Blog

Dava dilekçesinde siyasi partinin (CHP’nin) olağanüstü ilçe kongresini yapmak üzere delege GÖREVLENDİRİLMESİ İSTENİLMİŞTİR. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı CHP Genel Merkezi vekili tarafından TEMYİZ EDİLMİŞTİR.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 0,90 YKR bakiye temyiz harcının temyiz edene yükletilmesine, 01.10.2007 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

[GEREKÇELİ YEREL MAHKEME KARARI]

T.C.
GAZİANTEP
2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2006/285
KARAR NO: 2006/285
Davacılar vekilinin Mahkememize 19.04.2006 tarihli dilekçe ile CHP Gaziantep Şahinbey ilçesinin 31 Temmuz 2005 tarihinde yapılan kongresinde ilçe başkanlığı ve yönetim kurulu üyelikleri seçimleri yapıldığını bilahare il yönetim kulununun 02.03.2006 oy çokluğuyla ilçe başkanı Deniz Kurtoğlu’nun görevden alındığını, bilahare ilçe kongre çoğunluğunun olağan üstü kongre isteminde bulunduklarını ancak ub talebin şahinbey ilçe yönetim kurulu tarafından oy çokluğu ile red edildiğini ve Gaziantep İl Başkanlığına yapılan başvurunun da red edildiğini bu red kararlarının yasal dayanaktan yoksun olduğunu bu nedenle görevini yapmayan ilçe yönetim kurulu ve il yönetim kurulunun defterlerde ve belgelerde usulsüzlük yapacakları da dikkate alınarak duruşmasız tedbiren Şahinbey ilçe kongre üyelerinden Halil Aslan, Mustafa Yavuz ve Ali İhsan Çolak’ın kongre toplanması için görevlendirilmelerine talep ve DAVA AÇMIŞTIR.

Usulüne uygun tebligat yapılmış davalı ilçe başkanlığı ile il başkanlığı ve genel merkez vekili davanın reddine karar verilmesini TALEP ETMİŞLERDİR.

Duruşma sırasında taraflar taleplerini TEKRAR ETMİŞLERDİR.

Dosyanın yapılan incelemesinde CHP Şahinbey ilçe teşkilatının seçimli kongresinin 31.07.2005 günü yapılmış olduğu bilahare ilçe başkanı olarak seçilen Deniz Kurtoğlu’nun görevinden alındığı ve yeniden kongre toplanması için ilçe başkanlığına yapılan başvurunun red edildiği il başkanlığının da yine başvuruyu red ettiğini red gerekçesi olarak kongre taleb eden 235 delegeden 56 sının süresinde istemlerini geri çekmiş oldukları dolayısıyla salt çoğunluk olan 204 rakamına ulaşılmamış olduğu başvuru sayısının 179 da kaldığını yine bu sebeple davanın da reddi GEREKTİĞİNİ BELİRTMİŞLERDİR.
İl Başkanlığı cevaplarında da aynı sebeple taleplerin red edildiğini davanın da yine bu sebeple reddi gerektiğini beyan etmişlerdir her ne kadar davalı CHP Genel başkanlığı Şahinbey ilçe başkanlığı yetki yönünden ve görev yönünden itirazda bulunmuşlar ise de talebe yönelik red kararını veren ilçe başkanlığı ve il başkanlığı olduğundan bu davalıların bulundukları yer olan Gaziantep de dava açılabileceği ve MK: 75 maddesi uyarınca bu tür davaların Sulh Hukuk Mahkemesinde görüleceği bu nedenle yetki ve görev itirazlarının yerinde OLMADIĞI ANLAŞILMIŞTIR.

Delege listesinden delege sayısının 400 olduğu dava dilekçesine ekli listelerden kongre talep beyanı sunan delegelerin sayısının davalı tarafça da kabul edildiği gibi 235 olduğu bu davada sorunun talep süreci olan 15 gün boyunca delegelerden kongre toplanması için beyan verenlerin yine bu süre içerisinde olmak şartıyla beyanlarını geri almaları durumunda çoğunluk hesabının nasıl YAPILACAĞI NOKTASINDADIR. Yani kongre toplanması için imza toplayan sayısı salt çoğunluğu geçtikten sonra imzasını çekenlerin hesaba katılıp KATILMAYACAKLARI SORUNUDUR.

Kongre üyelerinin olağan üstü kongre talep hakları yenilik doğurucu bir haktır ve kullanıldığı an hüküm ifade ETMESİ GEREKİR. Sonradan bu haktan vazgeçmek önceden oluşan hukuki durumu ve prosedürü ortadan kaldırmaz, dolayısıyla olağan üstü kongre toplanması için imza verenlerin sayısı salt çoğunluğu geçmekle yani 235 i bulmakla artık muhatap yönetimin bu isteme cevap VERMESİ GEREKMEKTEDİR. Bilahare istemde bulunanların imzalarını geri çekmeleri önceden ortaya çıkan bu gerekliliği bertaraf etmez, bu nedenle salt çoğunluğun 204 olduğu kabul edildiğinde kongre istemiyle talepte bulunanların sayısı 235 olmakla toplantının yapılması ve davanın kabulü gerektiğinden aşağıdaki gibi karar vermek gereği vicdani kanaat OLARAK OLUŞMUŞTUR.

HÜKÜM: Yukarıda açıklandığı üzere,
1-Açılan davanın kabulüyle Gaziantep Şahinbey ilçesi, CHP Olağan üstü Kongresi toplantısı için gerekli işlemleri yapmak üzere Genel Kurulu toplantıya çağırmak üzere parti üyelerinden Halil Aslan, Mustafa Yavuz, Ali İhsan Solak’ın görevlendirilmesine,
2-Peşin harcın mahsubuyla başkaca harç alınmasına yer olmadığına,
3-Avukatlık asgari ücret tarifelerince hesap edilen 200.00 YTL ücreti vekaletin davalılardan alınarak davacı tarafa ödenmesine,
4-Davacı tarafından yapılan 12.20 YTL maktu harç ve 10.50 YTL tebligat gideri olmak üzere toplam 22.70 YTL mahkeme masrafının davalılardan alınarak davacı tarafa ödenmesine dair verilen karar davacı vekiliyle davalılardan CHP Genel Merkez vekilinin yüzünde yasa yolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı. 12.05.2006

 

Bir önceki yazımız olan SENDİKAL NEDENLE YAPILAN FESİH başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.