Blog

   222A0518-300x138Yargıtay  9. Hukuk Dairesi’nin 30.05.2016 tarihli 2015/2871 Esas ve 2016/12606 Karar sayılı ilamında özetle; davacı vekili dava dilekçesinde fazla çalışma alacağı ile ilgili olarak “fazla çalışma karşılığı davacıya fazla çalışma ücreti normal maaşı üzerinden yasal artış olmaksızın ödenmiştir ” açıklamasını yapmıştır. Bu açıklamaya göre fazla çalışma ücretinin zamsız kısımları ödendiğinden sadece yüzde elli zam miktarına göre belirlenen miktara hükmedilmesi gerekir.

Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatıyla fazla çalışma, bir kısım aylık ücret, yıllık izin ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine  karar VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR.

YEREL MAHKEMECE, davanın kısmen kabulüne KARAR VERİLMİŞTİR.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y     K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, davalıya ait işyerinde taşlama elamanı olarak çalışırken iş sözleşmesinin işverence haksız şekilde  fesh edildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatıyla fazla çalışma, bir kısım aylık ücret, yıllık izin, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının tahsilini, istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davacının yetiştirmek için yanına verilen işçiye iş öğretmediğini, talimatlara uymadığını, işi aksattığını, imalat müdürüne hakaret ettiğini, mazeretsiz olarak işe gelmemesi nedeniyle haklı olarak işten çıkarıldığını, tazminatların hak edilmediğini, ödenmemiş işçilik alacağı bulunmadığını savunarak davanın REDDİNİ İSTEMİŞTİR.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalı işverenlikçe davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanmayacak şekilde işten çıkarıldığının  ispatlanamadığı,  davacının hizmet süresi dikkate alındığında sebepsiz olarak işi bırakmasının da hayatın olağan akışına uygun olmadığı iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın sona erdirildiği, davacının ihbar ve kıdem tazminatına hak kazandığı, yıllık izinlerin kullanıldığı, davaya konu ücret alacağının dava açıldıktan sonra ödendiği bu alacaklara yönelik taleplerin reddi gerektiği diğer taleplerin ise yerinde olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, KARAR VERİLMİŞTİR.

D) Temyiz:

Kararı davalı taraf TEMYİZ ETMİŞTİR.

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları YERİNDE DEĞİLDİR.

2- Davacı vekili dava dilekçesinde fazla çalışma alacağıyla ilgili olarak “fazla çalışma karşılığı davacıya fazla çalışma ücreti normal maaşı üzerinden yasal artış olmaksızın ödenmiştir ” AÇIKLAMASINI YAPMIŞTIR. Bu açıklamaya göre fazla çalışma ücretinin zamsız kısımları ödendiğinden sadece yüzde elli zam miktarına göre belirlenen miktara hükmedilmesi gerekirken bu hususun gözden kaçırılması hatalı olup BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 30/05/2016 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

 

Bir önceki yazımız olan YILLIK ÜCRETLİ İZİN başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.