Blog

Yar­gı­tay,iflas-erteleme çe­şit­li üc­ret­le­ri öden­me­di­ği için iş ak­di­ni feshe­den ça­lı­şan­la­rı se­vin­di­re­cek bir ka­ra­ra im­za at­tı. 

Özen­di­ri­ci ek üc­ret

İs­tan­bul’da sa­tış şe­fi ola­rak ça­lış­tı­ğı iş­ye­rin­den faz­la me­sa­i, ulu­sal bay­ram ve ye­mek üc­re­ti­nin öden­me­me­si se­be­biy­le iş ak­di­ni tek ta­raf­lı fes­he­den per­sonel, kı­dem taz­mi­na­tı da­hil tüm ala­cak­la­rı­nı yar­gı­ya ta­şı­dı. Da­va­yı kıs­men ka­bul eden İs­tan­bul 7. İş Mah­ke­me­si, faz­la me­sa­i üc­re­ti ta­le­bi­ni ise prim ola­rak öden­di­ği ge­rek­çe­si ile red­det­ti. Tem­yiz üze­ri­ne dev­re­ye gi­ren Yar­gı­tay 9. Hu­kuk Da­ire­si, prim öde­me­le­ri­nin faz­la ça­lış­ma­nın kar­şı­lı­ğı ola­rak ka­bul edi­le­me­ye­ce­ği­ne hük­met­ti. Yar­gı­tay ka­ra­rın­da, pri­min ça­lı­şa­nı özen­di­ri­ci ve ödül­len­di­ri­ci bir ek üc­ret ol­du­ğu­ vur­gu­lan­dı.

Sendika sayısı: 162 Sendikalı işçi yüzde 11.2

Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­lik, 2015 yı­lı Tem­muz dö­ne­mi­ne ait sen­di­kal ör­güt­len­me is­ta­tis­tik­le­ri ko­nu­sun­da açık­la­ma yap­tı. 55’i ba­ra­jı geç­ti.So­nuç­lar, çok sa­yı­da sen­di­ka ku­ru­lu ol­ma­sı­na rağ­men sen­di­ka­lı iş­çi ora­nı­nın çok dü­şük dü­zey­de ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor. İş­te o ve­ri­ler:

*Top­lam iş­çi­ler ara­sın­da Ocak 2015’te yüz­de 10,65 olan sen­di­ka­laş­ma ora­nı, tem­muz­da yüz­de 11,21’e çık­tı.
*Sen­di­ka­lı iş­çi sa­yı­sı bir mil­yon 297 bin 464 ki­şi­den bir mil­yon 429 bin 56 ki­şi­ye yük­sel­di.
*Ocak 2015’te 147 olan sen­di­ka sa­yı­sı, tem­muz­da yüz­de 10,20 ar­tış­la 162’ya ulaş­tı.
*Yi­ne Ocak 2015’te 49 olan ba­ra­jı ge­çen sen­di­ka sa­yı­sı, tem­muz­da 55 ol­du.

Bir önceki yazımız olan Dershanelerdeki dönüşüm ayrımcılığına Danıştay dur dedi. başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.