Archives: Temmuz 2015

Yar­gı­tay,iflas-erteleme çe­şit­li üc­ret­le­ri öden­me­di­ği için iş ak­di­ni feshe­den ça­lı­şan­la­rı se­vin­di­re­cek bir ka­ra­ra im­za at­tı. 

Özen­di­ri­ci ek üc­ret

İs­tan­bul’da sa­tış şe­fi ola­rak ça­lış­tı­ğı iş­ye­rin­den faz­la me­sa­i, ulu­sal bay­ram ve ye­mek üc­re­ti­nin öden­me­me­si se­be­biy­le iş ak­di­ni tek ta­raf­lı fes­he­den per­sonel, kı­dem taz­mi­na­tı da­hil tüm ala­cak­la­rı­nı yar­gı­ya ta­şı­dı. Da­va­yı kıs­men ka­bul eden İs­tan­bul 7. İş Mah­ke­me­si, faz­la me­sa­i üc­re­ti ta­le­bi­ni ise prim ola­rak öden­di­ği ge­rek­çe­si ile red­det­ti. Tem­yiz üze­ri­ne dev­re­ye gi­ren Yar­gı­tay 9. Hu­kuk Da­ire­si, prim öde­me­le­ri­nin faz­la ça­lış­ma­nın kar­şı­lı­ğı ola­rak ka­bul edi­le­me­ye­ce­ği­ne hük­met­ti. Yar­gı­tay ka­ra­rın­da, pri­min ça­lı­şa­nı özen­di­ri­ci ve ödül­len­di­ri­ci bir ek üc­ret ol­du­ğu­ vur­gu­lan­dı.

Devamını Oku..

dershanelerdeki_donusum_ayrimciligina_danistay_dur_dedi_h61457_3d455Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının ardından dershanelerin dönüşüm başvurularındaki keyfi engelleme Danıştay’dan döndü. Soruşturma geçiren dershanelerin işlemlerinin yapılmayacağına dair genelgenin yürütmesi durduruldu.

Devamını Oku..

emekliye_ek_ikramiye_geliyor_mahkeme_kararini_verdi_h61364_783c130 yıldan fazla çalışan memur emeklisi ek ikramiye alabilecek. Ankara 12. İdare Mahkemesi, ek ikramiye ödemesi için SGK’ya başvurup ret yanıtı alan bir emeklinin açtığı davada, bu kişiye ödeme yapılması yönünde karar verdi.

Devamını Oku..

imagesPsikolojik baskıyla istifaya zorlandığını iddia eden işçinin davasını karara bağlayan Yargıtay, kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine hükmetti.

Kayseri’de bir firmada maaş ve prim alarak çalışan işçi, kendi isteğiyle istifa etti. İstifası kabul edilen işçi, şirketin yıldırma politikası uygulayarak işten çıkarmaya zorladığını, geç saatlere kadar çalıştığını, yıllık izinlerinin kullandırılmadığını ileri sürerek, ihbar ve kıdem tazminatları ile yıllık izin, fazla çalışma ve hafta tatili alacaklarının tahsili için dava açtı. Kayseri 3. İş Mahkemesi, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne karar verdi. Yerel mahkeme kararı, taraflarca temyiz edildi. Temyiz istemini görüşen Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle bozdu.

Devamını Oku..

imagesAnayasa Mahkemesi trafik cezaları için çok önemli bir karar aldı. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre plakaya kesilen cezalar iptal edilebilecek.

Hatay’da bir vatandaş plakasına kesilen ve adresine gönderilen 1.407 TL’lik trafik cezasına itiraz etti. Cezanın kesildiği gün ve saatte aracını kendisinin kullanmadığını, bu sebeple de plakasına kesilen cezayı kabul etmediğini belirtti. Anayasa Mahkemesi’ne kadar uzanan davada, araç sahibi haklı bulundu, hak ihlali tespit edildi.

Emsal oluşturabilecek kararı değerlendiren Avukat Cevat Kazma, araç sahiplerinin sorumlu tutulduğu trafik cezalarına itiraz hakkı doğduğunu belirtti.

Devamını Oku..

anayasamahk.jpgAYM, dershaneleri kapatan yasayı iptal kararında, düzenlemenin eğitim ve öğretim hakkı ile çalışma ve teşebbüs hürriyetine ilişkin Anayasa maddelerine aykırı olduğunu vurguladı. AİHM ve AİHS’ye atıf yapıldı. Dershanelerin kamu düzenine aykırı olmadığı belirtildi.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) dershaneleri kapatan yasayla ilgili iptal kararının detayları belli olmaya başladı. AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın da aralarında yer aldığı 12 üyenin çoğunluğuyla dershanelerin kapatılmasının Anayasa’ya aykırı olduğuna karar verildi. İptale 5 üye karşı çıktı. Dershaneler eğitime devam edecek.

AYM, kapatmanın Anayasa’nın 13. maddesindeki temel hakların sınırlanmasına, 42. maddesindeki eğitim ve  öğretim hakkına, 48. maddesindeki çalışma ve teşebbüs hürriyetine ilişkin maddelere aykırı olduğunu tespit etti.

Anayasa’ya göre temel hak ve hürriyetlerin ancak demokratik haklara uygun şekilde sınırlanabileceğini belirten üyeler, “Dershanelerin kapatılması Anayasa’daki ölçülülük ilkesine aykırıdır. Anayasa’ya göre kimse eğitim ve öğrenim hakkından mahrum bırakılamaz. Yasayla öğrencilerin eğitim hakkı engelleniyor” değerlendirmesi yaptı. Dershanelerin kapatılmasının Anayasa’daki ‘Kimse eğitim öğrenim hakkından mahrum bırakılamaz’ hükmüne aykırı olduğu vurgulandı. AYM Heyeti’nin, dershanelerin kapanmasıyla özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının mağdur olacağı, temel liselerin ücretlerinin dershanelere göre yüksek olması nedeniyle maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin sınavlara hazırlanamayacağını tespit ettiği ifade edildi. 

Devamını Oku..

aym_gerekceyi_yazmadan_karari_aciklamayacak_h54738_d1948

Anayasa Mahkemesi , evlenmeden önceki soyadını tek başına kullanmak için açtığı dava reddedilen kadının itirazını haklı bularak, yeniden yargılama yapılmasına karar verdi.

Anayasa Mahkemesi , evlenmeden önceki soyadını tek başına kullanmak için açtığı dava reddedilen kadının itirazını haklı bularak, yeniden yargılama yapılmasına karar verdi. Kararda ayrıca, başvurucunun “Manevi Varlığın Korunması ve Geliştirilmesi Hakkı”nın ihlal edildiği belirtildi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan AYM Kararı’na göre; başvurucu Şebnem Nebioğlu Öner, evli kadının evlilik öncesi soyadını tek başına kullanmasına engel olan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesine istinaden yapılan uygulama neticesinde, cinsel olarak ayrımcılığa maruz tutularak özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmemesi nedeniyle, Anayasa’nın 10. 20. ve 41. maddelerinde tanımlanan haklarının ihlal edildiğini ileri sürerek, ihlalin tespitiyle, uyuşmazlık hakkında yeniden yargılama yapılmasına karar verilmesini talep etti.

Devamını Oku..

cezaevleriyle_ilgili_devrim_gibi_karar_tutuklular_artik_avukatlariyla_h60899_1b23dAnayasa Mahkemesi’nin çok önemli bu kararıyla bugünden itibaren Türkiye Cumhuriyeti cezaevlerinde bulunan tüm tutukluların avukatlarıyla cezaevlerinden telefon ile görüşmelerinin önünün açıldığı açıklandı

“Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 16/4/2015 tarihinde Mehmet Koray Eryaşa’nın bireysel başvurusunda (B. No: 2013/6693), hükmen tutuklu olan başvurucunun avukatı ile telefonla görüşmesine izin verilmemesinin haberleşme hürriyetini ihlal ettiğine karar vermiştir.

