Blog

 

Kamu kurumu zararına dolandırıcılık suçundan sanıklar Mehmet Ö. Ö. ve Adnan K.’nın, 5237 sayılı TCY’nın 37, 158/1-e, 43/1, 62/1 ve 52/1-2-3 üncü maddeleri uyarınca 3 yıl 1 ay 15’şer gün hapis ve 12.500’er lira adli para cezasıyla cezalandırılmalarına ilişkin, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 15.12.2005 gün ve 337-446 sayılı hükmün, sanık Adnan, sanık Mehmet müdafii ve katılan vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, YARGITAY 11. Ceza Dairesince 12.10.2009 gün ve 11060-11936 sayı ile;

“…Gerekçeli karar başlığına yanlış yazılan suç tarihinin 21.10.2002 olarak mahallinde düzeltilmesi OLANAKLI GÖRÜLMÜŞTÜR.

Koşulları oluşmadığından sanık Mehmet Ö. Ö. müdafiinin temyiz incelemesinin duruşmalı yapılması isteminin, 5320 sayılı Yasanın 8/1 inci maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUY’nın 318 inci maddesi uyarınca reddine karar verilerek yapılan incelemede GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

1-) …

2-)Katılan vekiliyle sanık Mehmet Ö. Ö. müdafiinin ve sanık Adnan K.’nın, dolandırıcılık suçundan verilen mahkumiyet hükmüne yönelik temyizlerine gelince;

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre katılan vekiliyle sanık Mehmet Ö. Ö. müdafii ve sanık Adnan K.’nın yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak:

Dolandırıcılık suçu; hileli davranışlarla bir kişinin aldatılıp onun veya bir başkasının zararına, failin kendisine veya bir başkasına yarar sağlaması suretiyle oluşur. Suçun maddi unsurunu oluşturan hareketlerin, gerçek bir kişiye yöneltilmiş olması, onun kandırılarak çıkar SAĞLANMASI GEREKİR. Gerçek bir kişiyle karşı karşıya gelmeden, yüz yüze veya telefon, bilgisayar, bilgi geçer gibi bir başka vasıta kullanılarak görüşmeden, konuşmadan, hileli davranışlarla gerçek kişiler dolandırılmadan sadece bilişim sistemi kullanılarak doğrudan doğruya çıkar sağlanması halinde ‘bilişim sistemine girerek haksız çıkar sağlama suçu’ gerçekleşecektir. Somut olayda oluşa uygun kabule göre; Kayseri PTT Müdürlüğü Otomasyon Bölümü’nde bilgisayar teknisyeni olarak görev yapan sanık Mehmet Ö. Ö. ile Kayseri’de bulunan özel bir dershanede öğretmen olan diğer sanık Adnan K.’nın fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, 2002 yılının Mayıs ve Eylül ayları arasında Sivas, İstanbul-Fatih, Beyazıt, Bağcılar, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Sefaköy, Merter, Bayrampaşa, Aksaray, Mecidiyeköy, Avcılar ve Kağıthane, Ankara- Ulus, Kızılay, Ahmetler, Emek ve Keçiören PTT merkezlerinden kabul işlemi yapılan bir kısım para havaleleri tutarlarına, PTT on-line sistemi veri tabanına girilmek suretiyle rakam ilave edilerek ödeme merkezlerince, gerçekte havale edilenden 10 veya 100 kat fazla tutarda ödeme yapılmasını sağlayarak haksız menfaat temin eden sanıkların eylemlerinin tamamen bilişim ortamında gerçekleştirilmiş olması, gerçek kişiye karşı yöneltilen her hangi hileli bir davranışın bulunmaması nedeniyle 765 sayılı TCK’nun 525/b-2 nci maddesindeki (5237 sayılı TCK.nun 244/4 md) bilişim suçunu oluşturacağı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması…” isabetsizliğinden oy çokluğuyla bozulmasına KARAR VERİLMİŞTİR.

