Blog

Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 28.06.2013 tarih 2013/7474 E. 2013/7488 sayılı kararı ile Ticareti terk hükümlerine muhalefet etmek suçundan sanık hakkında verilen beraat kararı Yargıtay C.Başsavcılığının bozma istemli tebliğnamesiyle ilgili daireye gönderilmiş olup sanık hakkında verilen beraat kararının bozulmasına karar verilmiştir. Yargıtay 16. Hukuk Dairesi kararında Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 14.02.2012 tarih ve 2011/505, 509, 513, 21.02.2012 tarih ve 2011/506, 510, 511 ve 621 esas sayılı dosyalarında, ticaret şirketlerinin müdür ve yetkililerinin ticareti terk suçunu işlemelerinin mümkün olduğuna karar verilmiş ve bu karar doğrultusunda uygulama yapılmasının uygun bulunduğu belirtilmiştir.

Kararın gerekçesinde ise ticaret şirket yetkilisi olan sanığa isnat edilen suçun oluşabilmesi için tacirin fiili olarak ticareti terk etmesi ve bu durumu on beş günlük süre içerisinde kayıtlı olduğu ticaret siciline bildirmemesi ve bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini içeren bir mal beyannamesi vermemesi gerektiği belirtilmiş olup, somut olayda sanığın yetkilisi olduğu şirketini re’sen terk ettiğinin tespiti ile kayıtlı adresinde zabıta marifetiyle yapılan araştırma sonunda düzenlenen tutanağa göre borçlu şirketin faaliyetine rastlanmadığının ve tanıyan bilen olmadığının tespit edilmesi karşısında suçun oluştuğunun kabulü yerine sanık hakkında beraat kararı verilmesi isabetsiz bulunarak kararın bozulmasına karar verilmiştir.

 

Bir önceki yazımız olan Doping kullanımının engellenmesi ile ilgili yasa teklifi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.