Archives: Temmuz 2016

resmibelge   Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 08.10.2015 tarihli 2015/23096 Esas ve 2015/27865 Karar sayılı ilamında özetle; davacının, işverenin tek taraflı olarak aylık ücretinde indirim yaptığını, ücretinin rızası dışında düşürüldüğünü iddia ederek, ücret farkı alacağının faizleriyle birlikte davalıdan tahsilini talep ettiği somut olayda, ücret farkı talep edilen dönemlere ilişkin davacı ile alt işverenler arasında imzalanan iş sözleşmelerinin dosyada bulunmadığı, 4857 sayılı Yasanın 22. maddesi uyarınca işçinin rızası olmadan ücrette indirim yapılamayacağı nazara alındığında, bu belgeler olmadan, ücretin düşürülmesinin davacının rızası ile olup olmadığı hususu denetlenemeyeceğinden, mahkemece, anılan dönemlere ilişkin sözleşmeler getirtilerek, sözleşmelerde ücrete ilişkin bir hüküm bulunup bulunmadığı ve ücretin davacının rızası ile düşürülüp düşürülmediği incelenerek ücrete ilişkin düzenleme varsa ve işçinin de inkar edilmeyen ya da irade sakatlığı ile alındığı kanıtlanamayan imzası mevcutsa, ücret değişikliğinin işçi tarafından yazılı olarak kabulü nedeniyle istemin reddine, yoksa ücret alacağı farkı olduğunun kabulüne karar verilmesi gerektiği, diğer taraftan taraflar arasında ücrete asgari ücret artış oranında zam yapılacağına ilişkin bir sözleşme hükmü veya işyeri uygulaması bulunmadığı, kaldı ki işveren işçi ücretlerini karşılıklı anlaşma dışında da düşüremeyeceğinden, işçinin ücretin düşürülmesinden önceki son ücreti esas alınarak, bu ücret ile ödenen ücret miktarları arasındaki farklar tespit edilerek, sonucuna göre hüküm kurulması gerektiği gözetilmelidir.     

Devamını Oku..

 222A0518-300x138  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 09.03.2016 tarihli 2014/19-806 Esas ve 2016/298 Karar sayılı ilamında özetle; çek lehtarının ilk cirosunun sahte oluşu, ondan sonraki İ. C. ve M. C. adındaki davalı cirantaların bulunması, bedelinin lehtara ödendiği sabit olan çekin, davalı hamil tarafından lehtarın ilk cirosunun sahte olduğunu bilmesinin beklenemeyeceği dolayısıyla, davalı hamil E. G.’ün çeki iyiniyetle iktisap ettiğinin kabulü ile çekte lehtar imzasının sahteliği ve bedelinin lehtara ödendiğine ilişkin şahsi def’iyi davacı keşidecinin, çek hamili davalıya karşı ileri sürerek, borçtan kurtulamayacağının kabulü gerekir.

Devamını Oku..

eve_erkek_aliyor_mu_denetimi_yapan_sgk_tazminat_odeyecek_h60593_74676Yargı Görevi, Usul ve Ceza Hükümleri

Olağanüstü halde yargı görevi ve usul:

Madde 24 – Olağanüstü hal ilan edilen yerlerde, devlet güvenlik mahkemeleri ile askeri mahkemelerin görevlerine giren suçlar dışındaki davalara adli yargıda bakılır.

Bu Kanunda belirtilen suçları işleyenler hakkında yapılacak soruşturma ve kovuşturma, yer ve zaman kaydına bakılmaksızın, 3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Kanununa göre yapılır.

Devamını Oku..

page_balyoz-hakiminden-saniklara-kicinizi-donerek-oturdunuz_463255463Alınacak tedbirler:

Madde 9 – Tabii afet ve tehlikeli salgın hastalıklar sebebiyle olağanüstü hal ilanında, olağanüstü hal ilanını gerektiren hususlar gözönünde bulundurularak aşağıda yazılı tedbirler alınabilir:

 

 

Devamını Oku..

iflas-ertelemeOlağanüstü Halin Uygulanması

Olağanüstü halin uygulanması:

Madde 14 – Olağanüstü halin uygulanmasında görev ve yetki:

a) Olağanüstü hal bir ili kapsıyorsa il valisine,

b) Bir bölge valiliğine bağlı birden çok ilde ilan edilmesi halinde bölge valisine,

c) Birden fazla bölge valisinin görev alanına giren illerde veya bütün yurtta ilan edilmesi halinde, koordine ve işbirliği Başbakanlıkça sağlanmak suretiyle bölge valilerine,

Aittir. Gerekli işlemler onlar tarafından yürütülür.

Bölge valileri; kendilerine ait görev ve yetkilerin bir kısmını veya tamamını, illerinde olağanüstü hal ilan edilen il valilerine devredebilirler.

Devamını Oku..

