Archives: Ocak 2014

Demokratik toplumlarda anayasal güvence altında olan gazetecilerin toplumun haber alma hakkını sağlama ve toplumu bilgilendirme amacı dışında bir gaye taşımadıkları kabul edildiğinde, basın mensuplarının uğradıkları feodal saldırıların aynı zamanda insan temel hak ve özgürlüklerine yapılan darbeler oldukları kabul edilebilir. Demokrasinin gelişim süreci adına, basının objektif olması kadar, basın mensuplarının kamu görevi yaptığı dikkate alınarak, herhangi bir baskı altında kalmadan, dürüst, tarafsız ve doğru haber yapabilmelerini sağlayacak ortam hazırlanmalıdır. Toplumun tabiri caizse gözü kulağı olan basın, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından birini oluşturmaktadır. Zira, yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü kuvvet olan basın, çoğulcu demokrasinin, özgürlüğün ve özellikle de haber alma özgürlüğünün en önemli ayaklarından biridir. Demokratik bir toplumda basın mensupları bireysel hak ve özgürlük kavramları esas alınarak haber yapmalıdırlar. Maalesef ki, mesleğin yapısı gereği basın mensuplarının çalışma koşulları zorlayıcıdır. Toplumu bilgilendirerek kamu görevi yerine getirmekte olan basın mensupları, görevleri esnasında filli saldırılara uğramakta, tehdit edilmekte ve en acısı, meslekleri sebebiyle katledilmektedirler. Gazetecileri Koruma Komitesi 2013 yılında dünyanın çeşitli yerlerinde görev yapan en az 70 gazetecinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştır.

Devamını Oku..

28.01.2014 tarihinde meclise sunulmuş olan kanun teklifi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değiştirilerek ‘ Memurlara, on altı yaşın altında, en az %70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ebeveynlerden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar mazeret izni verilmesi’ öngörülmektedir. Teklifin hazırlanmasında, engelli veya süreğen hastalığa sahip çocukların diğer çocuklara kıyasla tekrarlayan hastalıklara yakalanma riski, tedavi şekli, süresi ve iyileşme oranı bakımından farklılık göstereceği dikkate alınarak, bu çocukların ebeveynlerinin yıllık izinleri dışında ek sürelere ihtiyaçları olabileceği göz önünde tutulmuştur. Ayrıca bu çocuklarının hastalıklarının komplike seyretmesinin getirdiği ek yük nedeniyle bakımları özellik arz etmekte ve ev koşullarında tedavisi yapılsa dahi yakın bakım gerekmektedir.

Devamını Oku..

Özel yetkili mahkemelerin kapatılarak, yargılamanın suç yerindeki ağır ceza mahkemesinde gerçekleştirilmesini, gizli tanık uygulaması hakkında düzenlemeler getirilmesini, sanık ve katılanlar tarafından getirilen tanıkların dinlenmelerinin zorunlu olmasını; bilgisayar ve elektronik bilgi toplama araçlarının içerikleri hukuka uygun başka bir delille desteklenmediği takdirde hükme esas alınmamasını öngören 2/1951 numaralı kanun teklifi 09.01.2014 tarihinde meclise sunulmuştur. Teklif metninde, bu yasa teklifinin bir sonuç değil, adil yargılamayı esas alan bir yargı yapısının oluşumunda başlangıç olarak kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Devamını Oku..

balyozEmekli olmayan ve üçlü kararname ile TSK’dan çıkarılmayı bekleyen, dolayısıyla fiilen Türk Silahlı Kuvvetleri personeli statüsünde olan Balyoz davası hükümlüsü askerlerin askeri cezaevlerinden genel ceza evlerine nakillerine başlanmasının hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşmayacağı gerekçesiyle 15.06.1930 Tarihli ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ 17.01.2014 tarihinde meclise sunulmuştur.

Devamını Oku..

Workers14.01.2014 tarihinde meclise sunulmuş olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile; emekli aylıklarının güncel şartlara uyarlanması, prim gün sayısını doldurmuş olmalarına karşın emekli olamayan yaş mağdurlarının emekliliğe hak kazanmasının sağlanması, asgari ücret altında çalışan işçiler için neredeyse maaşlarının yarısına tekabül eden GSS prim ödemelerinin düşürülmesi, kıdem tazminatlarının güvence altına alınması ve emekli aylığı almakta olan vatandaşların aylık maaş artışlarında milli gelir artışından pay almaları gibi radikal değişiklikler öngörülmüştür.

Devamını Oku..

18.12.2013 tarihinde meclise sunulmuş olan 2/1918 esas numaralı ‘Türk Ceza Kanununda ve Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’, kadınlara karşı kadın olmaları ve kişinin cinsel kimliği veya cinsel yönelimi sebebiyle işlenen suçlarda haksız tahrik hükümlerinin uygulanılmasının ve bu nitelikte suçlardan hüküm giyenlerin af müessesesinden yararlanmalarının önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Tasarının gerekçesi, yargının inisiyatifine bırakılmış olan haksız tahrik indiriminin uygulanmasında faillerin, ucu açık beyanlarda bulunarak tahrik indiriminden faydalanmasının önüne geçmek ve meselenin yargılama nezdinde görülmesinden ziyade, suçun en başta işlenmesinin önüne geçerek caydırıcılık yaratılması olarak izah edilmiştir.

Devamını Oku..