Blog

İİK.nun 134/2. maddesi göndermesi ile uygulanması gereken Türk Borçlar Kanunu’nun 281. maddesi uyarınca, Kanuna veya ahlâka (adaba) aykırı şekilde ihaleye fesat karıştırılmış olması, ihalenin feshi sebebidir. İhalenin amacına ulaşmasını ve malın gerçek değerine satılmasını, ihalenin sağlıklı ve normal şartlarda yapılmasını engelleyici, dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunulması ve ihaleye katılıma engel olunması, ihaleye fesat niteliğindedir. Taraflar fesat nedeni olarak ileri sürdükleri maddi vakıaları tanık dahil her türlü kanıtla ispat edebilirler. Şikayetçinin, ihaleye fesat sebebi olarak ileri sürdüğü vakıalara ilişkin olarak tanık bildiremediği, mahkemece beyanlarına başvurulan ihale tutanağı mümzileri Semih ve Uğur ‘un satış esnasında herhangi bir baskı ve tehdit olayı olduğunu görmediklerini beyan ettikleri anlaşılmıştır. İhaleden sonra meydana gelen olaylar yaralama olayıfesat olgusu içerisinde değerlendirilemeyeceğinden ve ihalenin olağan koşullar dışında gerçekleştiği ispat edilemediğinden, başkaca ihaleninin feshi nedeni de bulunmadığı anlaşıldığına göre mahkemece ihalenin feshi isteminin reddine karar verilmesi gerekir.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin ihale alıcısı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ :

Şikayetçinin icra mahkemesine başvurusunda, ihale alıcısı Tuncay ve yanındaki kişilerin kendisini ihaleye katılmaması ve pey sürmemesi yönünde tehdit ettiklerini, bu baskılardan endişe ederek özgür iradesi ile pey süremediğini, korku ve baskıya rağmen pey sürmesi neticesinde fiyatın yükselmesine kızan bu kişilerin ihale bittikten sonra kendisine saldırdığını, bu surette ihaleye fesat karıştırıldığını ileri sürerek ihalenin feshini istediği, Mahkemece şikayetin kabulüyle ihalenin feshine karar VERİLDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR.

İİK.nun 134/2 nci maddesi göndermesiyle uygulanması gereken Türk Borçlar Kanunu’nun 281 inci maddesi uyarınca, Kanuna veya ahlâka (adaba) aykırı şekilde ihaleye fesat karıştırılmış olması, ihalenin FESHİ SEBEBİDİR.
İhalenin amacına ulaşmasını ve malın gerçek değerine satılmasını, ihalenin sağlıklı ve normal şartlarda yapılmasını engelleyici, dürüstlük kurallarıyla bağdaşmayan davranışlarda bulunulması ve ihaleye katılıma engel olunması, ihaleye FESAT NİTELİĞİNDEDİR. Taraflar fesat nedeni olarak ileri sürdükleri maddi vakıaları tanık dahil her türlü kanıtla ispat edebilirler.

Somut olayın incelenmesinde; şikayetçinin, ihaleye fesat sebebi olarak ileri sürdüğü vakıalara ilişkin olarak tanık bildiremediği, mahkemece beyanlarına başvurulan ihale tutanağı mümzileri Semih ve Uğur ‘un satış esnasında herhangi bir baskı ve tehdit olayı olduğunu görmediklerini beyan ETTİKLERİ ANLAŞILMIŞTIR.

Diğer taraftan, İstanbul Anadolu 61. Asliye Ceza Mahkemesinin 2016/139 Esas sayılı dosyasının incelenmesinde, meydana geldiği ileri sürülen tedhdit olayıyla ilgili olarak soruşturma aşamasında Tuncay hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği, ihale sonrasında gerçekleştiği ileri sürülen yaralama olayıyla ilgili olarak da basit yaralama suçunda kamu davası AÇILDIĞI GÖRÜLMEKTEDİR.

Bu durumda, ihaleden sonra meydana gelen olaylar fesat olgusu içerisinde değerlendirilemeyeceğinden ve ihalenin olağan koşullar dışında gerçekleştiği ispat edilemediğinden, başkaca ihaleninin feshi nedeni de bulunmadığı anlaşıldığına göre mahkemece ihalenin feshi isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm TESİSİ İSABETSİZDİR.

SONUÇ : İhale alıcısının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428 inci maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18/09/2017 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

 

Bir önceki yazımız olan SİLAH TAŞIMA RUHSATI VERİLEBİLECEKLER başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.