Category: Genel

Mülkiyet Hakkına, Temel Hak ve Hürriyetlere ve kanun önünde eşitlik ilkelerine aykırılıklar nedeniyle ülkemiz mahkemelerinin karara bağlamadığı ve bütün mercilerin tüketilmesinden sonra başvurulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurulardan harç alınmamaktadır. Ancak özellikle taşınmaz mal mülkiyetine ilişkin davalarda AİHM’e harçsız olarak başvurulduktan sonra yeni yasal düzenlemeler kapsamında kişiler AİHM’den dosyaları gönderildikten sonra Türkiye’de dava açabilmek için katlanılmayacak miktarlarda harç ödemekle karşı karşıya kalmakta olup, hakkı ihlal eidlen bu kişilerin mağduriyetlerinin engellenmesi amacıyla 6100 sayılı HMK’nın 120. maddesindedeğişiklik yapılması için kanun teklifi verilmiştir. Buna göre ilgili maddeye eklenecek hüküm ile AİHM’nin ret kararları dışındaki kararları doğrultusunda, davaların devamı, gereği veya başvuru konusu hakkın teslimi için Türkiye’de açılan davalardan harç alınmaması öngörülmüştür.

Türkiye Ekonomisi açısından büyük önem taşıyan marka faaliyetlerinin ve markalaşma sürecinin hızlandırılması, markalaşmaya ilişkin yeterli altyapı ve yüksek standartların oluşturulması ve ulusal firmalara bu faaliyetlerinde yeterli desteğin sağlanması ve Türkiye’nin yatırım ortamının uluslararası çevrelerde tanıtılması amacıyla da örtüşecek merkezi Ankara’da bulunan “ULUSAL MARKA AJANSI” kurulması ile; Türkiye’nin geçmişten günümüze yarattığı markaların süreçleriyle birlikte bir bütün halinde sanatsal ortamlarda ve çağdaş sanatsal disiplinlerle sunulması, Türkiye’de marka bilincinin arttırılması ve uluslararası alanlarda güçlü markaların yaratılması hedefine katkı sağlamak amacıyla bir “MARKA MÜZESİ” kurulmasına ilişkin yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunulmuştur.

İşyerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede azaltılmasının, teknik tedbirlere dayalı toplu korunma ya da iş organizasyonu veya çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı durumlarda kullanılacak kişisel koruyucu donanımların özellikleri, temini, kullanımı ve diğer hususlarla ilgili usul ve esasları belirleyen ve k, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsayan yönetmelik 02.07.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup 11/2/2004 tarihli ve 25370 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik de yürürlükten kaldırılmıştır.

Devamını Oku..

6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 22. maddesi gereğince anonim şirketlerin esas sözleşmelerini ve limited şirketlerin şirket sözleşmelerini, yeni Türk Ticaret Kanununa uyumlu hale getirmeleri için öngörülen süre 1.7.2014 tarihine kadar uzatılmış olup sürenin uzatılmasına ilişkin düzenlemeyi öngören tebliğ 29.06.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2012 yılında 6273 sayılı kanunla karşılıksız çek sonucunda borçluya verilen hapis cezasının kaldırılması neticesinde karşılıksız çek alacaklılarının hakları zarar görmüş ve geçen bir yıllık zamanda azalacağı planlanan karşılıksız çekler bir yıl önceki rakımın yaklaşık 5 kat fazlasına çıkmıştır.

Devamını Oku..

Tutuklu milletvekillerinin haklarında verilmiş herhangi bir kesin hüküm olmamasına rağmen tutukluluklarının devamı süresince iletişim araçlarından yoksun kalmaları neticesinde ülkedeki olaylar ve TBMM’de gerçekleştirilen yasama ve yürütme faaliyetlerini izleyememeleri sebebiyle hiçbir sınırlamaya tabi tutulmaksızın internet, televizyon ve yazılı basından yararlandırılması öngören yasa teklifi ilgili meclis komisyonuna sunulmuştur. Yasa teklifinin kabul edilmesiyle birlikte tutukluluk hallerine ilişkin bir düzenleme yapılmayan vekillerin sayılı imkanlardan yararlanmasına imkan tanınacaktır.

