Blog

resmibelgeYargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 22.09.2014 tarihli 2014/7695 Esas ve 2014/14184 Karar sayılı ilamında özetle; Limited şirketlerde ortaklar açısından sınırlı sorumluluk ilkesinin geçerli olduğu, ortakların limited şirketin borçlarından şahsen sorumlu olmadıkları, dava dışı çalışan M. E.’e  ödenmesi gereken tazminattan şirket sorumlu olup, şirketin eski ortağı olan davalının şahsi sorumluluğu bulunmamaktadır.

Taraflar arasında görülen davada İstanbul Anadolu 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 12.12.2013 tarih ve 2013/487-2013/491 sayılı kararın YARGITAYca incelenmesi davacı temsilcisi tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi .. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ düşünüldü:

Davacı temsilcisi, şirket çalışanı M.E.’in kıdem ve ihbar tazminatları için açtığı dava sonucunda 12.000,00 TL ödeme yapıldığını, M. E.’e yapılan ödemenin şirketin davalıyla birlikte yönetildiği döneme ait olduğunu, bu nedenle davalının işçiye ödenen kıdem tazminatının yarısından sorumlu olduğunu ileri sürerek, şimdilik 5.000,00 TL’nin davalıdan tahsilini talep ve DAVA ETMİŞTİR.

Davalı, davaya CEVAP VERMEMİŞTİR.

Mahkemece tüm dosya kapsamına göre, limited şirketlerde ortaklar açısından sınırlı sorumluluk ilkesinin geçerli olduğu, ortakların limited şirketin borçlarından şahsen sorumlu olmadıkları, dava dışı çalışan M. E.’e  ödenmesi gereken tazminattan şirket sorumlu olup, şirketin eski ortağı olan davalının şahsi sorumluluğu bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine KARAR VERİLMİŞTİR.

 

Kararı, davacı temsilcisi TEMYİZ ETMİŞTİR.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı temsilcisinin tüm temyiz itirazları YERİNDE DEĞİLDİR.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı temsilcisinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 22.09.2014 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

 

Bir önceki yazımız olan ZİYNET EŞYASININ İADESİ DAVASI başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.