Blog

işyeriDavacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Davalı işverence feshin haklı sebebe dayandığı ispatlanmadığından, mahkemece feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiş olması dosya içeriğine uygun olduğundan, davalıların bu yöne ilişkin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak, mahkemece sadece işe iade kararı verilmekle yetinilmiştir. Davalılardan hangi işveren işyerine iade kararı verildiği belirtilmediği gibi, davacının işe müracaatı sonrasında işe başlatılmaması halinde söz konusu olabilecek ücret ve tazminat miktarı konusunda karar verilmemesi de hatalıdır.

Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR.

Mahkeme, isteği kısmen hüküm ALTINA ALMIŞTIR.

Hüküm süresi içinde davalılar avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; müvekkilinin iş sözleşmesinin davalılar tarafından haksız olarak feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının davasının husumet yönünden reddedilmesi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 19 uncu maddesi hükmü karşısında işçinin 25 inci maddenin 2 numaralı bendinde sayılan fiil ve davranışlar içinde bulunmasından ötürü iş sözleşmesinin feshedilmesinin savunması alınmaksızında mümkün olduğunu tüm bu sebeplerle idare aleyhine açılan davanın reddine karar verilmesini TALEP ETMİŞTİR.

Davalı Serhat Aykut – Çelikler Temizlik İnş. San. Tic. Ltd. Şti. vekili cevap dilekçesinde özetle; davanın reddine karar verilmesini TALEP ETMİŞTİR.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece; davacının iş sözleşmesinin feshinin geçerli sebebe dayanmadığından davanın kabulüne, işten çıkarma işleminin iptaline ve işe iadesine KARAR VERİLMİŞTİR.

Temyiz;

Kararı davalılar vekilleri TEMYİZ ETMİŞTİR.

Gerekçe:

Davalı işverence feshin haklı sebebe dayandığı ispatlanmadığından, mahkemece feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiş olması dosya içeriğine uygun olduğundan, davalıların bu yöne ilişkin temyiz itirazları YERİNDE GÖRÜLMEMİŞTİR. Ancak, mahkemece sadece işe iade kararı VERİLMEKLE YETİNİLMİŞTİR. Davalılardan hangi işveren işyerine iade kararı verildiği belirtilmediği gibi, davacının işe müracaatı sonrasında işe başlatılmaması halinde söz konusu olabilecek ücret ve tazminat miktarı konusunda karar verilmemesi DE HATALIDIR.

Belirtilen sebeplerle, 4857 s. Kanun’un 20. maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar VERİLMESİ GEREKMİŞTİR.

HÜKÜM : Yukarıda belirtilen sebeplerle;

1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2-İşverence yapılan FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE VE DAVACININ DAVALI Serhat Aykut- Çelikler Temizlik İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’ye ait işyerindeki İŞİNE İADESİNE,

3-Davacının kanuni sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde davalılar tarafından müştereken ve müteselsilen ödenmesi gereken tazminat miktarının fesih sebebi ve kıdemi dikkate alınarak beş aylık ücreti olarak belirlenmesine,

4-Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar doğmuş bulunan en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine, davacının işe başlatılması halinde varsa ödenen ihbar ve kıdem tazminatının bu alacaktan mahsubuna,

5-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

6-Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre 1.800,00 TL vekâlet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınıp davacıya verilmesine,

7-Davacı tarafından yapılan 153,20 TL yargılama giderinin davalılardan alınıp davacıya verilmesine, davalıların yaptıkları yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,

8-Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, kesin olarak, oybirliğiyle 01.03.2016 tarihinde karar verildi.

 

Bir önceki yazımız olan FAZLA MESAİ ALACAĞI başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.