu teklifin gerekçesinde; 6292 sayılı kanunda hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesinde ülkemizin sosyal ve gelir boyutu bir kenara bırakılarak, hükümetin sadece gelir elde etme amacına yönelik bir kanun uygulaması amaçlandığı belirtilmiştir. Bu sebeple 6. maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Devamını Oku..

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU’nun 09.10.2013 tarihli 801 numaralı kararı ile Türkiye genelinde faaliyette bulunan çocuk ağır ceza ve çocuk mahkemelerinin yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin daha önce Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca verilen tüm kararlarının kaldırılmasına,alınarak Adalet Bakanlığının teklifinin kabulü ile Türkiye genelinde faaliyette bulunan çocuk ağır ceza ve çocuk mahkemelerinin yargı çevrelerinin, çocuk ağır ceza mahkemeleri için o yer ağır ceza mahkemesi yargı çevresi ile, çocuk mahkemelerinin yargı çevresinin ise kurulduğu il veya ilçenin asliye ceza mahkemesi yargı çevresi ile aynı olarak belirlenmesine Derdest olan davalara kesinleşinceye kadar halen görüldükleri mahkemeler tarafından bakılmasına,6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 32’nci maddesinin 4’üncü fıkrasının (a) bendi gereğince kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına karar verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. maddesinde sayılı hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabileceğine düzenlemenin (i) bendinde değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM’ne sunulmuştur. Maddenin mevcut haline göre; Seçim dönemi bitmeden önce seçimlerin yenilenmesine veya ara seçime ya da Anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulmasına karar verilen hallerde; Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılacak filigranlı oy pusulası kağıdı ve filigranlı oy zarfı kağıdı alımı ile oy pusulası basım hizmeti alımı, mahalli seçimlerde ise İl Seçim Kurulu başkanlıkları tarafından alınacak oy pusulası basım hizmeti alımı halinde ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın ihtiyaçlar doğrudan temin edilebilmektedir.

Devamını Oku..

Özel sağlık sigortası uygulamalarına dair bilgilendirme ve teklif, sözleşme türleri, ömür boyu yenileme garantisi, katılım sertifikası, plan değişikliği ve geçiş işlemleri, sözleşme iptali, sigorta süresinin sona ermesinden sonraki tedavilere ilişkin genel hükümler ile özel sağlık sigortası tarifesi, sağlık konularında uzman kişi çalıştırma zorunluluğu ve aktüerya raporu, hizmet satın alma, sağlık bilgileri ve bilgilerin gizliliği, özel sağlık sigortalarında çalışma esasları ile tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortası ürünlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği 23.10.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmeliğin özel sağlık sigortası teminatı veren şirketlerin; sağlık hizmet sunucusu ile iletişimi sağlamak ve tazminat ödemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmek üzere gerekli idari ve teknik alt yapıyı kurması ile bilgi işlem altyapısının SBGM tarafından istenilen bilgileri zamanında ve kesintisiz bir şekilde sağlaması zorunluluğu ve SBGM, bilgi aktarımı ve bilgi işlem altyapısı ile Müsteşarlıkça belirlenecek diğer hususlarla ilgili incelemeleri yaparak tespit ve değerlendirmelerini Müsteşarlığa iletmesine dair 17. maddesinin yayımından 1 yıl sonra, diğer maddelerin ise 6 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 65 inci maddesi 11.10.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6498 sayılı kanunla değiştirilmiştir. Buna göre tescil edilen sit alanları ve korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile korunma alanlarının bu Kanuna göre tebliğ veya ilan edilmiş olmasına rağmen yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya her ne suretle olursa olsun zarar görmesine kasten sebebiyet verenler ile koruma bölge kurullarından izin alınmaksızın inşaî ve fiziki müdahale yapanlar veya yaptıranlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Ayrıca bu kanuna aykırı olarak yıkma veya imar izni verenler, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Değişiklik ile birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen fiillerin, korunması gerekli kültür ve tabiat varlığını yurt dışına kaçırmak amacıyla işlenmiş olması halinde ise verilecek cezalar bir kat artırılacağı öngörülmüştür. Aynı madde ile bünyesinde koruma, uygulama ve denetim büroları kurulan idarelerden 57. maddenin yedinci fıkrası uyarınca izin almaksızın veya izne aykırı olarak tamirat ve tadilat yapanlar ile izinsiz inşaî ve fiziki müdahale yapanlar veya yaptıranların da altı aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılmasını öngören kanun hükmü yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 89. maddesinin 5 fıkrası ile taksirle yaralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı tutulmuş olup, taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulması hariç olmak üzere  suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde şikayet aranmamaktadır. Gerek iş kazaları gerek trafik kazalarının birçoğunun taksirle yaralama kapsamında değerlendirilmesinden ötürü suçtan mağdur olanlar şikayet konusunda gecikmekte ve bu sebeple bir çok hak kayıpları olmaktadır. Suçla korunan hukuki değer beden bütünlüğü ve vücut dokunulmazlığı olup toplumsal bir değer olan bu haklara yönelik eylemlerin taksirle de olsa yaptırımla karşılanması gerektiği belirtilerek 04.10.2013 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan yasa teklifi ile taksirle yaralama suçu takibi şikayete bağlı suçlar arasından çıkarılarak re’sen takip edilecek suçlar arasına alınması amaçlanmıştır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 4. fıkrasına eklenecek bent ile sosyal devlet ilkesi uyarınca engelli vatandaşlarımız ile onlara bakmakla yükümlü olan ailelerine ticari otomobil alımlarında, su, elektrik ve doğalgaz hizmetlerinden yararlanmalarında KDV’den muaf tutulmalarını öngören kanun teklifi 23.09.2013 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulmuştur.

Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.09.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kurulan şirketlerin kuruluşlarının ticaret siciline tescil edildiği tarihten itibaren ve yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kapsama dahil olan sermaye şirketlerinin, kapsama girdikleri tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri öngörülmüştür. şirketler topluluğuna dahil olup da doğrudan bağımsız denetim kapsamında olmayan sermaye şirketleri ise yönetmelik ile internet sitesi açmakla yükümlü tutulmamıştır.

Devamını Oku..

Sondajla maden çıkarılan işlerin yapıldığı işyerleri ile yeraltı ve yerüstü maden işlerinin yapıldığı işyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması için uyulması gerekli asgari şartları belirleyen Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği 19.09.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

23/8/2012 tarihli ve 28390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ağaçlandırma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Hazine taşınmazları üzerinde özel ağaçlandırma, özel imar-ihya, özel erozyon kontrolü ve özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla ön izin verilmesine ve kiralama yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 358 numaralı Milli Emlak Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak Yürürlüğe girmiştir.

3065 sayılı Katma Değer Kanununun 17. maddesinin 1. Fıkrası b bendinin “Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisnalar” başlığı altında düzenlenen ve KDV’den muaf tutulan hizmetler belirlenmiş olup kanunda yapılması teklif edilen değişiklik ile spor salonlarında üyeliklerde uygulanan katma değer vergisinin kaldırılması amaçlanmıştır.

Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 28.06.2013 tarih 2013/7474 E. 2013/7488 sayılı kararı ile Ticareti terk hükümlerine muhalefet etmek suçundan sanık hakkında verilen beraat kararı Yargıtay C.Başsavcılığının bozma istemli tebliğnamesiyle ilgili daireye gönderilmiş olup sanık hakkında verilen beraat kararının bozulmasına karar verilmiştir. Yargıtay 16. Hukuk Dairesi kararında Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 14.02.2012 tarih ve 2011/505, 509, 513, 21.02.2012 tarih ve 2011/506, 510, 511 ve 621 esas sayılı dosyalarında, ticaret şirketlerinin müdür ve yetkililerinin ticareti terk suçunu işlemelerinin mümkün olduğuna karar verilmiş ve bu karar doğrultusunda uygulama yapılmasının uygun bulunduğu belirtilmiştir.

Devamını Oku..

Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanununda yapılması planlanan yasa teklifi ile doping kullanan sporcuların 4 yıl müsabakalardan men cezasıyla, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları, doping kullanımına müsaade eden antrenörlerin ve kulüp doktoru ve diğer sağlık personeli hakkında aynı cezaya hükmolunmasını öngören bir madde eklenmesi ve böylece spor müsabakalarının adına leke getirilmemesi ve doping kullanımının sporcunun sağlığına zararının önüne geçilmesi ve uygulanacak cezanın caydırıcı olması ile doping kullanımının engellenmesi amaçlanmış olup yasa teklifi 09.09.2013 tarihinde TBMM başkanlığına sunulmuştur.

Birçok vatandaşın malik sıfatıyla zilyet olduğu toprakları ve mülkleri ülkemizde varolan terör olayları nedeniyle terk etmek zorunda kaldığı, bu yerlerde yapılan kadastro çalışmaları sırasında ise bu kişilerin taşınmazlarda zilyetlik yapmadıkları ileri sürülerek taşınmazların hazine adına kaydedildiği ve bu durumun haksızlıklara yol açtığı gerekçesiyle Kadastro Kanunu’nun 17. maddesine eklenecek fıkra ile terör olayları nedeniyle oturmakta olduğu mahalden göç etmek zorunda kalan kişiler için terör olayları sürdükçe 14. maddedeki 20 yıllık sürenin aranılmamasını öngören yasa teklifi 06.09.2013 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur.