Blog

dershanelerdeki_donusum_ayrimciligina_danistay_dur_dedi_h61457_3d455Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının ardından dershanelerin dönüşüm başvurularındaki keyfi engelleme Danıştay’dan döndü. Soruşturma geçiren dershanelerin işlemlerinin yapılmayacağına dair genelgenin yürütmesi durduruldu.

Anayasa Mahkemesi’nin dershaneleri kapatma kararını iptal etmesinden bir gün sonra Danıştay, bazı dershanelerin özel okula dönüşümüne engel olmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından çıkarılan düzenlemelerin yürütmesini durdurdu.

KEYFİ GENELGE

Dershaneleri kapatıp özel okula dönüşümünü öngören yasa üzerine 2 binin üzerinde dershane dönüşüm başvurusunda bulundu. Ancak MEB, bazı dershaneler hakkında keyfi olarak başlattığı soruşturmaları gerekçe gösterip dönüşüm başvurularının soruşturma sonuçlanıncaya kadar kabul edilmeyeceğine ilişkin genelge yayımladı.

Bakanlık yetkilileri, 28 Nisan 2015 tarihli bu genelgeyi gerekçe gösterip haklarında soruşturma olan dershanelerin dönüşüm başvurularını reddetti.

HUKUK DEVLETİNE AYKIRI

Dershaneler genelgeye karşı Danıştay’a dava açtı. Danıştay 8. Dairesi, bakanlığın hukuksuz ve keyfi uygulamasının yürütmesini durdurdu. Kararda, hukuk devleti gereği kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarda bulunamayacağı belirtildi.

30 GÜNLÜK KEYFİLİĞE FREN

Dai­re, Özel Öğ­re­tim Ku­rum­la­rı Yö­net­me­li­ği­’nin 6. mad­de­si ge­re­ğin­ce 5 iş gü­nü içe­ri­sin­de so­nuç­lan­dı­rıl­ma­sı ge­re­ken ku­rum aç­ma ve dö­nü­şüm ta­lep­le­ri­nin ba­kan­lık ma­ka­mın­dan alı­nan onay ge­re­ğin­ce 30 iş gü­nü içe­ri­sin­de so­nuçlan­dı­rı­la­ca­ğı­na iliş­kin 30 Ha­zi­ran 2015 ta­rih­li ba­kan­lık si­te­sin­de­ki du­yu­runun da yü­rüt­me­si­ni dur­dur­du.

Da­nış­tay, ka­ra­rın­da da­va ko­nu­su du­yu­ru­da yet­ki ve usul­de pa­ra­lel­lik il­ke­si ile üst hu­kuk norm­la­rı­na uyar­lık bu­lun­ma­dı­ğı kay­de­dil­di.

EĞİTİM FAALİYETİ ENGELLENİYOR

Eğitim faaliyetinin engellendiğine vurgu yapılan kararda, “İdarece öngörülen tedbirin dönüşüm programının uygulanmasında keyfiliğe yol açabilecek bir nitelik taşıması hususları göz önünde bulundurulduğunda, soruşturma ve inceleme konusu fiillerin ağırlığı da dikkate alınmaksızın öngörülen bir idari tedbir içeren dava konusu işlem ölçülülük ilkesine uygun olmadığından, bu bakımdan da hukuka aykırılık taşımaktadır” denildi.

Bir önceki yazımız olan Emekliye ek ikramiye yolu mahkeme kararıyla açıldı. başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.