Blog

 

yarrgtay.jpg 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 331/2 maddesinde; “Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmesi halinde, yargılama giderlerine o mahkeme hükmeder. Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmemiş ise talep üzerine davanın açıldığı mahkeme dosya üzerinden bu durumu tespit ile davacıyı yargılama giderlerini ödemeye mahkum eder.” biçiminde düzenleme yapılmıştır. Yasal düzenleme 6100 sayılı HMK’da düzenlenmiş olup hiç kuşkusuz adli yargı yerinde görülecek davalarda ve adli mahkemeler arasındaki görevsizlik kararlarında uygulanmalıdır. Açıklanan maddede “davaya bir başka mahkemede devam edilmesi” hali düzenlenmiştir. Oysa yargı yolu bakımından görevsizlik kararlarında, davaya başka bir mahkemede devam edilmesi söz konusu olmayıp, kendine has usul kuralları bulunan farklı yargı yerinde yeniden açılan bir dava söz konusudur ve bu dava adli yargı yerindeki davanın devamı niteliğinde değildir.

(6100 s. Hukuk Muhakemeleri K m. 331)

Davacı Fatma İçtem vekili Avukat Kürşat İçtem tarafından, davalı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı aleyhine 16/11/2011 gününde verilen dilekçeyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonucunda; mahkemenin görevsizliğine dair verilen 10/10/2013 günlü kararın YARGITAY’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan raporla dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ.

1-Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz İTİRAZLARI REDDEDİLMELİDİR.

2-Davalının diğer temyiz itirazına gelince; dava, haksız şikayet nedeniyle manevi tazminat İSTEMİNE İLİŞKİNDİR. Mahkemece, yargı yolu bakımından görevsizliğe karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından TEMYİZ EDİLMİŞTİR.

Mahkeme, Dairemizin 20/06/2013 gün 2012/13262 Esas, 2013/11961 Karar sayılı bozma ilamına uyarak, mahkemenin görevsizliğine, HMK’nın 331/2 nci maddesi gereğince harç, masraf ve ücreti vekalet bakımından hüküm kurulmasına yer olmadığına KARAR VERMİŞTİR.

01/10/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 331/2 maddesinde; “Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmesi halinde, yargılama giderlerine o mahkeme hükmeder. Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmemiş ise talep üzerine davanın açıldığı mahkeme dosya üzerinden bu durumu tespitle davacıyı yargılama giderlerini ödemeye mahkum eder.” biçiminde DÜZENLEME YAPILMIŞTIR.

Yukarıdaki yasal düzenleme 6100 sayılı HMK’da düzenlenmiş olup hiç kuşkusuz adli yargı yerinde görülecek davalarda ve adli mahkemeler arasındaki görevsizlik KARARLARINDA UYGULANMALIDIR. Açıklanan maddede “davaya bir başka mahkemede devam edilmesi” HALİ DÜZENLENMİŞTİR. Oysa yargı yolu bakımından görevsizlik kararlarında, davaya başka bir mahkemede devam edilmesi söz konusu olmayıp, kendine has usul kuralları bulunan farklı yargı yerinde yeniden açılan bir dava söz konusudur ve bu dava adli yargı yerindeki davanın devamı NİTELİĞİNDE DEĞİLDİR.

Buna göre, davacı davasını, yürürlükte bulunan yasal düzenlemelere göre görevsiz yargı yerinde açmış ise “yargı yolu bakımından görevsizliğe” dair verilecek kararla birlikte; harç, masraf ve vekalet ücreti yönünden de hüküm KURULMASI GEREKİR. Bu hususun gözetilmemiş olması BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR.

SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda (2) nolu bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, davalının diğer temyiz itirazlarının (1) nolu bentte gösterilen nedenlerle reddine 15.01.2014 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Yargıtay
4. Hukuk Dairesi

Esas : 2013/18716
Karar : 2014/308
Tarih : 15.01.2014

Bir önceki yazımız olan Askeri Araçla Trafik Kazası Rücuan Tazminat başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.