Blog

çocuk hakları2Tarafların müşterek çocuğu olan ve evlilik dışında doğması nedeni ile velayeti annede bulunan 27.05.2009 doğumlu Sanem Eda’ya doğumundan itibaren davalı anne tarafından bakılmıştır. Dosya kapsamına göre, müşterek çocuğun anne yanında kalmaya devam etmesinin ve velayetin annede bırakılmasının çocuğun gelişimini olumsuz etkileyeceği, bedeni, fikri, ahlaki gelişmesine engel olacağı yönünde ciddi ve inandırıcı deliller bulunmadığı gibi, hemen meydana gelecek bir tehlikenin varlığı da ispat edilememiştir. Öte yandan görüşmek için baba tarafından alınan ortak çocuk velayet annede olmasına rağmen görüşme süresi sonunda anneye teslim edilmemiştir. Baba hakkında çocuk kaçırma eylemi nedeni ile derdest ceza davası bulunduğu ve sosyal inceleme raporu içeriğine göre, çocuğun anne ile görüşmesine izin verilmediği, çocuğun anne özlemi çektiği, çocuğun yaşı nedeniyle anne sevgisine ihtiyacı olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda velayetin değiştirilmesi talebinin reddi gerekir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı tarafından hükmün tamamına yönelik olarak temyiz edilmekle, evrak okunup GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre; davacı-davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz İTİRAZLARI YERSİZDİR.

2- Tarafların müşterek çocuğu olan ve evlilik dışında doğması nedeniyle velayeti annede bulunan 27.05.2009 doğumlu Sanem Eda’ya doğumundan itibaren davalı anne TARAFINDAN BAKILMIŞTIR. Dosya kapsamına göre, müşterek çocuğun anne yanında kalmaya devam etmesinin ve velayetin annede bırakılmasının çocuğun gelişimini olumsuz etkileyeceği, bedeni, fikri, ahlaki gelişmesine engel olacağı yönünde ciddi ve inandırıcı deliller bulunmadığı gibi, hemen meydana gelecek bir tehlikenin varlığı da İSPAT EDİLEMEMİŞTİR. Öte yandan görüşmek için baba tarafından alınan ortak çocuk velayet annede olmasına rağmen görüşme süresi sonunda anneye TESLİM EDİLMEMİŞTİR. Baba hakkında çocuk kaçırma eylemi nedeniyle derdest ceza davası bulunduğu ve sosyal inceleme raporu içeriğine göre, çocuğun anneyle görüşmesine izin verilmediği, çocuğun anne özlemi çektiği, çocuğun yaşı nedeniyle anne sevgisine ihtiyacı OLDUĞU ANLAŞILMAKTADIR. Bu durumda velayetin değiştirilmesi talebinin reddi gerekirken, kabulü DOĞRU BULUNMAMIŞTIR.

SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, iştirak nafakasına ilişkin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.04.04.2016

 

Bir önceki yazımız olan FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.