Daire Üyesi Saniye Tarhan;

“Kayseri PTT Müdürlüğü Otomasyon Bölümünde bilgisayar teknisyeni olarak görev yapan sanık Mehmet Ö. Ö. ile Kayseri’de özel bir dersanede öğretmen olarak çalışan diğer sanık Adnan K.’nın fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek, 2002 yılının Mayıs ve Eylül ayları arasında Sivas, İstanbul-Fatih, Beyazıt, Bağcılar, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Sefaköy, Merter, Bayrampaşa, Aksaray, Mecidiyeköy, Avcılar ve Kağıthane, Ankara-Ulus, Kızılay, Ahmetler, Emek, Keçiören PTT merkezlerinden kabul işlemi yapılan bir kısım para havaleleri tutarlarına PTT on-line sistemi veri tabanına girilmek suretiyle rakam ilave edilerek ödeme merkezlerince gerçekte havale edilenden 10 veya 100 kat fazla tutarda ödeme yapılmasını sağlayarak menfaat temin etmeleri şeklinde gerçekleşen olayda oluş ve sübutta bir uyuşmazlık bulunmayıp sayın çoğunlukla aramızdaki görüş ayrılığı suç VASFINA İLİŞKİNDİR.

Sayın çoğunluk; sanıkların bu şekilde haksız menfaat elde etme eylemlerinin tamamen bilişim ortamında gerçekleştirilmesi ve gerçek kişiye yöneltilen hileli bir davranışının bulunmaması nedeniyle 765 sayılı TCK’nın 525/b-2 nci maddesindeki (5237 sayılı TCK’nın 244/4. mad.) bilişim suçunu oluşturacağını KABUL ETMEKTEDİR.

Bilişim suçları öğretide ve uygulamada;

a) Doğrudan bilişim suçu (gerçek bilişim suçu)

b) Dolayısıyla bilişim suçu (bilişim bağlantılı suçlar) ŞEKLİNDE TANIMLANMIŞTIR.

Doğrudan bilişim suçları TCK’nın 243, 244 ve 245 inci maddelerinde düzenlenmiş, dolayısıyla bilişim suçları ise klasik suçların bilişim sisteminden yararlanılarak işlenmesi ŞEKLİNDE TANIMLANMIŞTIR.

Bilişim sistemleri aracılığıyla haksız çıkar sağlama şeklinde bir olayla karşılaşıldığında öncelikle eylemin dolandırıcılık, hırsızlık, güveni kötüye kullanma veya zimmet gibi başka bir suçu oluşturup OLUŞTURMADIĞI ARAŞTIRILMALIDIR. Gerçekleştirilen eylem bu suçlardan birine uyuyorsa o zaman 5237 sayılı TCK’nın 244/4 üncü maddesinin uygulanma OLANAĞI BULUNAMAYACAKTIR. Zira maddede ‘başka bir suçu oluşturmaması halinde’ denilmektedir.

Somut olayda da sanıkların amacı bilişim sistemine zarar vermek, verileri yok etmek, bozmak veya erişilmez kılmak olmayıp, bilişim sistemi kullanılarak kendilerine haksız bir KAZANÇ SAĞLAMAKTIR.

Nitekim sanıklarca PTT on-line sistemi veri tabanına girilip çeşitli PTT merkezlerinden kabul işlemi yapılan bir kısım para havale tutarlarına rakam ilave edilerek ödeme merkezlerinde çalışan ve ödemeyi yapmakla görevli olan gerçek kişi memurlara hileli hareketler yöneltilmiş ve bu şekilde memurların iradeleri sakatlanmış, bu hileli hareketler bilişim sistemi kullanılarak gerçekleştirilmiş olup, bilişim sistemi kullanılarak memurlar aldatılıp kamu kurumunu dolandırmayı amaçlamışlar ve bunu gerçekleştirip haksız menfaat ELDE ETMİŞLERDİR.

Tüm dosya kapsamına göre sanıkların eylemi 5237 sayılı TCK’nın 244/4 üncü maddesine uygun olmayıp daha ağır bir cezayı gerektiren ‘bilişim sistemi araç olarak kullanılmak suretiyle dolandırıcılık’ (TCK 158/1- f) suçunu oluşturmakta ve bu madde gereğince CEZALANDIRILMALARI GEREKMEKTEDİR. Bu nedenle sayın çoğunluk görüşüne katılmıyorum” gerekçesiyle KARŞIOY KULLANILMIŞTIR.

YARGITAY C. Başsavcılığınca 22.01.2010 gün ve 105946 sayı ile;

“…İtiraza konu uyuşmazlık, sanıklar hakkında kamu kurumunu dolandırmak suçundan verilen mahkumiyet hükmüne yönelik olan YARGITAY 11. Ceza Dairesinin 12.10.2009 tarih ve 2008/11060 esas- 2009/11936 karar sayılı ilamının 2 numaralı bendinde belirtilen bozma KARARINA YÖNELİKTİR.

