Blog

  awhCbhLqRceCdjcPQUnn_IMG_0249 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 30.05.2016 tarihli 2016/16562 Esas ve 2016/12622 Karar sayılı kararında özetle; Dairemizce yapılan bozma kararı sonrası alınan ek bilirkişi raporunda fazla çalışma hesabında bozma öncesi raporda maddi hata yapılarak fazla çalışma tahakkuku bulunan ayların hesaplamada dışlandığı belirtilmesine rağmen dışlanmadığı açıklanıp davacının fazla çalışma ve  fazla sürelerle çalışma alacağı yeniden hesaplanmış ise de Mahkemece bu yöndeki hesaplamaya itibar edilmediği görülmüştür. Maddi hata usuli kazanılmış hak oluşumuna engel teşkil edeceğinden Mahkemece fazla çalışma tahakkuku olan ayların dışlandığı hesaba itibar edilmesi gerekir.

Davacı-karşı davalı, ihbar tazminatının, davalı-karşı davacı, fazla mesai ücreti, fazla sürelerle çalışma, iş arama izni ücreti, birleşen davayla fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma ücreti alacaklarının ödetilmesine  karar VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR.

YEREL MAHKEMECE, asıl ve birleşen davanın kabülüne, karşı davanın kısmen kabulüne KARAR VERİLMİŞTİR.

Hüküm süresi içinde  davacı karşı davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y     K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı-karşı davalı, davalıyla aralarında 12.03.2007 tarihli iş sözleşmesi imzalandığını, davacının 27.04.2009 tarihli istifa dilekçesi ile iş sözleşmesini tek taraflı ve haksız olarak sona erdirdiğini ileri sürerek, ihbar tazminatı alacağının tahsilini, istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı-karşı davacı, 27.04.2009 tarihinde istifa ettiğini, istifa tarihinden itibaren yaklaşık 3 hafta daha çalışarak 14.05.2009 tarihi itibariyle işten ayrıldığını, işverence 10 günlük izin ücreti ödendiyse de yıllık iznini kullanmayarak ihbar öneli süresince çalışmaya devam ettiğini, günlük 2 saatlik iş arama süresini de ekleyerek fazlası ile 6 haftalık ihbar süresini tamamladığını savunup davanın reddini istemiş,  fazla çalışma ücretinin ödenmediğini ileri sürüp karşı davayla fazla çalışma, fazla sürelerle çalışma ve iş arama izni ücreti alacağının tahsilini istemiş, birleşen dava ile de yine bir miktar fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma ÜCRETİ İSTEMİŞTİR.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalı-karşı davacının belirsiz süreli iş sözleşmesini karşı tarafa ihbar öneli tanımadan feshetmesi karşısında davacı-karşı davalının ihbar tazminatına hak kazanacağı, tanık beyanları ve bilirkişi raporuyla belirlenen fazla sürelerle çalışmaya ilişkin ücretle fazla mesai ücretine davalı-karşı davacının hak kazandığı, davalı-karşı davacının hafta sonu çalışmasına ilişkin talebinin sözleşme hükümleri gereğince fazla çalışma kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, işçinin Selçuk Üniversitesinde işe başlayacağı gerekçesiyle istifası karşısında iş arama izni sözkonusu olmayacağı, gerekçesiyle asıl davanın kabulüne karşı davanın ise kısmen kabulüne, KARAR VERİLMİŞTİR.

Mahkemenin ilk kararı davacı-karşı davalıca temyizi üzerine Dairemizin  2012/30437 E. 2014/28372 K. Ve  29.09.2014 tarihli kararıyla fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma ücreti hesabında izin kullanılan günlerin dışlanması gerektiği ve hüküm altına ihbar tazminatı yönünden faiz başlangıç tarihinin 22/05/2009 tarihi olduğunun gözetilmesi gerektiği, gerekçesiyle BOZULMUŞTUR.

Mahkemece bozma ilamına uyulup bilirşiden ek rapor alınarak asıl davanın kabulüne karşı davanın ise kısmen kabulüne, KARAR VERİLMİŞTİR.

D) Temyiz:

Kararı davacı-karşı davalı TEMYİZ ETMİŞTİR.

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacı- karşı davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları YERİNDE DEĞİLDİR.

2- Dairemizce yapılan bozma kararı sonrası alınan ek bilirkişi raporunda fazla çalışma hesabında bozma öncesi raporda maddi hata yapılarak fazla çalışma tahakkuku bulunan ayların hesaplamada dışlandığı belirtilmesine rağmen dışlanmadığı açıklanıp davacının fazla çalışma ve  fazla sürelerle çalışma alacağı yeniden hesaplanmış ise de Mahkemece bu yöndeki hesaplamaya itibar EDİLMEDİĞİ GÖRÜLMÜŞTÜR.

Maddi hata usuli kazanılmış hak oluşumuna engel teşkil edeceğinden Mahkemece fazla çalışma tahakkuku olan ayların dışlandığı hesaba itibar EDİLMESİ GEREKİR.

3- Bozma kararında işeret edildiği üzere işçinin kullandığı izin sürelerinin fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma hesabında dışlanması gerekmekte olup Mahkemece  fazla sürelerle çalışma alacağında bozma kararına göre alınan raporun gerekçesiz şekilde dikkate alınmaması DA HATALIDIR.

F) Sonuç: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 30/05/2016 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

 

Bir önceki yazımız olan İŞ HUKUKUNDA EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIK başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.