Başvurucu, olay tarihinde 3. Kolordu Komutanlığı Özel Tip Askeri Ceza ve Tutukevinde hükmen tutuklu olarak bulunmaktadır.

Başvurucu, 3. Kolordu Komutanlığından hakkında devam eden yargılamaya ilişkin olarak avukatı ile telefonla görüşme talebinde bulunmuştur. Talepte, avukatın bürosunun İzmir’de olması nedeniyle cezaevine sürekli gelmesinin mümkün olmadığını ve bu sebeple avukatı ile telefonla görüşmesinin önemli olduğunu belirtmiştir. Başvurucunun talebi, hükümlü ve tutukluların telefonla yapacağı tüm görüşmelerin dinlenip kayda alınırken, avukat ile yapılacakları görüşmelerin dinlemesinin ve kayıt altına alınmasının yasal olarak mümkün olmaması ve tutuklunun avukatı ile telefon görüşmesi yapması konusunda kanunda bir hak tanınmadığı gerekçeleriyle reddedilmiştir.

Başvurucu, ayrıca Komutanlıktan ziyaretçi kabulü haklarının kısıtlandığını ve görüş süresinin kaldırılarak tüm ziyaretlerin açık görüş şeklinde yapılmasını, telefon görüşmelerindeki kişi, gün ve zaman sınırlamasının kaldırılmasını ve savunma hazırlamak için gerekli olduğunu belirttiği internete erişiminin sağlanmasını talep etmiştir. Başvurucunun bu talepleri, Askeri Ceza ve Tutukevlerinin Yönetiminin ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca reddedilmiştir.

Devamını Oku..

indirEmniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

 

Tüzük, görev gereği yapılan dinlemeler sırasında edindiği kişisel bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilerle paylaşan veya basına servis eden ya da sanal ortamda yayımlayan emniyet mensuplarının meslekten çıkarılması hükmünü getiriyor.Ayrıca kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek ve tarafların rızası olmaksızın kaydetmek de meslekten çıkarılmayı gerektiren eylem, işlem ve tutumlar arasında yer alıyor.

“Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük” 23 Mart 1979 tarihli 7/17339 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan “Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü”nde yapılan değişiklikleri içeriyor.Daha önceki tüzüğün adının “Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü” olarak değiştirilmesini öngören tüzük, Bakanlar Kurulun’ca 26 Haziran’da kabul edildi.

Devamını Oku..

 eve_erkek_aliyor_mu_denetimi_yapan_sgk_tazminat_odeyecek_h60593_74676SGK, eşinden boşanan H.A. için “Eve erkek alıyor mu” denetimi yapınca 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum oldu. SGK, “haksız maaş” alımının önüne geçmek için denetim yapıldığını belirtse de, eşinden boşanan H.A.’nın maaş almadığı, hatta hiç başvurmadığı ortaya çıktı. Dava dilekçesinde söz konusu denetimin H.A.’nın kişisel şeref ve itibarını etkilediği belirtildi.

SOSYAL Güvenlik Kurumu Denizli İl Müdürlüğü’ne bağlı denetmenlerin, beş yıl önce eşinden boşanan H.A. adlı kadının yaşadığı eve gelerek, apartman görevlisine, “Kocası veya kocası dışında evine erkek alıp alıyor mu?” diye sorduğu ortaya çıktı. SGK, işlemi “eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eşlerin maaş almasının önüne geçme amacıyla yapılan denetim” diye açıkladı. Ancak H.A. maaş almadığı ve talep etmediği için SGK’nın “durumdan vazife çıkardığı” anlaşıldı. H.A. da SGK hakkında tazminat davası açtı. Denizli İdare Mahkemesi, “Eşinden ayrı olarak hayatını idame ettiren davacı hakkında üçüncü kişilere yöneltilen bu tip soruların, Türk toplum yapısı dikkate alındığında son derece olumsuz izlenimlere sebebiyet vermeye açık olduğu, kişisel şeref ve itibarının, manevi bütünlüğünün zedelendiği” sonucuna vararak, SGK’yı 10 bin TL tazminat ödemeye mahkum etti.

Devamını Oku..