Blog

maden   Yargıtay  5. Hukuk Dairesi’nin 24.05.2016 tarihli 2016/1890 Esas ve 2016/10165 Karar sayılı ilamında özetle; Kısmen kapama meyve bahçesi, kısmen sulu tarım arazisi niteliğindeki taşınmazın bozma öncesi tespit edilen metrekare birim fiyatına % 10 objektif değer arttırıcı unsur ilave edilerek hesap yapıldığı ve bu husus bozma nedeni yapılmadığından, davalı lehine usuli kazanılmış hak teşkil ettiği gözetilmeden, bozma sonrası objektif değer artış oranı % 5 uygulanmak suretiyle eksik bedel tespiti doğru görülmemiştir.

Taraflar arasındaki 4650 s. Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın Hazine adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün YARGITAY’ca incelenmesi davalı vekilince verilen dilekçeyle istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

– K A R A R –

Mahkemece, uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş; karar, davalı vekilince TEMYİZ EDİLMİŞTİR.

Davalı vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları bozmayla kesinleşen yönlere ilişkin olduğundan YERİNDE DEĞİLDİR. Şöyle ki;

Kısmen kapama meyve bahçesi, kısmen sulu tarım arazisi niteliğindeki taşınmazın bozma öncesi tespit edilen metrekare birim fiyatına % 10 objektif değer arttırıcı unsur ilave edilerek hesap yapıldığı ve bu husus bozma nedeni yapılmadığından, davalı lehine usuli kazanılmış hak teşkil ettiği gözetilmeden, bozma sonrası objektif değer artış oranı % 5 uygulanmak suretiyle eksik bedel tespiti,

DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428 inci maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine,  24/05/2016 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

 

Bir önceki yazımız olan FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ALACAĞI başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.