Blog

Davacının tazminat talebine ilişkin davasını atiye terk etmesine (davayı geri almasına) davalı tarafın muvafakat edip etmediği, sorulmadığı gibi söz konusu talep bakımından olumlu ya da olumsuz bir karar da verilmemiştir. Mahkemece davacının maddi tazminat talebine ilişkin davasını geri alma isteğine karşı davalıdan muvafakatı olup olmadığı sorulmalı ve davalının bu husustaki beyanına göre sonuca gidilmelidir.

Davacı, kıdem tazminatı ve fazla mesai ücreti alacaklarının ödetilmesine karar VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR.

Mahkeme, isteği kısmen hüküm ALTINA ALMIŞTIR.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi G. Demirci Yıldız tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı, iş sözleşmesini haklı sebeple feshettiğini ileri sürerek, kıdem tazminatıyla fazla çalışma, maddi tazminat ALACAKLARINI İSTEMİŞTİR.

Davalı, davanın REDDİNİ İSTEMİŞTİR.

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne KARAR VERİLMİŞTİR.

Kararı davalı TEMYİZ ETMİŞTİR.

Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının REDDİ GEREKMİŞTİR.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 123 üncü maddesi davanın geri ALINMASINI DÜZENLEMEKTEDİR. Davanın geri alınabilmesi için karşı tarafın OLURU GEREKİR. Burada davacının ileride davasını yeniden açma hakkını saklı tuttuğu davanın geri alınması davadan feragat kurumundan da FARKLILIK ARZ ETMEKTEDİR.

Somut olayda; dosya içeriğine göre davacı vekili, 16.03.2012 tarihli oturumda maddi tazminat talebine ilişkin davanın atiye BIRAKILMASINI İSTEMİŞTİR. Mahkemece, bu talep konusunda olumlu ya da olumsuz herhangi bir KARAR VERİLMEMİŞTİR. Belirtmek gerekir ki hukuk muhakemesinde (hukuk yargılamasında) davanın atiye terki ya da atiye bırakılması şeklinde bir usul İŞLEMİ BULUNMAMAKTADIR. Ancak uygulamada davanın atiye bırakılması şeklindeki istek, davanın geri alınmasına yönelik talep olarak değerlendirilmekte ve davanın geri alınması ise yukarıda açıklandığı üzere karşı tarafın OLURUNA BAĞLIDIR. Mahkemece davacının tazminat talebine ilişkin davasını atiye terk etmesine (davayı geri almasına) davalı tarafın muvafakat edip etmediği, sorulmadığı gibi söz konusu talep bakımından olumlu ya da olumsuz bir karar DA VERİLMEMİŞTİR. Mahkemece davacının maddi tazminat talebine ilişkin davasını geri alma isteğine karşı davalıdan muvafakati olup olmadığı sorulmalı ve davalının bu husustaki beyanına göre SONUCA GİDİLMELİDİR. Bu yönler dikkate alınmadan yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin ödenen temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 04.04.2013 tarihinde OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

 

 

Bir önceki yazımız olan KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.