Blog

 awhCbhLqRceCdjcPQUnn_IMG_0249  Danıştay 9. Daire’nin 21.04.2015 tarihli 2012/5001 Esas ve 2015/3150 Karar sayılı kararında özetle; davalı idare tarafından davacıya gönderilen yazının 2013 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 35’inci Maddesinde yer alan ihbarname muhteviyatını taşıması nedeniyle idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi gereken işlem olduğu hakkındadır.

İstemin Özeti : Davacı adına, emlak vergisi beyannamesinin lüks sınıf olarak verilmesine ve 106.305,02TL emlak vergisi borcunun faiziyle birlikte ödenmemesi halinde 6183 s. Kanun uyarınca cebri takibat yapılacağına ilişkin 20.07.2011 tarih ve 1425 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davayı, 2577 s. Kanunun 14/3-(d) maddesi gereğince idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olmadığı gerekçesiyle reddeden Antalya 2. Vergi Mahkemesi’nin 01.03.2012 tarih ve E:2011/749, K:2012/168 sayılı kararının; dilekçede ileri sürülen sebeplerle BOZULMASI İSTENİLMEKTEDİR.

Cevabın Özeti : Yasal dayanaktan yoksun olan temyiz isteminin reddi GEREKTİĞİ YOLUNDADIR.

 

Tetkik Hakimi:

Düşüncesi : Vergi Mahkemesi kararının bozulması GEREKECEĞİ DÜŞÜNÜLMEKTEDİR.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

Uyuşmazlıkta, adına, emlak vergisi beyannamesinin lüks sınıf olarak vermesine ve 106.305,02TL emlak vergisi borcunun faiziyle birlikte ödememesi halinde 6183 s. Kanun uyarınca cebri takibat yapılacağına ilişkin 20.07.2011 tarih ve 1425 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davayı, 2577 s. Kanunun 14/3-(d) maddesi gereğince idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olmadığı gerekçesiyle reddeden vergi mahkemesi kararının BOZULMASI İSTENİLMEKTEDİR.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun ” İhbarnamenin Muhteviyatı ” başlıklı 35 inci maddesinde, ihbarnamelerde bulunması gerekli bilgiler sayılmış olup, ihbarnamenin sıra numarası, ihbarnamenin tanzim tarihi, verginin nev’i, mükellefin soyadı adı (tüzelkişilerde unvanı), mükellefin açık adresi, vergilendirme dönemi, verginin matrahı, verginin hesabı, verginin miktarı, kısa ve açık bir ifadeyle ikmalen veya re’sen vergi tarhını icabettiren sebepler, vergi mahkemesinde dava açma süresi, vergi mahkemesinde dava açma şekline ilişkin bilgilerin ihbarnamelerde yer almasının zorunlu olduğu ayrıca takdir komisyonunun kararı üzerine tarh edilen vergilerde kararın ve re’sen takdiri gerektiren inceleme raporunun birer suretinin ihbarnameye ekleneceği HÜKME BAĞLANMIŞTIR.

Dosyanın incelenmesinden, dava konusu işlemin (yazının), yukarıda yer alan madde hükümleri gereğince ihbarname içeriği bilgileri taşıdığı anlaşılmakta olup, bu haliyle kesin ve icrai nitelik taşıdığından Vergi Mahkemesince, işin esasının incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucu bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle kurulan hükümde yasal İSABET BULUNMAMIŞTIR.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüne, Antalya 2. Vergi Mahkemesi’nin 01.03.2012 tarih ve E:2011/749, K:2012/168 sayılı kararının bozulmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 21.04.2015 tarihinde OYÇOKLUĞUYLA KARAR VERİLDİ.

KARŞI OY :

Temyiz isteminin reddiyle temyize konu vergi mahkemesi kararının onanması gerektiği oyu ile karara katılmıyorum.

 

Bir önceki yazımız olan KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.