Devamını Oku..

Bor tuzları, Trona ve Asfaltit madenleri ile Nükleer Enerji hammaderinin işletilmesini, linyit ve demir sahalarının bazılarının iadesini düzenleyen kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı meclis gündeminde görüşülmekte, söz konusu tasarının 2. maddesine;

Devamını Oku..

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 41. maddesi ile umuma açık mahallerde eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanılması ve/veya iletilmesine ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Kanun hükmünün 2. fıkrasında “Eser, icra, fonogram, yapım ve yayınları kullanan ve/veya ileten umuma açık mahaller; mahallin bulunduğu bölgenin özelliği, mahallin nitelik ve niceliği, fikri mülkiyete konu eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların mahalde sunulan ürün veya hizmetin ayrılmaz bir parçası ve ürün veya hizmete katkısı olup olmadığı ve benzeri hususlar dikkate alınmak suretiyle sınıflandırılır veya sınıflandırma dışı bırakılır.” hüküm altına alınmıştır. Bu kanun hükmünün gerekçe gösterilmesi ile lisanslama sözleşmesi imzalamayan ve çeşitli alanlarda faaliyet gösteren esnaflara işyerlerinde radyo, televizyon veya internetten müzik dinledikleri için yapılan işe ve işyeri büyüklüğüne bakarak cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Ancak meslek birliklerince söz konusu yasa hükmünün iyiniyetle uygulanmaması neticesinde lokanta, berber, bujiteri, ayakkabı satıcıları gibi çeşitli küçük işletmelere dahi işyerine ilave kazanç getirecek olmamasına rağmen cezai yaptırım uygulanmış ve küçük esnaf bu yükümlülüklere katlanmak durumunda bırakılmıştır. Bu sebeple TBMM’ne söz konusu madde ile ilgili yasa teklifi verilmiş olup, 2. fıkraya eklenecek cümle ile eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların mahalde sunulan ürün veya hizmetin ayrılmaz bir parçası olmaması ve ürün veya hizmete katkısının olmaması hallerinde sınıflandırma dışı bırakılması öngörülmüştür.

Devamını Oku..

Emekliliğe yaş ve prim gün sayısı itibari ile hak kazanan ve aynı zamanda prim borcu bulunanların, altı ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmaları halinde, birikmiş prim borçlarının Hazine tarafından Kuruma ödenerek ve emekli edilmeleri ve Hazine tarafından ödenen borçların ilgililerin bağlanacak emekli maaşlarından taksitler halinde tahsil edilmesini öngören yasa teklifi TBMM’de ilgili komisyonda görüşülmeye devam edilmektedir.

766104_detayYargıtay Hukuk Genel Kurulunun 20.02.2013 tarih 2012/4-575 Esas 2013/249 sayılı kararında; dava konusu tesisin cep telefonlarının kullanımı için zorunlu olduğu ve bu tesisin geniş bir kitleyi ilgilendirmesi nedeniyle kamuya hizmet vermeyi amaçladığı tartışmasız olduğu, ancak insan yaşamında tehlike yaratma ihtimalinin bulunması nedeniyle insan yaşamına, sağlığına üstünlük tanınmasının gerekli olduğu belirtilmiştir. Kararda Türk Medeni Kanununun 737 ve devamı maddelerinde komşuluk hukukunun düzenlendiği bu madde ile herkese taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan kaçınma yükümlülüğü getirildiği, yönetmeliğe uygun olarak çalıştırılsa bile baz istasyonu nedeniyle zararın veya zarar ihtimalinin bulunması halinde yönetmeliğe uygun olduğundan söz edilerek zarar verenin sorumluluktan kurtulması, kullanıma devam edilmesi sonucunu doğurmayacağı, yönetmeliğe uygun olmaması halinde ise hukuka aykırılığın gerçekleşmiş olacağı hüküm altına alınmıştır. Ayrıca Yargıtay hukuk kurallarındaki norm düzenlemesi itibariyle yönetmelik ve yönetmeliğe uygun bir işlem yapılsa bile buna karşın çevreye verilen zarardan eylemi gerçekleştirenin sorumlu olmayacağı sonucu doğmayacağını, uyuşmazlığın çözümünde yönetmeliğe değil, yasaya, genel hukuk kurallarına ve sorumluluk ilkelerine göre karar vermenin zorunlu olduğuna dikkat çekerek yönetmeliğe göre verilen sertifikanın bağlayıcı olarak kabul edilmesini mümkün görmemiştir.

