Blog

resmibelgeYargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 21.01.2016 tarihli 2015/33356 Esas ve 2016/697 Karar sayılı ilamında özetle; somut uyuşmazlıkta davacı işçinin davalı işyerinde 20.04.1993-19.04.2013 tarihleri arasında çalıştığı, davalı işveren tarafından iş sözleşmesinin 12.04.2013 tarihli noter kanalıyla gönderilen fesih bildirimi ile sona erdirilmiş olması nedeniyle 16.04.2013 tarihli ikale sözleşmesine itibar edilemeyeceği, 12.04.2013 tarihinde yapılan feshin haklı yada geçerli bir nedene dayandığının ise davalı işveren tarafından ispatlanamadığı anlaşıldığından feshin geçersizliğine ve davacının davalı şirketteki işe iadesine karar verilmesi isabetlidir. Bu nedenle davalının temyiz itirazları yerinde değildir. Davacı işçinin kıdemine ve fesih nedenine göre mahkemece işe başlatmama tazminatının davacının 4 aylık ücreti tutarında belirlenmesi doğru bulunmamıştır. Bu tazminatın davacının 6 aylık ücreti oranında belirlenmesi dosya içeriğine uygun düşecektir. Davacının bu yönü kapsayan temyiz itirazları yerindedir.

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, YARGITAY’ca incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

İş sözleşmesinin geçerli neden olmadan davalı işveren tarafından feshedildiğini belirten davacı işçi, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini TALEP ETMİŞTİR.

Mahkemece feshin geçersizliğine, davacı işçinin işe iadesine karar verilirken, işe başlatılmama tazminatı, davacı işçinin 4 aylık ücret TUTARINDA BELİRLENMİŞTİR.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 21 inci maddesi uyarınca, mahkemece feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işçinin başvurusu üzerine işveren tarafından bir ay içinde işe başlatılmaz ise, işçiye ödenmek üzere en az 4, en çok 8 aylık ücreti tutarında tazminatın BELİRLENMESİ GEREKİR. Dairemizin yerleşik uygulaması gereği, iş güvencesi niteliğindeki bu tazminat işçinin kıdemi, fesih sebebi gibi olgular dikkate ALINARAK BELİRLENMELİDİR. Maddenin alt ve üst sınırları aşılamaz. Üst sınırın aşılmasının tek istisnası 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 25 inci maddesindeki sendikal nedenle YAPILAN FESİHLERDİR. Bu kanuna göre sendikal nedenle yapılan fesihlerde tazminat; işçinin başvurusu, işe başlatma ve başlatılmama şartına bağlı olmaksızın işçinin en az bir yıllık ücreti TUTARINDA BELİRLENECEKTİR. Dairemizin uygulaması BU YÖNDEDİR. Dairemiz yıllık ücretli izinle ilgili 53 üncü maddedeki kıdem sürelerini dikkate alarak 6 ay ile 5 yıl arasında kıdemi olan işçi için 4, 5 yıl ile 15 yıl arasında kıdemi olan işçi için 5, 15 yıldan fazla kıdemi olan işçi için 6 aylık ücreti tutarında işe başlatmama tazminatın belirlenmesini öngörmekte, fesih sebebine göre bu miktarlarda azami sınır 8 aya kadar DA ÇIKMAKTADIR.

Dosya içeriğine göre somut uyuşmazlıkta davacı işçinin davalı işyerinde 20.04.1993-19.04.2013 tarihleri arasında çalıştığı, davalı işveren tarafından iş sözleşmesinin 12.04.2013 tarihli noter kanalıyla gönderilen fesih bildirimiyle sona erdirilmiş olması nedeniyle 16.04.2013 tarihli ikale sözleşmesine itibar edilemeyeceği, 12.04.2013 tarihinde yapılan feshin haklı yada geçerli bir nedene dayandığının ise davalı işveren tarafından ispatlanamadığı anlaşıldığından feshin geçersizliğine ve davacının davalı şirketteki işe iadesine karar VERİLMESİ İSABETLİDİR. Bu nedenle davalının temyiz itirazları YERİNDE DEĞİLDİR.

Davacı işçinin kıdemine ve fesih nedenine göre mahkemece işe başlatmama tazminatının davacının 4 aylık ücreti tutarında belirlenmesi DOĞRU BULUNMAMIŞTIR. Bu tazminatın davacının 6 aylık ücreti oranında belirlenmesi dosya içeriğine UYGUN DÜŞECEKTİR. Davacının bu yönü kapsayan temyiz İTİRAZLARI YERİNDEDİR.

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde KARAR VERİLMİŞTİR.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçe ile;

1-Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2-Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının davalı işyerindeki İŞE İADESİNE,

3-Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde davalı tarafından ödenmesi gereken tazminat miktarının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 6 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,

4-Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,

5- Karar tarihinde alınması gereki 29,20 TL harçtan peşin alınan 24,30 TL harcın mahsubuyla bakiye 4,90 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

6-Davacı tarafından yapılan toplam 534,30 TL yargılama giderinin davalıdan tahsiliyle davacıya ÖDENMESİNE,

7-Karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT’ne göre 1.800,00 TL avukatlık ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

8- HMK 333 md uyarınca kesinleşen gider avansının kullanılmayan kısmının karar kesinleştiğinde ilgilisine iadesine

9-Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davacıya iadesine, aşağıda yazılı temyiz harcının davalıya yükletilmesine, 21/01/2016 tarihinde oybirliğiyle KESİN olarak karar verildi.

 

Bir önceki yazımız olan KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.