Blog

Taraflar arasında görülen  davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine dair verilen karar, temyiz incelemesi sonucunda Dairemizce bozulmuş bozma kararı üzerine

Mahkemece direnme kararı verilmiş olup hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

KARAR

Davacı Feray Sarıbaş vekili, dava dilekçesinde belirtilen taşınmaz nedeniyle mal rejiminin tasfiyesiyle alacak İSTEĞİNDE BULUNMUŞTUR.

Davalı Mustafa Özmaçin vekili, davanın REDDİNİ SAVUNMUŞTUR.

Mahkemece, davacıyla vekilinin boşanma davasının 10.03.2011 tarihli duruşmasındaki “davalıdan mal talepleri” olmadığına ilişkin beyanlarının kesin delil niteliğini haiz mahkeme içi ikrar olduğu ve eldeki dava bakımından kendilerini bağladığı, anılan beyana rağmen dava açılmasının hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, verilen karar Dairemizin 02.12.2013 tarih, 2013/5043 Esas-2013/18125 Karar sayılı ilamıyla bozulmuş, mahkemece önceki hükümde direnilmesine karar verilmesi üzerine, anılan direnme kararı davacı vekili tarafından TEMYİZ EDİLMİŞTİR. 02.12.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 s. Kanun’un 45 inci maddesiyle 6100 sayılı HMK’na eklenen geçici 4/1 inci maddesi uyarınca, inceleme yapılmak üzere, dosya DAİREMİZE GÖNDERİLMİŞTİR.

Dosya muhtevasına, dava evrakıyla yargılama tutanakları münderecatına, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verildiğine ve takdirde bir isabetsizlik bulunmadığına göre mahkemece verilen direnme hükmünün yerinde bulunduğu anlaşıldığından, mahkemenin anılan kararının bozulmasına ilişkin Dairemizin 02.12.2013 tarih, 2013/5043 Esas-2013/18125 Karar sayılı ilamının KALDIRILMASINA, davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan 06.05.2014 tarih, 2014/203 Esas-2014/321 Karar sayılı hükmün ONANMASINA, taraflarca HUMK’nun 440/I maddesi gereğince YARGITAY Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 25,20 TL peşin harcın onama harcına mahsubuyla kalan 6,20 TL’nin temyiz eden davacıdan alınmasına, 09.02.2017 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Bir önceki yazımız olan AİLE KONUTUNUN İPOTEK OLARAK TESİSİ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.