Blog

ipotekYargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 21.01.2016 tarihli 2015/3418 Esas ve 2016/246 Karar sayılı ilamında özetle; dava, kira alacağının tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece aylık kira bedeli 1.785,00 TL kabul edilerek hüküm kurulmuş ise de bu miktarın ne şekilde tespit edildiği dosya kapsamından anlaşılamamaktadır. Sözleşmede aylık kira bedelinin 1.500.000.000 (eski) TL olduğu her ayın 1-3 ü arasında peşin olarak ödeneceği, kira artışının her yılın Eylül ayında Devlet İstatistik Enstitüsünün belirlemiş olduğu toptan eşya fiyat endeksi son bir yıl nazara alınarak hesaplanacağı kararlaştırılmıştır. Mahkemece sözleşmede belirlenen aylık kira parası ve artış düzenlemesi uyarınca talep konusu dönem kira alacaklarının tespiti gerekirken yazılı şekilde karar verilmiş olması doğru değildir. Davalı vekilinin faizle ilgili hükme yönelik temyiz itirazlarına gelince; Sözleşmede aylık kira parasının her ayın 1-3 ü arasında peşin ödeneceği kararlaştırıldığına göre davalı kiracı aylık kira parasını her ayın 3. Gününe kadar ödeyebilir. Mahkemece hükmedilen aylık kira parasının her ayın 1. Gününden itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsiline karar verilmesi de doğru görülmemiştir.

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı alacak davasına dair karar, davalı ve davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ.

Dava, kira alacağının tahsili İSTEMİNE İLİŞKİNDİR. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmesi üzerine hüküm davacı vekili ve davalı vekili tarafından TEMYİZ EDİLMİŞTİR.

Taraflar arasında 01.09.2002 başlangıç tarihli 6 yıl süreli kira sözleşmesi konusunda UYUŞMAZLIK BULUNMAMAKTADIR. Sözleşmeyle kiralanan işyerinin aylık kira bedelinin 1.500.000.000 (eski) TL olduğu, her ayın 1-3 ü arasında peşin olarak ödeneceği, kira artışının her yılın Eylül ayında Devlet İstatistik Enstitüsünün belirlemiş olduğu toptan eşya fiyat endeksi son bir yıl nazara alınarak HESAPLANACAĞI KARARLAŞTIRILMIŞTIR.

Davacı vekili dava dilekçesinde, davalının kira paralarını ödemediğini, 2008 yılı Eylül ayından 458,00 TL ile aylık 3.006,00 TL den 2008 yılı Kasım, Aralık ve 2009 yılı Ocak, Şubat ayları kira paralarının ödenmediğini, davalının kiralananı 26.02.2009 tarihinde terk ederek anahtarları bu tarihte teslim ettiğini, söz konusu kira alacağından dolayı Ordu 2. İcra Müdürlüğünün 2013/4074 sayılı dosyasıyla icra takibi yapıldığını itiraz üzerine icra takibinin durduğunu belirterek kira alacağının gecikme tarihinden itibaren faiziyle tahsiline karar verilmesini TALEP ETMİŞTİR. Davalı vekili ise taşınmazın 17.09.2008 tarihinde fiilen tahliye edildiğini, anahtarların davacıya teslim edildiğini ancak davacı tarafından müvekkiline geri gönderildiğini, bunun üzerine tevdi yeri tayin edilerek anahtarın tevdi yerine teslim edildiğini belirterek davanın reddine karar VERİLMESİNİ SAVUNMUŞTUR. Dosya arasında bulunan Ordu 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2008/72 sayılı dosyasına göre kiralananın anahtarlarının tevdi yerine 27.01.2009 tarihinde teslim edildiği ve kiralayana 04.02.2009 tarihinde tevdi yeri tayini kararının tebliğ EDİLDİĞİ ANLAŞILMIŞTIR. Mahkemece yapılan yargılama sonucunda davanın kısmen kabulüne ve 1.785,00 TL nin 01.11.2008 tarihinden itibaren, 1.785,00 TL’nin 01.12.2008 tarihinden itibaren, 1.785,00 TL’nin 01.01.2009 tarihinden itibaren, 297,50 TL’nin 05.02.2009 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmesi üzerine hüküm davacı vekili ve davalı vekili tarafından TEMYİZ EDİLMİŞTİR.

1-) Dosya kapsamına toplanan delillere mevcut deliller takdir edilerek karar verilmiş olmasına ve takdirde de bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı vekili ve davalı vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları YERİNDE DEĞİLDİR.

2-) Davacı vekilinin aylık kira bedeline yönelik temyiz itirazlarına gelince; Mahkemece aylık kira bedeli 1.785,00 TL kabul edilerek hüküm kurulmuş ise de bu miktarın ne şekilde tespit edildiği dosya KAPSAMINDAN ANLAŞILAMAMAKTADIR. Sözleşmede aylık kira bedelinin 1.500.000.000 (eski) TL olduğu her ayın 1-3 ü arasında peşin olarak ödeneceği, kira artışının her yılın Eylül ayında Devlet İstatistik Enstitüsünün belirlemiş olduğu toptan eşya fiyat endeksi son bir yıl nazara alınarak HESAPLANACAĞI KARARLAŞTIRILMIŞTIR. Mahkemece sözleşmede belirlenen aylık kira parası ve artış düzenlemesi uyarınca talep konusu dönem kira alacaklarının tespiti gerekirken yazılı şekilde karar verilmiş olması DOĞRU DEĞİLDİR.

3-) Davalı vekilinin faizle ilgili hükme yönelik temyiz itirazlarına gelince; Sözleşmede aylık kira parasının her ayın 1-3 ü arasında peşin ödeneceği kararlaştırıldığına göre davalı kiracı aylık kira parasını her ayın 3. Gününe kadar ödeyebilir. Mahkemece hükmedilen aylık kira parasının her ayın 1. Gününden itibaren işleyecek yasal faiziyle tahsiline karar verilmesi de DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Hüküm bu NEDENLERLE BOZULMALIDIR.

SONUÇ:Yukarıda (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin, (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3 üncü madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428 inci maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edenlere iadesine, 21.01.2016 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

 

Bir önceki yazımız olan İŞE İADE başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.