Blog

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenci olan davacı tarafından Çankaya Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süreleriyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına ilişkin Yönetmeliğin 19.maddesinin değiştirilmesine ilişkin 15.7.2002 tarih 24816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliğinin ve davacının bir üst sınıfa devam ettirilmemesine ilişkin 11.09.2003 gün ve … sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada; 15.7.2002 günlü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik hükmü eğitim-öğretim faaliyetlerinin ihtiyaçlarından kaynaklandığından zorunlu olarak düzenlenmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olan davacının devam eden öğrencilik statüsü nedeniyle tabi olacağı ve kazanılmış haktan söz edilemeyeceğinden yeni Yönetmelik yayımlanırken öğrencilik statüsü kazanmış olanları kapsamasında ve buna dayalı olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddeden Ankara 8. İdare Mahkemesinin 30.04.2004 gün ve E2003/1500, K:2004/775 sayılı kararının,davalı idare tarafından davanın hasım yönünden reddi gerektiği gerekçesiyle düzeltilerek onanması, davacı tarafından da kararın hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü :
Uyuşmazlık, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenci olan davacı tarafından Çankaya Ünversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süreleriyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına ilişkin Yönetmeliğin 19.maddesinin değiştirilmesine ilişkin 15.7.2002 tarih 24816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliğinin ve davacının bir üst sınıfa devam ettirilmemesine ilişkin 11.09.2003 gün ve … sayılı işlemin iptali isteminden doğmuştur.

Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı tarafından Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil yetkisinin mütevelli heyete verildiği, Rektörlüğün temsil yetkisi bulunmadığından Rektörlüğün husumeti ile görülen davanın husumet yönünden reddi gerekmekte iken, davanın esastan reddine ilişkin Mahkeme kararının gerekçesinin düzeltilerek onanması gerektiği ileri sürülmekte ise de; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek:6 maddesinde vakıflar tarafından kurulacak yükseköğretim kurumunun vakıf tüzel kişiliğine sahip olacağı hükmüne yer verildiğinden ve esasen temyize konu kararda da Mütevelli Heyeti davalı olarak gösterildiğinden davalı idarenin temyiz istemi yerinde görülmemiştir. Kaldı ki, 2577 sayılı Yasanın 14 ve 15. maddeleri uyarınca husumetten ret kararı verilemeyeceği, husumetin düzeltilerek hasımın belirleneceği kurala bağlanmıştır.

Davacının temyiz istemine gelince; İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında yazılı nedenlerin bulunması halinde mümkün olup temyiz isteminde bulunan davacı tarafça ileri sürülen hususlar, Mahkeme kararının, Çankaya Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süreleriyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına ilişkin Yönetmeliğin 19. maddesinin değiştirilmesine ilişkin yönetmeliğe yönelik davanın reddine ilişkin kısmının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

Mahkeme kararının, davacının bir üst sınıfa devam ettirilmemesine ilişkin 11.9.2003 günlü işlemin iptali isteminin reddine ilişkin kısmına gelince; 29.12.1997 tarih ve 23215 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çankaya Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süreleriyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 11.11.2001 tarih ve 24580 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişik 19. maddesinde “…Hukuk Fakültesinde üçüncü sınıfa geçebilmek için birinci sınıfın, dördüncü sınıfa geçebilmek için ikinci sınıfın en çok 2 ders dışındaki diğer tüm derslerinin başarılmış olması gerekir” hükmü yer almakta iken, 15.07.2002 tarih ve 24816 sayılı Resmi Gazetede Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yayımlanmış, bu yeni yönetmeliğin 19. maddesinde; “Hukuk Fakültesinde üçüncü sınıfa geçebilmek için birinci sınıfın, dördüncü sınıfa geçebilmek için ise ikinci sınıfın bütün derslerinin başarmış olması gerekir” şeklinde bir düzenlemeye gidilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; 2000-2001 eğitim öğretim yılında Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesine kayıt yaptıran davacının 2002-2003 eğitim öğretim yılında 3. sınıfta okuduğu, 2. sınıftan İdare Hukuku ve Borçlar Genel Hukuku dersinden başarısız olduğu gerekçesiyle 2001-2002 eğitim öğretim yılında yürürlüğe giren yönetmeliğin 19. maddesinin yukarıda anılan hükmü uyarınca 4. sınıfa kayıt yaptırma istemiyle davalı idareye yaptığı başvurusunun Yönetmeliğin 19. maddesinin değiştiği, değişiklikten önceki halinin uygulanamayacağından bahisle isteminin reddi üzerine yönetmelikte yapılan değişikliğin ve yönetmeliğin değişiklikten önceki hükmünün hakkında uygulanmaması gerektiği ileri sürülerek işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
İdari yargı içtihatlarıyla, önceden kişi yararına var olan bir hakkın, sonradan çıkarılan hükümlerle çiğnenemeyeceği, bir kimsenin edinmiş olduğu hakkın onun iradesi dışında elinden alınamayacağı, bir mevzuatta yeni bir mevzuatla değişiklik yapılmışsa kazanılmış hakkı olanın lehinde olan hükümlerin uygulanacağı kabul edilmiş bulunmaktadır.

Olayda, davacının 2000-2001 eğitim-öğretim yılında Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesine kayıt yaptırdığı, 11.11.2001 günlü ve 24580 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 2001-2002 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olan Çankaya Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süreleriyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin değişik 19. maddesi hükümlerine göre 4. sınıfa kayıt yaptırabilmek için gerekli olan ikinci sınıfın en çok iki dersi dışındaki tüm derslerinden başarılı olmak şartını yerine getirdiği, bu dönemdeki yönetmelik hükümlerinin kendi lehinde olması, kendisi için kazanılmış hak teşkil etmesi nedeniyle yeni çıkarılan yönetmelik hükümlerinin davacı hakkında uygulanmak istenmesinin idare hukukunun genel ilkelerinden olan kazanılmış hak ile idari istikrar ilkelerini zedeleyici nitelikte olduğu anlaşıldığından, tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Bu durumda, mahkeme kararının dava konusu işlemin iptali isteminin reddine ilişkin kısmında hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, Ankara 8. İdare Mahkemesi kararının, davalı idarenin Mahkeme kararının gerekçesinin değiştirilerek düzeltilerek onanması gerektiği yönündeki temyiz istemi ile davacı tarafın dava konusu Yönetmelik değişikliğinin iptali isteminin reddine ilişkin kısmına yönelik temyiz isteminin reddine, anılan kararın bu kısımlarının onanmasına, davacının temyiz isteminin kısmen kabulüyle mahkeme kararının davacının bir üst sınıfa devam ettirilmemesine ilişkin işlemin iptali isteminin reddine ilişkin kısmının bozulmasına, bozulan kısım hakkında yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine 4.5.2005 gününde oy birliği ile karar verildi.

Bir önceki yazımız olan KOOPERATİF ORTAKLIĞININ TESPİTİ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.