765 sayılı TCK’nun 504/7 ( 5237 sayılı TCK’nun 158/1-e ) maddesinde düzenlenmiş olan kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırma suçu, dolandırıcılık suçunun nitelikli hali olup, bu suç ile kamusal bir varlık olan kamu kurum ve kuruluşlarının maddi varlıklarının korunması ESAS ALINMIŞTIR. Suçun doğrudan doğruya bu kurum ve kuruluşların zararına İŞLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

Dava konusu olayla doğrudan ilgili olan 765 sayılı TCK’nun 525/b-2 (5237 sayılı TCK’nun 244/4 ) maddesinde düzenlenen bilgileri otomatik işleme tabi tutulmuş bir sistemi (bilişim sistemini) kullanarak kendisi veya başkası lehine hukuka aykırı yarar sağlama suçunda, bilişim sistemine girilerek yarar SAĞLANMASI GEREKMEKTEDİR. 5237 sayılı TCK’nun 244/4 üncü maddesinde ise bilişim sistemine girilerek yarar sağlanmasında eylemin başka bir suçu oluşturmaması halinde madde gereğince failin cezalandırılacağı hüküm ALTINA ALINMIŞTIR.

5237 sayılı TCK’nun 158/1-f maddesinde dolandırıcılık suçunun bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle işlenmesi yaptırım altına alınmış olup, burada fail tarafından bilişim sistemi üzerinde hileli bir işlem yapılmakta ve bu hileli hareketlerle hukuka aykırı bir yarar elde EDİLMESİ AMAÇLANMAKTADIR.

5237 sayılı TCK’nun 243 üncü maddesinin gerekçesine göre, bilişim sisteminden maksat, verileri toplayıp yerleştirdikten sonra bunları otomatik işlemlere tabi tutma olanağını veren MANYETİK SİSTEMLERDİR. Bilişim suçları öğreti ve uygulamada doğrudan bilişim suçu, dolayısıyla bilişim suçu şeklinde bir ayrıma TABİ TUTULMUŞTUR. Bilişim sistemi kullanılarak haksız çıkar sağlanması durumunda TCK’nun 244/4 üncü maddesinde belirtildiği üzere eylemin başka bir suç oluşturup oluşturmayacağı ÖNCELİKLE İNCELENMELİDİR. Çünkü bu durumda dolayısıyla bilişim suçu söz KONUSU OLACAKTIR. Dolayısıyla bilişim suçunun söz konusu olduğu durumlarda ise eylemin hangi suç tipine uyduğunun tespiti ÖNEM KAZANMAKTADIR. Davaya konu olayda bilişim sistemindeki veriler manipüle edilerek haksız bir yarar sağlandığından bilişim sistemi araç olarak kullanılarak dolandırıcılık suçu GÜNDEME GELECEKTİR.

İtiraza konu olayda, Kayseri PTT Müdürlüğü Otomasyon Bölümünde bilgisayar teknisyeni olarak görev yapan sanık Mehmet Ö. Ö. ile Kayseri’de bulunan özel bir dershanede öğretmen olan diğer sanık Adnan K. fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, 2002 yılının Mayıs ile Eylül ayları arasında Sivas, İstanbul’un Fatih, Beyazıt, Bağcılar, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Sefaköy, Merter, Bayrampaşa, Aksaray, Mecidiyeköy, Avcılar ve Kağıthane, Ankara’nın Ulus, Kızılay, Ahmetler, Emek ve Keçiören PTT merkezlerinden kabul işlemi yapılan bir kısım para havaleleri tutarlarına, PTT on-line sistemi veri tabanına girerek, havale tutarlarına rakam ilave ederek ödeme merkezlerince, gerçekte havale edilenden 10 veya 100 kat fazla tutarda ödeme yapılmasını sağlamak suretiyle, bir kamu kurumu olan PTT kurumunun aleyhine haksız menfaat TEMİN ETMİŞLERDİR.

Sanıkların tespit edilen bu eylemlerinin hangi suç tipine uyduğunun belirlenebilmesi için yukarıda kısaca belirtilen kamu kurumu dolandırıcılığı suçu ve bilişim suçlarıyla bilişim sistemi araç olarak kullanılmak suretiyle dolandırıcılık suçlarının İRDELENMESİ GEREKMEKTEDİR.

