Blog

YARGITAYYargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 01.12.2015 tarihli 2015/30856 Esas ve 2015/35165 Karar sayılı ilamında özetle; davacı, eldeki davada konut kredisinin kullanımı sırasında kendisinden haksız yere alınan 4.878,39 TL masrafın davalıdan tahsili istemiyle eldeki davayı açmıştır. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş ise de, davalı davacıdan iki kez 600’er TL ekspertiz ücreti almadıklarını, ayrıca dava dışı gayrimenkul değerleme şirketine 295 TL ekspertiz ücreti ödediğini ileri sürmüştür. Davalı banka, kredinin kullanımı sırasında yaptığı zorunlu, makul ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebilir. Hal böyle olunca davalının bu savunması üzerinde durularak hüküm kurulması gerekir.

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı bankadan 12/10/2012 tarihinde 155.000 TL meblağlı kredi kullandığı, mevcut kredisini 10/06/2013 tarihinde yapılandırdığını, kredi kullanım esnasında ve yapılandırma sırasında birtakım masraflar alındığını ileri sürerek şimdilik 3.000 TL’nin davalıdan tahsilini istemiş, ıslahla talebini 4.878,39 TL’YE ÇIKARTMIŞTIR.

Davalı, davanın REDDİNİ DİLEMİŞTİR.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm davalı tarafından TEMYİZ EDİLMİŞTİR.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının sair temyiz itirazlarının REDDİ GEREKİR.

2-Davacı, eldeki davada konut kredisinin kullanımı sırasında kendisinden haksız yere alınan 4.878,39 TL masrafın davalıdan tahsili istemiyle eldeki DAVAYI AÇMIŞTIR. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş ise de, davalı davacıdan iki kez 600’er TL ekspertiz ücreti almadıklarını, ayrıca dava dışı gayrimenkul değerleme şirketine 295 TL ekspertiz ücreti ödediğini İLERİ SÜRMÜŞTÜR. Davalı banka, kredinin kullanımı sırasında yaptığı zorunlu, makul ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebilir. Hal böyle olunca davalının bu savunması üzerinde durularak hüküm kurulması gerekirken eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, BOZMA NEDENİDİR.

SONUÇ; Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle; hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 01/12/2015 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

 

Bir önceki yazımız olan MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.