NDIxNTAzNj-kamulastirmasiz-el-atma-davasi   Danıştay 17. Dairesi’nin 24.06.2016 tarihli 2015/4218 Esas ve 2015/3042 Karar sayılı ilamında özetle; ödeme emrine karşı açılan davalarda ileri sürülen iddiaların “borcum yoktur” kapsamında değerlendirilebilmesi için; ödeme emrinin dayanağını oluşturan tahakkuk işlemine karşı dava açılmamış veya dava açılmış olmakla birlikte açılan davanın usulden reddedilmiş olması gerektiği, borcum yoktur kapsamındaki iddia araştırılmaksızın salt ödeme emrinin dayanağı ecrimisil ihbarnamesine dava açılmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilemeyeceği hakkında.

Devamını Oku..

 awhCbhLqRceCdjcPQUnn_IMG_0249  Danıştay 9. Daire’nin 21.04.2015 tarihli 2012/5001 Esas ve 2015/3150 Karar sayılı kararında özetle; davalı idare tarafından davacıya gönderilen yazının 2013 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 35’inci Maddesinde yer alan ihbarname muhteviyatını taşıması nedeniyle idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi gereken işlem olduğu hakkındadır.

İstemin Özeti : Davacı adına, emlak vergisi beyannamesinin lüks sınıf olarak verilmesine ve 106.305,02TL emlak vergisi borcunun faiziyle birlikte ödenmemesi halinde 6183 s. Kanun uyarınca cebri takibat yapılacağına ilişkin 20.07.2011 tarih ve 1425 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davayı, 2577 s. Kanunun 14/3-(d) maddesi gereğince idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olmadığı gerekçesiyle reddeden Antalya 2. Vergi Mahkemesi’nin 01.03.2012 tarih ve E:2011/749, K:2012/168 sayılı kararının; dilekçede ileri sürülen sebeplerle BOZULMASI İSTENİLMEKTEDİR.

Cevabın Özeti : Yasal dayanaktan yoksun olan temyiz isteminin reddi GEREKTİĞİ YOLUNDADIR.

Devamını Oku..

maden   Yargıtay  5. Hukuk Dairesi’nin 24.05.2016 tarihli 2016/1890 Esas ve 2016/10165 Karar sayılı ilamında özetle; Kısmen kapama meyve bahçesi, kısmen sulu tarım arazisi niteliğindeki taşınmazın bozma öncesi tespit edilen metrekare birim fiyatına % 10 objektif değer arttırıcı unsur ilave edilerek hesap yapıldığı ve bu husus bozma nedeni yapılmadığından, davalı lehine usuli kazanılmış hak teşkil ettiği gözetilmeden, bozma sonrası objektif değer artış oranı % 5 uygulanmak suretiyle eksik bedel tespiti doğru görülmemiştir.

Devamını Oku..

  awhCbhLqRceCdjcPQUnn_IMG_0249 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 30.05.2016 tarihli 2016/16562 Esas ve 2016/12622 Karar sayılı kararında özetle; Dairemizce yapılan bozma kararı sonrası alınan ek bilirkişi raporunda fazla çalışma hesabında bozma öncesi raporda maddi hata yapılarak fazla çalışma tahakkuku bulunan ayların hesaplamada dışlandığı belirtilmesine rağmen dışlanmadığı açıklanıp davacının fazla çalışma ve  fazla sürelerle çalışma alacağı yeniden hesaplanmış ise de Mahkemece bu yöndeki hesaplamaya itibar edilmediği görülmüştür. Maddi hata usuli kazanılmış hak oluşumuna engel teşkil edeceğinden Mahkemece fazla çalışma tahakkuku olan ayların dışlandığı hesaba itibar edilmesi gerekir.

Devamını Oku..

 asd2.jpg  Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 31.05.2016 tarihli 2015/31120 Esas ve 2016/12799 Karar sayılı kararında; İş Kanunu’nun 5. Maddesine göre de “İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz. İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmi süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz. İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz”. İş Kanunu’nun 5. Maddesi ile ayırımcılık açısından doğrudan ayırımcılığın yanı sıra dolaylı ayırımcılık da yasaklanmış, ancak doğrudan veya dolaylı ayrımcılık kavramları tanımlanmamıştır. Somut olayda; davacı ile davalı işverenin diğer bir işçisi arasında meydana gelen kavga olayı sonrasında, davacının iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiği savunulmaktadır. Tanıklar  görgüye dayalı bilgilerinin olmadığını beyan etmişlerdir. Dosya kapsamından kavganın kim tarafından başlatıldığı tespit edilemese de karşılıklı olduğu ve kavgaya karışan diğer işçinin iş sözleşmesinin feshedilmediği anlaşılmaktadır. Davalı işverenin diğer işçinin iş sözleşmesini feshetmeyerek eşit işlem borcuna aykırı davrandığı ve  bu nedenle davacının iş sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayanmadığı ortadadır.

Devamını Oku..