Blog

indirİİK’nın 361.maddesi gereğince icra dairelerince borçludan fazla  para tahsil olunarak alacaklıya verildiği yahut yanlışlıkla bir tarafa para tediye olunduğu hesap neticesinde anlaşılırsa verilen para ayrıca hükme hacet kalmaksızın o kimseden geri alınır.Ancak İİK’nın 361.maddesi hükmünün uygulanabilmesi için icra dairesince borçludan tahsil edilmiş bir para mevcut olması gerekir. Somut olayda icra dairesinden iade isteminde bulunan belediye icra takibinin borçlusu olmayıp takipte taraf olmayan 3.kişi olduğundan anılan maddeye dayalı olarak iade talebinde bulunamaz. Üçüncü kişi tarafından yanlışlıkla yapıldığı iddia edilen bu paranın iadesi yargılamayı gerektirdiğinden ancak adı geçen tarafından açılacak bir istirdat ya da sebepsiz zenginleşme davasında ileri sürülebilir. O halde mahkemece şikayetin kabulü ile icra müdürlüğünün İİK’nın 361.maddesi hükmüne aykırı işleminin iptaline karar verilmesi gerekir. Buna ilişkin karar şu şekildedir:

İİK’nun 361 inci maddesi gereğince icra dairelerince borçludan fazla para tahsil olunarak alacaklıya verildiği yahut yanlışlıkla bir tarafa para tediye olunduğu hesap neticesinde anlaşılırsa verilen para ayrıca hükme hacet kalmaksızın o kimseden geri alınır. Ancak, İİK’nun 361 inci maddesi hükmünün uygulanabilmesi için icra dairesince borçludan tahsil edilmiş bir para mevcut olması gerekir.

Alacaklı tarafından borçlu hakkında başlatılan kambiyo senetlerine özgü takipte 3. kişi Pamukkale Belediye Başkanlığı’nca 19.08.2014 tarihinde 10.751,00 TL paranın dosyaya yatırıldığı ve bu paranın alacaklıya ödendiği bilahare Pamukkale Belediye BAŞKANLIĞI vekilinin 18.09.2014 tarihli yazıyla takip dosyasına paranın sehven gönderildiği, paranın kendilerine iadesinin talep edildiği, icra müdürlüğünce alacaklıya ödenen paranın Pamukkale Belediye Başkanlığı’na iadesine karar verilmiştir.

Somut olayda ise icra dairesinden iade isteminde bulunan belediye icra takibinin borçlusu olmayıp takipte taraf olmayan 3. kişi olduğundan anılan maddeye dayalı olarak iade talebinde bulunamaz. Üçüncü kişi tarafından yanlışlıkla yapıldığı iddia edilen bu paranın iadesi yargılamayı gerektirdiğinden ancak adı geçen tarafından açılacak bir istirdat ya da sebepsiz zenginleşme davasında ileri sürülebilir.

O halde mahkemece şikayetin kabulüyle icra müdürlüğünün İİK’nun 361 inci maddesi hükmüne aykırı işleminin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428 inci maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05.03.2015 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

T.C. YARGITAY 12.CEZA DAİRESİ

ESAS: 2015/1873  KARAR:2015/4772  TARİH:05.03.2015

Bir önceki yazımız olan KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKAN SAĞLAMA başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.