Devamını Oku..

Oturma veya çalışma iznine sahip olarak en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarının 10000 Avro olan bedelli askerlik ücretinin 5000 Avroya indirilmesi amaçlayan yasa teklifi meclis komisyonu tarafından görüşülmeye devam edilmektedir. Mevcut düzenlemede oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere, toplam en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunan 1111 sayılı kanun ile 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa tabi yükümlüler, 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığı ile askerlik şubelerine başvurmaları, 10.000 Avro veya karşılığı kadar yönetmelikte belirtilecek yabancı ülke parasını, başvuru tarihinden itibaren 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar ödemeleri halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmakta olup yasa teklifinin kabul edilmesi halinde 5000 Avro ödeyerek askerlik hizmeti yerine getirilmiş sayılacaktır.

Devamını Oku..

17 Ağustos 1999 tarihinde ülkemizde meydana gelen deprem ile büyük yıkımlar, acılar ve ekonomik kayıplar meydana gelmiş olup, 2002 yılında kaldırılmak üzere ve ekonomik kayıplara katkı sağlanması amacıyla GSM abonelerinin telefonla görüşmelerine %25 oranında Özel İletişim Vergisi konulmuştur. Söz konusu verginin 2002 yılında kaldırılması öngörülmüş olmasına rağmen, 2 kez uzatılarak kalıcı hale getirilen bu vergi cep telefonu kullanıcılarının bireysel vergi yükünün artmasına sebebiyet vermektedir. Ayrıca cep telefonundan alınan vergiler bakımından ülkemiz en yüksek vergiyi ödeyen ülkedir. Vergi adaletsizliğine yol açan ve iletişimde temel araçlardan biri olan cep telefonları görüşmelerine uygulanan özel iletişim vergisinin kaldırılmasını öngören yasa teklifi halen komisyonda görüşülmekte olup yasa teklifinin kabulü ile abonelerin vergi yükü hafifleyecektir.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 2012/ 15893 E. 2012/25280 sayılı kararı ile ikinci el araç satımı ile ilgili olarak alıcının satın aldığı araçla ilgili olarak Trafik Şube Müdürlüğünce tutulan kayıtları ve aracın sigorta kayıtlarını inceleme yükümlülüğü bulunmadığı, bu nedenle aracın daha önceden pert olduğunun sözleşme yapılırken gizlenmesi ve alıcı tarafından durumun daha sonradan farkedilmesi halinde alıcı ayıba karşı tekeffül maddeleri hükmüne göre sözleşmeyi feshedip tazminat isteyebileceği hüküm altına alınmıştır. Kararda da belirtildiği üzere satışa konu aracın hukuki ayıplı olduğu ve satıcının ayıpların varlığını bilmese dahi sorumlu olacağı açık olup davacıya ödenecek miktarın mahkemece yaptırılacak bilirkişi incelemesi sonunda belirlenmesi gerekmektedir.

Devamını Oku..

TBMM Başkanlığına sunulan yasa teklifi ile muayene süresi geçirilen araçlar için 2013 yılı sonuna kadar muayenesini yaptıranlardan gecikme farklarının alınmaması, ayrıca muayene ücretlerinin de 1-3 yıl geciktirenler için 1 yıllık, 3-6 yıl geciktirenler için 2 yıllık, 6 yıl ve daha fazla geciktirenler için 3 yıllık tutar olarak belirlenmesi amaçlanmakta olup teklif halen komisyonda görüşülmeye devam edilmektedir.