Blog

Dava, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 37. ve devamı hükümleri uyarınca korkutma nedeniyle alındığı belirtilen bonodan dolayı borçlu bulunmadığının tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece anılan yasa hükümlerince dava konusu bononun korkutma sonucu düzenlenip düzenlenmediği konusunda davacı tanıklarının dinlenerek TBK’nın 39. maddesinde belirlenen bir yıllık süre de değerlendirilmek suretiyle karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –

Davacı, davalıyla daire alım satımı hususunda anlaştıklarını, 40.000 TL sinin nakit ödendiğini, alınan 40.000 TL ye karşılık, 40.000 TL lik tarihsiz teminat senedi verdiğini, kalan satım bedelinin ödenmediğini, bu nedenle daireyi davalıya teslim etmediğini, davalının kendisine baskı yaparak dava konusu 100.000 TL lik senedi aldığını, kendisinin bu senede ilişkin borcu olmadığını ileri sürerek borçlu olmadığının tespitini talep ve DAVA ETMİŞTİR.

Davalı vekili, davacının iddialarının gerçeği yansıtmadığını, davacının müvekkilinden borç aldığını, karşılığında dava konusu senedi verdiğini belirterek davanın reddini TALEP ETMİŞTİR.

Mahkemece yapılan yargılama, toplanan delillere göre, senedin altındaki imzanın inkar edilmediği, senedin zorla alındığına dair hiçbir delil bulunmadığı, senedin zorla alındığına dair suç duyurusunun söz konusu olmadığı, senedin takibe konulduğu ve aradan geçen uzun zamana rağmen suç duyurusu veya başka bir işlemin olmadığı, senedin düzenleme tarihinin 30/09/2013 olmasına karşın takipten sonra 21/04/2015 tarihinde bu davanın açıldığı, verilen kesin süre içerisinde karşı tarafa yemin teklif edilmediği, bu haliyle davacının davasını ispat edemediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından TEMYİZ EDİLMİŞTİR.

Dava, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 37. ve devamı hükümleri uyarınca korkutma nedeniyle alındığı belirtilen bonodan dolayı borçlu bulunmadığının tespiti İSTEMİNE İLİŞKİNDİR. Mahkemece anılan yasa hükümlerince dava konusu bononun korkutma sonucu düzenlenip düzenlenmediği konusunda davacı tanıklarının dinlenerek TBK’nın 39 uncu maddesinde belirlenen bir yıllık süre de değerlendirilmek suretiyle karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre davacının diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istek halinde iadesine, 05/07/2017 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Bir önceki yazımız olan Babalığın Tespiti başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.