Blog

Dava, satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir. Dava konusu taşınmazlar ile davalılar arasında mülkiyete ilişkin irtibat kurulamadığı gerekçesiyle ve eksik incelemeyle davanın reddine karar verilmiştir. Mahkemece, taşınmazların tapu kayıtları tüm tedavüllerini gösterir şekilde tapu müdürlüğünden getirtilmesi; davacıların da beyanları alınmak suretiyle davalıların tapu kayıtları ile irtibatının sağlanması, gerekirse mirasçılık belgelerinin istenilmesi, tapu kayıtlarıyla davalılar arasında irtibat tespit edilirse davacılar vekiline tapu kaydında idari yoldan düzeltme yapılması, mümkün olmadığı takdirde tapuda isim tashihi davası açmak üzere yetki ve süre verilmesi, ondan sonra işin esasına girilerek bir karar verilmesi gerekir.

Davacılar vekili tarafından, davalılar aleyhine 02.01.2013 gününde verilen dilekçeyle tapu iptali ve tescil talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın reddine dair verilen 24.05.2013 günlü hükmün YARGITAYca incelenmesi davacılar vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra Dairemizin 27.02.2017 günlü mahalline iade kararı sonrası dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

_ K A R A R _

Dava, satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil İSTEĞİNE İLİŞKİNDİR.

Davacılar vekili, davalıların mirasbırakanı …ve … (…)’in … 1. Noterliği’nin 13.06.1977 tarihli ve 4126 yevmiye numaralı satış vaadi sözleşmesiyle … Köyü sınırları içinde bulunan taşınmazları davacı … ile diğer davacıların mirasbırakanları olan …’ya satmayı vaad ve taahhüt ettiklerini, satış bedelini aldıklarını, ancak tapuda tescilin sağlanamadığını ileri sürerek 279, 554, 528, 517, 1447, 1452, 1169, 1529, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 2159 ve 2160 parsel sayılı taşınmazlarda davalıların mirasbırakanları … ve … (…) adına kayıtlı bulunan payların iptaliyle davacılar adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini talep ve DAVA ETMİŞTİR.

Davalılar, davaya cevap vermedikleri gibi duruşmaya DA KATILMAMIŞLARDIR.

Mahkemece, gerek satış vaadi sözleşmesi borçlularının gerekse davalıların dava konusu taşınmazlarda paylarının bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine KARAR VERİLMİŞTİR.

Hükmü, davacılar vekili TEMYİZ ETMİŞTİR.

Kaynağını Türk Borçlar Kanununun 29 uncu maddesinden alan taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri, Türk Borçlar Kanununun 237 nci maddesiyle Türk Medeni Kanununun 706. ve Noterlik Kanununun 89 uncu maddesi hükümleri uyarınca noter önünde re’sen düzenlenmesi gereken, bir başka anlatımla geçerliliği resmi şekil şartına bağlı kılınan, tam iki tarafa borç yükleyen ve kişisel hak sağlayan SÖZLEŞME TÜRÜDÜR. Vaat alacaklısı, taşınmaz satış vaadi sözleşmesiyle mülkiyet devir borcu yüklenen satıcıdan edim yerine getirilmediğinde Türk Medeni Kanununun 716 ncı maddesi uyarınca açacağı tapu iptali ve tescil davasında borcun hükmen yerine getirilmesini isteyebilir.

Somut olaya gelince, dava konusu taşınmazlarla davalılar arasında mülkiyete ilişkin irtibat kurulamadığı gerekçesiyle ve eksik incelemeyle davanın reddine KARAR VERİLMİŞTİR. Mahkemece, taşınmazların tapu kayıtları tüm tedavüllerini gösterir şekilde tapu müdürlüğünden getirtilmesi; davacıların da beyanları alınmak suretiyle davalıların tapu kayıtlarıyla irtibatının sağlanması, gerekirse mirasçılık belgelerinin istenilmesi, tapu kayıtlarıyla davalılar arasında irtibat tespit edilirse davacılar vekiline tapu kaydında idari yoldan düzeltme yapılması, mümkün olmadığı takdirde tapuda isim tashihi davası açmak üzere yetki ve süre verilmesi, ondan sonra işin esasına girilerek bir karar verilmesi gerekirken, değinilen hususlar gözardı edilerek, noksan inceleme ve araştırmayla yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu sebeple kararın BOZULMASI GEREKMİŞTİR.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan temyiz harcının istek halinde yatırana iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.10.2017 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

 

Bir önceki yazımız olan TIBBİ KURALLARA AYKIRI TEDAVİ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.