Blog

 

Satılan malın garanti süresinin yasada öngörülen zamanaşımı süresinden daha uzun olması durumunda zamanaşımı süresi değil garanti süresi uygulanır.Davacı vekili, davalılardan satın alınan aracın 4 motor pistonunun birisinin üst kısmında erime, birisinin de üst kısmında çatlama meydana geldiğini iddia ederek, aracın yenisiyle değiştirilmesini yahut 27.109,50 TL bedelinin iadesini ve araç aksesuarlarının iadesini veya araç (4.500 TL) ödenmesini, ayrıca 2.000 TL maddi ve 5.000 TL manevi tazminatın davalılardan müteselsilen tahsilini talep ve DAVA ETMİŞTİR.

Davalı T… Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.vekili, davacının süresinde ayıp ihbarında bulunmadığını, taraflar arasındaki satışın ticari nitelikte olup, 6 aylık zamanaşımı süresinde davanın açılmadığını, aracın yasal 2 yıllık garanti süresinin dolduğunu, araçta üretim hatası bulunmadığını savunarak, davanın REDDİNİ İSTEMİŞTİR.

Davalı F… Otomotiv A.Ş. vekili, davaya konu aracın ticari araç olup, dava zamanaşımı süresinin dolduğunu, ayrıca süresinde yapılmış bir ayıp ihbarının bulunmadığını, husumetin müvekkiline yöneltilemiyeceğini, araçta üretimden kaynaklanan bir sorun olmadığını savunarak, davanın REDDİNİ İSTEMİŞTİR.

Mahkemece iddia, savunma ve toplanan delillere göre, dava konusu aracın F… T… C… kapalı kasa kamyonet tipi ticari bir araç olup, ticari maksatla kullanıldığı, aracın 02.10.2009 tarihinde davacı tarafından satın alındığı, davacının ihtarnamesini 30.01.2012 tarihinde gönderdiği ve iş bu davayı 08.05.2012 tarihinde açtığı, davalıların ayrı ayrı yasal süresinde zamanaşımı itirazında bulundukları ticari bir ilişkiden kaynaklanan ayıplı malın iadesi ve buna ilişkin tazminat isteminin yasal süresi içerisinde karşı tarafa ihtar edilmediği gibi, zamanaşımı süresi içinde davanın da açılmadığı ayrıca davacının maddi ve manevi tazminat taleplerini ispatlayamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından TEMYİZ EDİLMİŞTİR.

Dava, ticari mal satışı nedeniyle ayıplı olduğu iddia olunan malın aynen iadesi ve tazminat istemine ilişkin olup, satıcı ve üretici firma ALEYHİNE AÇILMIŞTIR.

Davalılar süresinde zamanaşımı def’inde bulunmuş ve mahkemece davanın zamanaşımı süresi içinde açılmadığı gerekçesiyle reddine KARAR VERİLMİŞTİR.

Dava tarihinde yürürlükte bulunan 6762 sayılı TTK.’nun 25/4 maddesi uyarınca ticari satışlarda teslimden itibaren 6 aylık zamanaşımı süresi öngörülmüş ise de, daha uzun süreli garanti verilmesi halinde zamanaşımı süresinin garanti sonuna kadar uzayacağı KABUL EDİLMEKTEDİR.

Somut olayda, davalı F… Otosan A.Ş.’nin mahkemeye hitaben yazdığı 29.03.2013 tarihli cevabı yazıda, dava konusu aracın 2 yıl veya 100.000 km. standart garantisi olup, aracı satın alan davacı Halil’e ayrıca ücretli olarak ford güvence programı kapsamında artı 2 yıl veya 150.000 km. ek garanti süresi verilmiş OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİR.

Bu durumda mahkemece sözü edilen ek garantiye ilişkin belge üzerinde durulup, zamanaşımı def’inin buna göre değerlendirilmesi gerekirken bu yön üzerinde durulmadan eksik inceleme sonucunda yazılı şekilde hüküm kurulması DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, vekili YARGITAY duruşmasında hazır bulunan davacı yararına takdir edilen 1.350,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine, 14.06.2016 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Kaynak:Corpus
UYARI: Firmamızca basılı ortamdan elektronik ortama aktarılan içtihat metni, tarafımızdan içeriği etkilenmeyecek şekilde değiştirilmiş ve değişikliği yapan algoritma TESCİL ettirilmiştir. Tescil edilmiş içtihat metninin Corpus sözleşmesinde belirtilen amaçlar dışında herhangi bir ortamda (elektronik veya yazılı) bulundurulması/kullanılması durumunda firmamız tüm kanuni haklarını KULLANACAKTIR.

Bir önceki yazımız olan SAHTE TELEFON HATTI AÇILMASINDA GSM OPERATÖRÜNÜN SORUMLULUĞU başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.