Archives: Ağustos 2013

20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren; belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması ya da belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi, sözleşme süresinin sona ermesinin objektif koşullara bağlı olduğu işlerde ve bu işlerde çalışanlara veya geçici iş ilişkisi kurulan işverene ait işyerinde geçici iş sözleşmesi ile çalışanların işyerindeki diğer çalışanlarla aynı düzeyde korunmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik 23.08.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku..

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan internet alan adları tebliği  ve internet alan adları uyuşmazlık çözüm mekanizması tebliği 21.08.2013 tarihli resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku..

Kasten suç işlediği mahkemece hükme bağlanmış kişilerin, TCK md. 53 ile bazı hakları kullanmaktan mahkumiyet süresince yoksun bırakılması nedeniyle kayyım atanması durumunun zorunlu kıldığı zaman kaybının engellenmesi amacıyla maddeye eklenecek yeni fıkra ile hakkında mahkumiyet kararı verilen kimselere kararı veren mahkemece kayyım atanmasına karar verilmesine ilişkin kanun teklifi 19.08.2013 tarihinde TBMM sunulmuştur. Kanun teklifinin kabul edilmesi halinde hakkında mahkumiyet kararı sabit olan kişilerin bu süreçte karşılaşacakları icra takibi, boşanma, miras ve benzeri hukuki durumlarda avukatla temsil edilebilmesi için kayyım atanması gerekliliğinin neden olduğu zaman ve hak kaybının önüne geçilebilecektir.

Türk Medeni Kanununun 194 üncü maddesi, aile konutu üzerinde hak sahibi eşin konutla ilgili tasarruflarının geçerliliğini diğer eşin açık rızasına bağlamıştır. Buna göre eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Kanun hükmüne göre rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hakimin müdahalesini isteyebileceği gibi aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eşe de tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteme hakkı tanınmıştır. Bunun yanında aile konutunun eşlerden biri tarafından kira sözleşmesi ile kiralanması halinde sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı haline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur.

Devamını Oku..

Çiftçi belgesi olanların tarımda kullandıkları makine, teçhizat ve araçlar için satın aldıkları motorinin (mazot) özel tüketim vergisinden istisna tutulmasını öngören kanun teklifi 05.07.2013 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur.

Devamını Oku..

6098 sayılı yeni borçlar kanununa göre fiil ehliyetine sahip olan her işçi, işverene karşı, sözleşmenin sona ermesinden sonra herhangi bir biçimde onunla rekabet etmekten, özellikle kendi hesabına rakip bir işletme açmaktan, başka bir rakip işletmede çalışmaktan veya bunların dışında, rakip işletmeyle başka türden bir menfaat ilişkisine girişmekten kaçınmayı yazılı olarak üstlenebilir.

Devamını Oku..

Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinde; bölgenin sahip olduğu çevre değerlerini korumak için bu alanların koruma-kullanma esaslarını belirleyen onaylı uygulama imar planlarında yapılaşma yasağı getirilen yerlerde kalan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetindeki taşınmazların Hazine taşınmazlarıyla trampa edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik 03.08.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku..

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 21.05.2012 tarih ve 47 numaralı ilke kararı ile doğal sit alanlarında devletin güvenlik ve emniyeti için zaruret arz eden harekat, savunma ve hudut güvenliğine yönelik yapılar ile karakol, nöbetçi kulübesi, gözetleme kulesi, sığınak, radar istasyonları gibi yapıların Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarının kararıyla yapılabileceğine karar verilmiş olup söz konusu karar 28.07.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Devamını Oku..

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair 6495 sayılı ve 12.07.2013 kabul tarihli torba yasa 02.08.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre yasa ile getirilen düzenlemeler şöyle sıralanabilir;

Devamını Oku..

Yargıtay 9. Hukuk dairesinin 03.05.2013 tarih ve 2011/7849 E. 2013/13353 sayılı kararı ile satış temsilcilerinin fazla çalışma yapıp yapmadıkları hususunun günlük faaliyet planları ile iş çizelgelerinin dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği, belli hedeflerin gerçekleşmesine bağlı olarak prim karşılığı çalışan bu işçiler yönünden prim ödemelerinin fazla çalışmayı karşılayıp karşılamadığının araştırılması ve işçiye ödenen satış priminin fazla çalışmaların karşılığında ödenmesi gereken ücretlerini tam olarak karşılamadığının belirlenmesi halinde aradaki farkın işçiye ödenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Devamını Oku..