Archives: Eylül 2013

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 4. fıkrasına eklenecek bent ile sosyal devlet ilkesi uyarınca engelli vatandaşlarımız ile onlara bakmakla yükümlü olan ailelerine ticari otomobil alımlarında, su, elektrik ve doğalgaz hizmetlerinden yararlanmalarında KDV’den muaf tutulmalarını öngören kanun teklifi 23.09.2013 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulmuştur.

Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.09.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kurulan şirketlerin kuruluşlarının ticaret siciline tescil edildiği tarihten itibaren ve yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kapsama dahil olan sermaye şirketlerinin, kapsama girdikleri tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri öngörülmüştür. şirketler topluluğuna dahil olup da doğrudan bağımsız denetim kapsamında olmayan sermaye şirketleri ise yönetmelik ile internet sitesi açmakla yükümlü tutulmamıştır.

Devamını Oku..

Sondajla maden çıkarılan işlerin yapıldığı işyerleri ile yeraltı ve yerüstü maden işlerinin yapıldığı işyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması için uyulması gerekli asgari şartları belirleyen Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği 19.09.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

23/8/2012 tarihli ve 28390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ağaçlandırma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Hazine taşınmazları üzerinde özel ağaçlandırma, özel imar-ihya, özel erozyon kontrolü ve özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla ön izin verilmesine ve kiralama yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 358 numaralı Milli Emlak Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak Yürürlüğe girmiştir.

3065 sayılı Katma Değer Kanununun 17. maddesinin 1. Fıkrası b bendinin “Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisnalar” başlığı altında düzenlenen ve KDV’den muaf tutulan hizmetler belirlenmiş olup kanunda yapılması teklif edilen değişiklik ile spor salonlarında üyeliklerde uygulanan katma değer vergisinin kaldırılması amaçlanmıştır.

Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 28.06.2013 tarih 2013/7474 E. 2013/7488 sayılı kararı ile Ticareti terk hükümlerine muhalefet etmek suçundan sanık hakkında verilen beraat kararı Yargıtay C.Başsavcılığının bozma istemli tebliğnamesiyle ilgili daireye gönderilmiş olup sanık hakkında verilen beraat kararının bozulmasına karar verilmiştir. Yargıtay 16. Hukuk Dairesi kararında Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 14.02.2012 tarih ve 2011/505, 509, 513, 21.02.2012 tarih ve 2011/506, 510, 511 ve 621 esas sayılı dosyalarında, ticaret şirketlerinin müdür ve yetkililerinin ticareti terk suçunu işlemelerinin mümkün olduğuna karar verilmiş ve bu karar doğrultusunda uygulama yapılmasının uygun bulunduğu belirtilmiştir.

Devamını Oku..

Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanununda yapılması planlanan yasa teklifi ile doping kullanan sporcuların 4 yıl müsabakalardan men cezasıyla, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları, doping kullanımına müsaade eden antrenörlerin ve kulüp doktoru ve diğer sağlık personeli hakkında aynı cezaya hükmolunmasını öngören bir madde eklenmesi ve böylece spor müsabakalarının adına leke getirilmemesi ve doping kullanımının sporcunun sağlığına zararının önüne geçilmesi ve uygulanacak cezanın caydırıcı olması ile doping kullanımının engellenmesi amaçlanmış olup yasa teklifi 09.09.2013 tarihinde TBMM başkanlığına sunulmuştur.

Birçok vatandaşın malik sıfatıyla zilyet olduğu toprakları ve mülkleri ülkemizde varolan terör olayları nedeniyle terk etmek zorunda kaldığı, bu yerlerde yapılan kadastro çalışmaları sırasında ise bu kişilerin taşınmazlarda zilyetlik yapmadıkları ileri sürülerek taşınmazların hazine adına kaydedildiği ve bu durumun haksızlıklara yol açtığı gerekçesiyle Kadastro Kanunu’nun 17. maddesine eklenecek fıkra ile terör olayları nedeniyle oturmakta olduğu mahalden göç etmek zorunda kalan kişiler için terör olayları sürdükçe 14. maddedeki 20 yıllık sürenin aranılmamasını öngören yasa teklifi 06.09.2013 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur.

Danıştay ve İdare mahkemelerinin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin hukuka aykırı olması şartlarını birlikte arayan 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanununun 27. maddesi ikinci fıkrasında değişiklik yapılarak şartlardan sadece birinin gerçekleşmesi durumunda yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için sunulan yasa teklifi TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur.

Devamını Oku..