Sanıkların yukarıda belirtilen eylemlerini bir kamu kurumu olan PTT’nin maddi varlığına karşı GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ TARTIŞMASIZDIR. Sanıklar kendilerine haksız olarak maddi yarar sağlamak amacıyla fikir birliği etmişler, bu amaçla bilgisayar teknisyeni olan sanık Mehmet PTT’nin on-line sistemi veri tabanına girerek havale tutarlarına ilişkin verileri 10 veya 100 kat olacak şekilde bilişim sistemi üzerinde değiştirmiş, diğer sanık Adnan da değiştirilen bu verilere göre havale MİKTARLARINI ÇEKMİŞTİR. Sanıkların amacı bir kamu kurumu olan PTT’Yİ DOLANDIRMAKTIR. Dolandırıcılığı gerçekleştirebilmek için de bilişim sistemini araç olarak kullanmışlar, bilişim sisteminde yaptıkları veri değiştirme işlemiyle havaleyi ödeyecek olan ve gerçek kişi olan PTT’nin memurlarının iradelerini sakatlayarak haksız menfaat ELDE ETMİŞLERDİR.

İtiraza konu olayda bilişim sistemi içindeki verilerde oynama yapılarak ödemeyi yapan memurların iradeleri fesada uğratılarak fazla ödeme yapmaları sağlandığından ve 5237 sayılı TCK’nun 244/4 üncü maddesinde de belirtildiği üzere yapılan fiille bilişim suçuyla bağlantılı başka bir suç oluştuğundan, sanıkların eylemlerinin bilişim sisteminin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu (5237 sayılı TCK’nun 158/1-f maddesini) oluşturduğu düşüncesiyle YARGITAY 11. Ceza Dairesinin gerçek kişiye yönelik hileli bir davranış olmaması nedeniyle eylemin bilişim suçunu oluşturduğuna ilişkin ilamı aleyhine itiraz yasa yoluna başvurulması gerekmiştir” görüşüyle Özel Daire bozma kararının kaldırılmasına ve yerel mahkeme hükmünün bozulmasına karar verilmesi itiraz yoluyla TALEP EDİLMİŞTİR.

Dosya YARGITAY Birinci Başkanlığına gönderilmekle, Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle KARARA BAĞLANMIŞTIR.

TÜRK MİLLETİ ADINA

CEZA GENEL KURULU KARARI

Sanıklar hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan verilen mahkumiyet hükümlerine hasren yapılan incelemede:

Sanıkların, 2002 yılı Mayıs ayında başlayıp son ödemenin yapıldığı 09.10.2002 tarihine kadar devam eden eylemlerinin, YEREL MAHKEMECE kamu kurumuna karşı işlenmiş dolandırıcılık suçu, Özel Daire çoğunluğunca bilişim suçu, Özel Daire muhalif görüşüyle YARGITAY Cumhuriyet Başsavcılığınca da bilişim sistemi kullanılmak suretiyle işlenmiş dolandırıcılık suçu olarak nitelendirildiği olayda; Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık, eylemin vasıflandırılmasına ilişkin ise de; zamanaşımı süresinin dolup dolmadığı hususunun YARGITAY İç Yönetmeliğinin 27 nci maddesi uyarınca ön sorun olarak GÖRÜŞÜLMESİ GEREKMİŞTİR.

Dosya önsorunla sınırlı olarak incelendiğinde;

Sanıklar hakkında sübutunda uyuşmazlık bulunmayan eylemle ilgili olarak, kamu kurumunun zararına işlenen dolandırıcılık suçundan 765 sayılı TCY’nın 504/7 nci maddesi uyarınca kamu davası açıldığı, yerel mahkeme aynı suç vasfını benimseyerek daha lehe olan 5237 sayılı TCY’nın 158/1-e ve 43/1 inci maddelerinden hüküm kurduğu, bu hükmün lehe ve aleyhe temyiz edilmesi üzerine, YARGITAY 11. Ceza Dairesince yapılan inceleme sonunda, atılı eylemin 765 sayılı TCY’nın 525/b-2, 5237 sayılı TCY’nın ise 244/4 üncü maddesinde düzenlenen bilişim suçunu oluşturduğundan bahisle bozma kararı verildiği, Özel Daire karşıoyuyla YARGITAY Cumhuriyet Başsavcılığının itirazının ise eylemin 5237 sayılı TCY’nın 158/1-f maddesinde düzenlenen “bilişim sisteminin araç olarak kullanılması suretiyle işlenmiş nitelikli dolandırıcılık suçunu” oluşturacağına ilişkin OLDUĞU ANLAŞILMAKTADIR.

