Blog

vergi2.jpgYargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 22.12.2015 tarihli 2015/32949 Esas ve 2015/35364 Karar sayılı ilamında özetle; davacı, iş sözleşmesinin haksız şekilde işverence feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile bir kısım işçilik alacağının hüküm altına alınmasını talep etmiştir. Mahkemece, davalı yanın itirazı kapsamında sendika ile işveren arasında imzalanan toplu iş sözleşmeleri,işyeri sicil dosyası, ücret bordroları, iş müfettişinin düzenlediği rapor ve ekleri dosya içerisine getirtilip, davacının sendika üyesi olup olmadığı ya da dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmelerinden yararlanıp yararlanmadığı, ücret miktarının nasıl belirlendiği açıklığa kavuşturulmalıdır. Dosya kapsamında alınan bilirkişinin düzenlediği rapor ise işyeri kayıtlarındaki verilere dayalı olarak somutlaştırılmamıştır. Bu durumda davalının rapora karşı somut itirazlarının karşılanması ve denetime elverişli ayrıntılı rapor alınmalı ve taraflardan rapora karşı diyecekleri sorularak, bu yönde usulü işlemler tamamlandıktan sonra bir karar verilmelidir.

Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin, hafta tatili, ikramiyeyle ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR.

Mahkeme, isteği kısmen hüküm ALTINA ALMIŞTIR.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M. Söylen tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti: Davacı, iş sözleşmesinin haksız şekilde işverence feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile bir kısım işçilik alacağının hüküm altına alınmasını TALEP ETMİŞTİR.

Davalı Cevabının Özeti: Davalı, davanın reddine karar VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR.

Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece dosyadaki delillere ve bilirkişi raporundaki hesaplamaya göre alacakların kabulüne KARAR VERİLMİŞTİR.

Temyiz: Karar taraf vekilleri tarafından TEMYİZ EDİLMİŞTİR.

Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının tüm, davalının ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları YERİNDE DEĞİLDİR.

2-Mahkemece, davalı yanın itirazı kapsamında sendikayla işveren arasında imzalanan toplu iş sözleşmeleri,işyeri sicil dosyası, ücret bordroları, iş müfettişinin düzenlediği rapor ve ekleri dosya içerisine getirtilip, davacının sendika üyesi olup olmadığı ya da dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmelerinden yararlanıp yararlanmadığı, ücret miktarının nasıl belirlendiği AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMALIDIR.

Dosya içinde bulunan hükme esas alınan bilirkişinin düzenlediği rapor, işyeri kayıtlarındaki verilere dayalı olarak somutlaştırılmadığından denetime ELVERİŞLİ DEĞİLDİR. Bu durumda davalının rapora karşı somut itirazlarının karşılanması ve denetime elverişli şekilde ayrıntılı rapor alınmalı ve taraflardan rapora karşı diyecekleri sorularak, bu yönde usulü işlemler tamamlandıktan sonra bir KARAR VERİLMELİDİR. Eksik incelemeyle hüküm kurulması hatalı olup kararın BOZULMASI GEREKMİŞTİR.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 22.12.2015 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

 

Bir önceki yazımız olan İŞTİRAK NAFAKASININ AZALTILMASI DAVASI başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.