Blog

Çeklerde ilk ciranta olarak görünen imzaların davacıların eli ürünü olmadığının bilirkişi incelemesi ile tespit edildiği, çeklerin davacılar emrine düzenlendiği, davacılar elinde iken çalındığı, sahte ciro ile tedavüle konulduğu, sahtelik defi’nin mutlak defilerden olduğu, iyi niyetli olsa dahi hamile (davalı faktoring şirketine) karşı ileri sürülebilir.

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

K A R A R

Davacı vekili, müvekkili aleyhine kambiyo senedine dayalı takipler başlattığını, takip konusu çeklerin müvekkilinden çalındığını, çekler hakkında ödemeden men kararı verilmiş olduğunu ancak ihtiyati haciz karararı nedeniyle çek bedelinin dosyalara ödendiğini belirterek, müvekkilinin davalıya borçlu olmadığının tespitiyle davalıya ödenen bedelin istirdatını talep ve DAVA ETMİŞTİR.

Davalı vekili, müvekkilinin faktoring şirketi olduğunu, faturalı alacak ilişkisine istinaden çeklerin iktisap edildiğini, müvekkilinin çeklerin meşru hamili konumunda olduğunu beyan ederek, davanın REDDİNİ İSTEMİŞTİR.

Mahkemece, davaya konu çeklerin Osman ve Ömer adi ortaklığı adına düzenlendiği, takibin bu ortaklık aleyhine başlatıldığı ancak davanın limited şirketi tarafından açıldığı, davalının husumete itiraz etmediği, adi ortaklığın tüzel kişiliği ve taraf ehliyeti olmadığı, davanın Ömer ve Osman adına açıldığının kabul edildiği; yapılan imza incelemesinde çeklerde ilk ciranta olarak görünen imzaların davacıların eli ürünü olmadığının bilirkişi incelemesiyle tespit edildiği, çeklerin davacılar emrine düzenlendiği, davacılar elinde iken çalındığı, sahte ciroyla tedavüle konulduğu, sahtelik defi’nin mutlak defilerden olduğu, iyi niyetli olsa dahi hamile (davalı faktoring şirketine) karşı ileri sürülebileceği gerekçesiyle davanın kabulüne, davacının davalıya borçlu olmadığının tespitine, ödeme yapılan bedellerin avans faiziyle birlikte istirdadına karar verilmiş, hüküm davalı vekilince TEMYİZ EDİLMİŞTİR.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 21.01.2016 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Bir önceki yazımız olan SİYASİ PARTİ OLAĞANÜSTÜ KONGRESİNİN TOPLANMASI başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.