Blog

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tazminat davasına dair kararın temyiz incelemesi duruşmalı olarak davacı tarafından süresi içinde istenilmekle gün tayin edilerek taraflara gönderilen davetiyelerin tebliğ edilmesi üzerine belli günde davacı vekili Av…. ve davalı vekili Av…. geldiler. Davacı vekili yetki belgesi ibraz etti. Dosyasına konuldu. Hazır bulunanların sözlü beyanları dinlendikten sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, faydalı ve zorunlu imalat bedeli ile komisyon ücretinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde, taraflar arasında düzenlenen 19/04/2012 tarihli kira sözleşmesi ile davalılara ait taşınmazın 10 yıl 11 günlüğüne kiralandığını, sözleşme ile alt kira sözleşmesi yapma hakkı tanındığını, kira sözleşmesinin imzalanmasından sonra tadilatlara başlanıldığını, yine alt kiralama yetkisini kullanarak 20/04/2012 tarihinde taşınmazın 3. ve 4. katlarının 01/05/2012 başlangıç tarihli kira sözleşmesi kiralandığını, ancak davalılar tarafından 26/04/2012 tarihli ihtarname ile kira sözleşmesinin haksız ve kötü niyetli olarak feshedildiğini, kiralanana 47.667 TL masraf yapıldığını, alt kiracıya ulaşmak amacıyla 6.000 TL komisyon bedeli ödediğini, davalıların yaptığı masraflar için 20.000 TL ödediklerini belirterek 44.167.95 TL masraftan davalılar tarafından ödenen 20.000 TL’nin mahsubu ile 24.167.95 TL’ nin sözleşmenin feshinin bildirim tarihi olan 26/04/2012 den itibaren yasal faizi ile tahsilini talep etmiştir. Davalılar, davanın reddini savunmuştur.

1-Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına ve takdirde de bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davacının imalat bedellerine yönelik temyiz itirazlarına gelince;

Taraflar arasında 19/04/2012 başlangıç tarihli, 10 yıl 11 gün süreli kira sözleşmesi konusunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davalılar 26/04/2012 tarihli ihtarname ile sözleşmeden dönmüştür. Kiraya verenler sözleşmeden dönmekle, bu sözleşme ilişkisi geçmişe etkili olarak ortadan kalkmıştır. Dönme hakkı bozucu yenilik doğuran haklardandır. Gerçekten bu yetkinin kullanılması var olan bir hukuksal ilişkiyi ortadan kaldırır. Dönme ile sona eren sözleşme ilişkisi artık sonuç doğurmayacağı gibi önceden doğmuş borçlarda son bulacağından tarafların birbirlerine verdikleri şeyler var ise bunların karşılıklı olarak geri verilmesi gerekir. Kira sözleşmesinden dönüldüğünden, davacı kira sözleşmesine dayanarak, kiraya verenden müspet zararının tazminini isteyemez, ancak menfi zararının tazminini isteyebilir. Bu durumda davacının, menfi zarar kapsamında yer alan faydalı ve zorunlu imalat bedellerini istemesinde bir usulsüzlük bulunmamaktadır. Kiralananda yapılan faydalı ve zorunlu imalat bedelleri ….Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2014/40 D.İş sayılı dosyası ile yapılan tespit sonucu düzenlenen bilirkişi raporunda 29.255 TL olarak belirlenmiş ve tespit bilirkişi raporuna taraflarca itiraz edilmiştir. Yargılama sırasında alınan bilirkişi raporunda ise, imalatların bedeli 19.078 TL hesaplanmış olup mahkeme, bilirkişi raporlarına itibar edilmeyerek imalat bedelinin 18.216 TL olduğu belirtilmiştir. Bilirkişi raporları arasında çelişki olduğu gibi, mahkece tespit edilen tutar denetime elverişli değildir. Bu nedenle konusunda uzman bilirkişiden yeniden rapor alınarak davacı kiracı tarafından yapılan imalatların değerlerinin Yargıtay denetimine elverişli şekilde belirlenip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ:Yukarıda 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, Yargıtay duruşması için kendisini vekille temsil ettiren davacı yararına takdir olunan 1.350.- TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edenlere iadesine, 15/06/2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir önceki yazımız olan YENİLENEN DÖNEMDE KİRA BEDELİNİN TESPİTİ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.