İddianame, hüküm ve tebliğnamede teselsül eden eylemlerin başladığı Nisan 2002 olarak gösterilen, Özel Dairece de 21.10.2002 olarak saptanan suç tarihinin, teselsül eden son eylem olan sanıklara son ödemenin yapıldığı 09.10.2002 olduğu belirlenerek yapılan incelemede;

01 Haziran 2005 tarihinden önce gerçekleşen somut olayda, sanıkların eylemleri ister 765 sayılı TCY’nın 504/7 nci maddesi kapsamında nitelikli dolandırıcılık, isterse 765 sayılı TCY’nın 525/b-1 maddesi kapsamında bilişim suçu kapsamında değerlendirilsin, her iki suç da 765 sayılı TCY’nın 102/4 üncü maddesi uyarınca 5 yıllık olağan, 104/2 nci maddesi uyarınca da 7 yıl 6 aylık kesintili zamanaşımı SÜRESİNE TABİDİR. Suç tarihi olan 09.10.2002 tarihinden itibaren 7 yıl 6 aylık kesintili zamanaşımı süresi, inceleme tarihinden önce 09.04.2010 TARİHİNDE DOLMUŞTUR.

Şu durumda, zamanaşımı süresinin dolması nedeniyle düşme kararı verilmesi gerektiğinden, somut olayda zamanaşımı yönünden lehe yasa 765 sayılı TCY olup, ceza miktarı yönünden 5237 sayılı Yasanın daha lehe olması da bu aşamada varılan SONUCU DEĞİŞTİRMEYECEKTİR.

Bu itibarla, itirazın değişik gerekçeyle kabulüne, Özel Daire kararının kaldırılmasına, yerel mahkeme hükmünün gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle bozulmasına, yeniden yargılama gerektirmeyen bu konuda, 5320 sayılı Yasanın 8 inci maddesi uyarınca halen yürürlükte bulunan 1412 sayılı CYUY’nın 322 nci maddesi gereğince karar verilmesi mümkün bulunduğundan, sanık hakkındaki kamu davasının 765 sayılı TCY’nın 102/4 ve 104/2 nci maddeleriyle 5271 sayılı CYY’nın 223/8 inci maddesi uyarınca düşmesine KARAR VERİLMELİDİR.

SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle;

1- YARGITAY Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının değişik gerekçeyle KABULÜNE,

2- YARGITAY 11. Ceza Dairesinin 12.10.2009 gün ve 11060-11936 sayılı kararının KALDIRILMASINA,

3- Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 15.12.2005 gün ve 337-446 sayılı hükmünün gerçekleşen dava zamanaşımı nedeniyle BOZULMASINA,

4- Yeniden yargılama gerektirmeyen bu konuda, 5320 sayılı Yasanın 8 inci maddesi uyarınca halen yürürlükte bulunan 1412 sayılı CYUY’nın 322 nci maddesi gereğince karar verilmesi mümkün bulunduğundan, sanık hakkındaki kamu davasının 765 sayılı TCY’nın 102/4, 104/2 ve 5271 sayılı CYY’nın 223/8 inci maddeleri uyarınca DÜŞMESİNE,

5- Dosyanın Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesine iadesi için YARGITAY C. Başsavcılığına TEVDİİNE, 25.05.2010 tarihinde yapılan müzakerede OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Kaynak:Corpus Arşiv
UYARI: Firmamızca basılı ortamdan elektronik ortama aktarılan içtihat metni, tarafımızdan içeriği etkilenmeyecek şekilde değiştirilmiş ve değişikliği yapan algoritma TESCİL ettirilmiştir. Tescil edilmiş içtihat metninin Corpus sözleşmesinde belirtilen amaçlar dışında herhangi bir ortamda (elektronik veya yazılı) bulundurulması/kullanılması durumunda firmamız tüm kanuni haklarını KULLANACAKTIR.

Bir önceki yazımız olan BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNDE KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.