Archives: Şubat 2017

Nitelikli hırsızlık suçundan şüpheli Turan hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca düzenlenen 04.11.2009 tarihli ve 2009/50943 soruşturma, 2009/24656 esas, 2009/62 sayılı iddianamenin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 170/3-c maddesi gereğince iadesine dair, (Antalya Çocuk Mahkemesi)’nin 05.11.2009 tarihli ve 2009/2 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin, (Antalya Birinci Ağır Ceza Mahkemesi)’nin 09.11.2009 tarihli ve 2009/1497 değişik iş sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığı’nın 17.01.2010 tarih ve 2009/274/2074 sayılı kanun yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 03.02.2010 tarih ve 2010/19362 sayılı tebliğnamesiyle Dairemize gönderilmekle incelendi.

Devamını Oku..

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenci olan davacı tarafından Çankaya Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süreleriyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına ilişkin Yönetmeliğin 19.maddesinin değiştirilmesine ilişkin 15.7.2002 tarih 24816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliğinin ve davacının bir üst sınıfa devam ettirilmemesine ilişkin 11.09.2003 gün ve … sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada; 15.7.2002 günlü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik hükmü eğitim-öğretim faaliyetlerinin ihtiyaçlarından kaynaklandığından zorunlu olarak düzenlenmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olan davacının devam eden öğrencilik statüsü nedeniyle tabi olacağı ve kazanılmış haktan söz edilemeyeceğinden yeni Yönetmelik yayımlanırken öğrencilik statüsü kazanmış olanları kapsamasında ve buna dayalı olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddeden Ankara 8. İdare Mahkemesinin 30.04.2004 gün ve E2003/1500, K:2004/775 sayılı kararının,davalı idare tarafından davanın hasım yönünden reddi gerektiği gerekçesiyle düzeltilerek onanması, davacı tarafından da kararın hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Devamını Oku..

Taraflar arasındaki çıkarma kararının iptali ve kooperatif üyeliğinin tespiti davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Devamını Oku..

Savunma alınmadan disiplin cezası verilemez; savunma hakkının kullandırılması amacıyla ilgili hakkındaki iddiaların, bu iddiaların dayandığı delillerin, üzerine atılı fiillerin hukuki nitelendirmesinin ve önerilen disiplin cezasının bildirilmesi zorunludur.

 

Devamını Oku..

Mahalli mahkemece verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Devamını Oku..

 Taraflar arasında görülen adi ortaklığın feshi ve tasfiyesi davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması davacı vekili tarafından istenilmekle; taraflara yapılan tebligat üzerine duruşma için tayin olunan günde temyiz eden davacı vekili geldi. Aleyhine temyiz olunan davalı vekili geldi. Gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için saat 14.00’e bırakılması uygun görüldüğünden, belli gün ve saatte dosyadaki bütün kağıtlar okunarak, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlenip, gereği düşünüldü:

Devamını Oku..

Yerel Mahkemece verilen hükümler şikâyetçi vekili ve O Yer C. Savcısı tarafından temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

 

 

 

Devamını Oku..

Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Sanık … hakkında kurulan hükme yönelik temyizin incelemesinde,
Yapılan yargılama sonunda toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçunun sübutu kabul, olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,
Sanık … hakkında kurulan hükme yönelik temyize gelince;
Hükmedilen cezanın süresine göre şartları bulunmadığından, sanık … müdafiinin duruşmalı inceleme talebinin 1412 sayılı CMUK’nın 318. maddesi gereğince REDDİNE,
Sanık müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Devamını Oku..

Tebligatın muhatabı olan avukatın iş yeri adresi yerine ikamet adresinde yapılan tebligatın usulsüz olduğu …avukatın, bürosundan taşındığı için bila tebliğ iade gelen tebligat üzerine muhatabın (taraf vekili avukatın) yeni iş yeri (büro) adresi araştırılmaksızın “ikamet adresinde “ Tebligat Kanunu 21. Madde hükümlerine göre tebligat yapılan tebliğin usulsüz olduğu ,

Davacı … ile davalılar …, … ve … aralarındaki tapu iptal tescil-alacak davasına dair … Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 27.05.2014 günlü ve … sayılı hükmün düzeltilerek onanması hakkında dairece verilen 16.11.2015 günlü ve …. sayılı ilama karşı davalı … vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiştir.

Düzeltme isteğinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Devamını Oku..

Yasal süresi içinde istenen satış talebinin, bu süre içinde geri alınması halinde, yeniden satış isteyebilme süresi, geri alınan (yani satışın düşürüldüğü) tarihten itibaren 6 ay/1 yıldır.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Devamını Oku..

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmiş ise de, taraflarca sulh protokolü imzalandığının görülmesi üzerine dosya evrak üzerinden incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

 

 

 

 

 

Devamını Oku..

Taraflar arasındaki “marka hakkına tecavüzün önlenmesi ve tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 11.02.2010 gün ve 2009/47 Esas, 2010/31 Karar sayılı kararın incelenmesi davacılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 05.04.2012 gün ve 2010/5334 Esas, 2012/5434 Karar sayılı ilamı ile;

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Devamını Oku..

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tazminat davasına dair kararın temyiz incelemesi duruşmalı olarak davacı tarafından süresi içinde istenilmekle gün tayin edilerek taraflara gönderilen davetiyelerin tebliğ edilmesi üzerine belli günde davacı vekili Av…. ve davalı vekili Av…. geldiler. Davacı vekili yetki belgesi ibraz etti. Dosyasına konuldu. Hazır bulunanların sözlü beyanları dinlendikten sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Devamını Oku..

Taraflar arasındaki “kira bedelinin tespiti” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Akhisar Sulh Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 15.03.2012 gün ve 2011/174 E- 2012/438 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 3.Hukuk Dairesinin 01.10.2012 gün ve 2012/15834 E-2012/20319 K. Sayılı ilamı ile;
(…Davacılar vekili dilekçesinde 01.01.2011 tarihinden itibaren aylık kira bedelinin 1.500 TL olarak tespitine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili, talebin yüksek olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece hak ve nesafet kurallarına göre aylık net kira bedelinin 850 TL olarak tespitine karar verilmiş, kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalının sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

Devamını Oku..

Çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan sanık …’ın yapılan yargılaması sonunda; atılı suçtan mahkûmiyetine dair …2. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 05.11.2008 gün ve 2008/181 Esas, 2008/276 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık müdafileri tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılğından tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelendi;

Devamını Oku..