Blog

maden   Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 24.05.2016 tarihli 2016/11721 Esas ve 2016/14582 Karar sayılı ilamında özetle; İİK.’nun 129/1. maddesi uyarınca, birinci ve ikinci ihalede satışın yapılabilmesi için artırma bedelinin, malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve “satış isteyenin alacağına rüçhanı olan” alacakların toplamından fazla olması, bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını geçmesi zorunludur. Buradaki rüçhanlı alacaktan anlaşılması gereken satış isteyen alacaklının alacağına göre rüçhanı olan rehin alacaklarıdır. İİK’nun 129. maddesindeki rüçhanlı alacaktan anlaşılması gereken satış yapılan dosya alacağına rüçhanlı alacaklardır. Bu nedenle ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibini yapan ve satış isteyen alacaklının alacağının altında satış yapılması mümkündür. Somut olayda takip alacaklısınn alacağına rüçhanlı alacak olmadığına göre İİK’nun 129 /1 maddesine aykırılık yoktur. O halde, mahkemece ihalenin feshi isteminin reddine karar verilmesi gerekir.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

Alacaklı banka tarafından başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takipte, borçlunun, yapılan ihalenin feshi istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece  ipotek alacaklısının satıştan önce ipotek bedeli altında satışa muvafakat edip etmediğinin araştırılmaması nedeniyle ihalenin feshine karar VERİLDİĞİ ANLAŞILMIŞTIR.

İİK.’nun 129/1 inci maddesi uyarınca, birinci ve ikinci ihalede satışın yapılabilmesi için artırma bedelinin, malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve “satış isteyenin alacağına rüçhanı olan” alacakların toplamından fazla olması, bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını GEÇMESİ ZORUNLUDUR. Buradaki rüçhanlı alacaktan anlaşılması gereken satış isteyen alacaklının alacağına göre rüçhanı olan REHİN ALACAKLARIDIR.

İİK’nun 129 uncu maddesindeki rüçhanlı alacaktan anlaşılması gereken satış yapılan dosya alacağına RÜÇHANLI ALACAKLARDIR. Bu nedenle ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibini yapan ve satış isteyen alacaklının alacağının altında satış YAPILMASI MÜMKÜNDÜR. Somut olayda takip alacaklısınn alacağına rüçhanlı alacak olmadığına göre İİK’nun 129 /1 maddesine AYKIRILIK YOKTUR.

O halde, mahkemece ihalenin feshi isteminin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm TESİSİ İSABETSİZDİR.

SONUÇ  : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428 inci maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24.05.2016 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

 

Bir önceki yazımız olan FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.