Blog

Sigortalının malullük durumuna ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca verilen karara yapılan itirazların Yüksek Sağlık Kurulunca inceleneceği, bu kurul tarafından verilen karar Kurumu bağlayıcı nitelikte ise de, diğer ilgililer bakımından bir bağlayıcılığı bulunmadığından Yüksek Sağlık Kurulu kararına itiraz edilmesi durumunda incelemenin Adli Tıp Kurumu İkinci üst Kurulu aracılığıyla yaptırılması gerektiği, bu itibarla somut olayda mahkemece, SSYSK raporu ile ATK 3. İhtisas Kurulu raporu arasındaki çelişkiyi gidermek ve davacı işçinin çalışma gücü kaybı oranını belirlemek için ATK İkinci Üst Kurulundan rapor alarak neticesine göre karar verilmelidir.

Davacı, malullüğünün tespitiyle emekliliğine hak kazandığı tarihten itibaren maaşlarının tahsiline karar VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne KARAR VERMİŞTİR.

Hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

KARAR

Dava, davacının maluliyetinin tespitiyle maluliyet aylığına hak kazandığı tarihten itibaren aylıklarının yasal faiziyle davalı Kurumdan tahsili İSTEMİNE İLİŞKİNDİR.

Mahkemece, bozma ilamına uyulup, davanın kabulüyle hükümde yazılı şekilde KARAR VERİLMİŞTİR.

Dosya kapsamından; S.S Yüksek Sağlık Kurulunun 17.07.2013 tarihli raporunda; davacının maluliyetini gerektirir hastalığın işe girdiğinde mevcut bulunduğundan talebinin reddedildiği, ATK 3. İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen 16.04.2015 tarihli raporda sigortalının çalışma gücünün en az 2/3 ünü kaybettiği ve maluliyet başlangıcının 05.05.2005 tarihli Beyoğlu göz eğitim ve Araştırma Hastanesinin raporu olduğunun BELİRTİLDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR.

Öte yandan 5510 sayılı Yasanın 95 inci maddesine göre, “Bu Kanun gereğince, yurt dışında tedavi için yapılacak sevklere, çalışma gücü kaybı, geçici iş göremezlik ödeneklerinin verilmesine ilişkin raporlar ile iş kazası ve meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü veya çalışma gücü kaybına esas teşkil edecek sağlık kurulu raporlarının usul ve esaslarını, bu raporları vermeye yetkili sağlık hizmeti sunucularının sahip olması gereken kriterleri belirlemeye, usulüne uygun olmayan sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbi belgeleri düzenleyen sağlık hizmet sunucusuna iade edecek belirlenen bilgileri içerecek şekilde yeniden düzenlenmesini istemeye KURUM YETKİLİDİR. Usulüne uygun sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbi belgelerle gerekli diğer belgelerin incelenmesiyle; yurt dışında tedavi için yapılacak sevklere, vazife malullük derecesini, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu tespit edilen meslekte kazanma gücünün kaybına veya meslekte kazanma gücünün kaybı derecelerine ilişkin usulüne uygun düzenlenmiş sağlık kurulu raporları ve diğer belgelere istinaden Kurumca verilen karara ilgililerin itirazı halinde durum Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığıyla Kurumun birlikte çıkaracağı yönetmelikle düzenlenir. Bu yasal düzenleme gereğince düzenlenen Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 55 inci maddesine göre sigortalının malullük durumunun Kurumca yetkilendirilen Sağlık sunucularının sağlık kurulunca usulüne uygun düzenlenecek raporların Kurum Sağlık Kurulunca incelenmesi sonucu Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslara göre tespit edileceği, anılan yönetmeliğin 5 inci maddesinde sigortalı ve hak sahiplerinin çalışma gücü oranlarının a) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, b) Devlet Üniversitesi, c) Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Asker Hastaneleri, ç) sigortalıların ikamet ettikleri illerde (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen hastanelerin bulunmaması durumunda Sağlık Bakanlığı tam teşekküllü hastanelerin yetkili olduğu, bildirilmiş, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 56 ncı maddesinde ise Kurum Sağlık Kurulunca verilen karara karşı yapılan itirazların Yüksek Sağlık Kurulunca İNCELENECEĞİ BİLDİRİLMİŞTİR.

Kural olarak Yüksek Sağlık Kurulunca verilen karar Sosyal Güvenlik Kurumunu bağlayıcı nitelikte ise de diğer ilgililer yönünden bir bağlayıcılığı olmadığından Yüksek Sağlık Kurulu Kararına itiraz edilmesi halinde inceleme Adli Tıp Kurumu giderek Adli Tıp Kurumu İkinci Üst Kurulu ARACILIĞIYLA YAPTIRILMALIDIR. YARGITAY İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 28.06.1976 günlü, 1976/6-4 sayılı Kararı da BU YÖNDEDİR.

Somut olayda, SSYSK raporu ile ATK 3. İhtisas Kurulu raporu arasında çelişki oluştuğu halde ATK İkinci Üst Kurulundan rapor alınmadan yazılı şekilde karar verilmesi İSABETSİZ OLMUŞTUR.

Yapılacak iş; yukarıda açıklandığı şekilde SSYSK raporu ile ATK 3. İhtisas Kurulu raporu arasındaki çelişkiyi gidermek ve davacının çalışma gücü kaybı oranını tespit etmek için ATK İkinci Üst Kurulundan rapor almak ve çıkacak sonuca göre karar VERMEKTEN İBARETTİR.

Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular gözönünde tutulmaksızın eksik inceleme ve araştırma sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup BOZMA NEDENİDİR.

O halde, davalı Kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve HÜKÜM BOZULMALIDIR.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 09.03.2017 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Bir önceki yazımız olan Trafik Kazasından Kaynaklanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.