Blog

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalıya hayvan sattığını ve karşılığında davalıdan 06.05.2008 vadeli 3400 TL bedelli bono aldığını ancak alacağını tahsil edememesi nedeni ile zaman aşımına uğrayan bono ile ilamsız takibe geçtiğini belirterek, bu takibe davalı yanca yapılan haksız itirazın iptali ile icra inkar tazminatına hükmedilmesini dava ve talep etmiştir.

Davalı, bononun hükmünü kaybettiğini bu nedenle davacının davalıya hayvan sattığını ispat etmesi gerektiğini belirterek davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, zaman aşımına uğrayan bono yazılı delil başlangıcı kabul edilerek tanık dinlenmiş, senedin ödendiği hususunda davalı tanığının beyanına itibar edilerek davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

1- Davacının davalıya hayvan sattığı, satış bedeline karşı dava konusu 3400 TL bedelli senet aldığı ve senetteki imzanın davalıya ait olduğu hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Mahkemece dava konusu senet zaman aşımına uğramış olduğundan yazılı delil başlangıcı kabul edilerek tanık dinlenmiş ve dinlenen davacı tanıkları taraflar arasındaki hayvan satışına ilişkin akdi ilişkiyi doğrulamıştır. Kaldı ki mahkemece hatırlatılması sonucu davacının, davalıya yemin teklif etmeyeceğini beyan etmesi aleyhe delil olarak kabul edilemez. Bu durumda davalı taraf satış bedelini ödediğini yasal delillerle ispat etmek zorunda olup davalı borçlu satış bedelini ödediğini yasal delillerle kanıtlayamamıştır. O halde mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken aksine düşüncelerle yazılı şekilde davanın reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 9.9.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi. (YARGITAY 13. HD.,E: 2013/10972, K: 2013/20905)

 

Bir önceki yazımız olan Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nda Değişiklik Teklifi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.